Nya regler om vattenverksamheter med positiva inslag

NYHET Publicerad

KOMMENTAR Efter en intensiv debatt presenterade regeringen den 8 mars nya regler för verksamheter som påverkar vatten. Det är tydligt att man tagit intryck av den kritik som framförts mot tidigare förslag. Även om det kvarstår osäkerheter i detaljerna görs det tydliga uttalanden i motivtext och författningskommentarerna med garantier för att samhällsutvecklingen och vattenkraften, inkluderande den småskaliga, ska kunna fortsätta.

Nicklas Skår
Foto: Ernst Henry Photography

Nicklas Skår

Regeringen fattade den 8 mars beslut om en lagrådsremiss med nya regler för vattenkraften och andra verksamheter som påverkar vatten. Reglerna ska träda ikraft den 1 januari 2019.

Förslaget, som förhandlats fram mellan regeringen och delar av Alliansen inom ramen för energiöverenskommelsen från 2016, utgår från den promemoria som Miljö- och energidepartementet remitterade sommaren 2017 och som kritiserades starkt av flertalet remissinstanser. Det framhölls i remissyttrandena att förslagen hotade samhällsutvecklingen och utvecklingen av vattenkraften, särskilt den småskaliga.

I den nu framlagda lagrådsremissen har man i stora delar lyssnat på kritiken, även om det kvarstår osäkerheter i detaljerna. Det görs tydliga uttalanden för att garantera att samhällsutvecklingen och vattenkraften, inkluderande den småskaliga, ska kunna fortsätta.

Ett av de förslag som kritiserades hårdast i promemorian från 2017 var den så kallade stoppregeln eller äventyrsregeln. Såväl näringslivet som kommuner och kommunala avloppsreningsverk konstaterade att regeln skulle medföra ett stopp för bostadsbyggande, jordbruk, infrastruktur och industriell utveckling. I den beslutade lagrådsremissen, förändras nu delvis i lagtexten och i motivtexten till bestämmelsen, begränsas effekterna. För att en verksamhet eller åtgärd ska anses äventyra ett vattens status och därmed inte kunna tillåtas, behövs en reell försämring (”över en klassgräns för en kvalitetsfaktor”). En verksamhet som medför en påverkan inom en klassgräns för en kvalitetsfaktor kommer således vara tillåtlig. Detta är en stark förbättring i förhållande till det tidigare förslaget i promemorian. Det är också mer i enlighet med det bakomliggande ramdirektivet för vatten, och stöds av ett uttalande från Kommissionen i februari 2018 om att det inte är en korrekt tolkning att småskalig vattenkraft ska rivas ut.

En annan fråga som var föremål för kritik i det tidigare förslaget var att en verksamhetsutövare i en tillståndsprocess inte kunde ifrågasätta klassificeringen och vilken norm som fastställts för en vattenförekomst vilket kan vara direkt avgörande för om ett tillstånd ska kunna lämnas. Detta ändras nu så att frågan om status kan lyftas till regeringen för bedömning om ansvarig myndighet anser att en miljökvalitetsnorm inte ska ändras trots vad som förts fram i samband med en tillståndsprövning. Det krävs således att den möjligheten säkerställs genom ändringar i vattenförvaltningsförordningen. En sådan ändring innebär ytterst att regeringen kommer att behöva ta ställning till de målkonflikter som kan uppstå, vilket måste sägas vara positivt.

Ytterligare en fråga av stor vikt för näringslivet har varit möjligheten att erhålla ett så kallat ändringstillstånd för till exempel en produktionsökning i en verksamhet. I det remitterade förslaget gjordes en fullständig prövning till huvudregel och ändringstillstånd skulle endast kunna meddelas undantagsvis om det var lämpligt. För industriella verksamheter där investeringarna och utvecklingen i stor del sker genom ändringstillstånd skulle en sådan ordning bli mycket negativ. I lagrådsremissen återgår man nu till den rådande ordningen men man framhåller i motivtexten att rättsläget beträffande ändringstillstånd ska analyseras i en pågående utredning om en ”miljöprövning för att främja en grön omställning” som ska redovisa sitt uppdrag den 30 september 2018.

De nya reglerna är dock inte tillräckliga för att nå en ändamålsenlig och effektiv vattenförvaltning. För att det ska kunna ske krävs att både vattenförvaltningen och sättet för att fastställa miljökvalitetsnormerna ses över i grunden.

Lagrådsremissen innehåller i dessa delar flera positiva element. För det första anges att myndigheterna ska ha en skyldighet att fullt ut utnyttja det utrymme för undantag och lägre ställda krav som EU-rätten medger. Vidare ska man också till regeringen redovisa användningen av undantag så att utvecklingen kan följas.

Regeringen ger också myndigheterna i uppdrag att utveckla sitt vägledande material vad gäller bedömningsgrunder, statusklassificering och kraftigt modifierade vatten och att se över föreskrifter om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten.

Det finns dock fortfarande kvar problem. Ett sådant är att man tar bort sakägarnas rätt till ersättning vid prövning av moderna miljövillkor för vattenkraften. Dessa riskerar därför att få svårare att tillvarata sina intressen samtidigt som beslutsunderlagen kan bli sämre. Ett annat är att systemet riskerar att bli omfattande med allt högre belastning på prövningssystemet som redan idag har svårigheter att få till en effektiv prövning och rimliga handläggningstider. Ytterligare ett kvarstående problem är att man i lagrådsremissen inte hanterat kommunernas kritik om att den kommunala planeringen kan försvåras från 2019, med negativa effekter på samhällsutvecklingen.

Svenskt Näringsliv utkommer med en handbok om de nya reglerna under våren 2018.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Positivt med nationell strategi – viktigt att fortsätta arbetet i dialog med näringslivet

KOMMENTAR Cirkulär ekonomi är ett viktigt verktyg för att nå klimatmålen.Regeringen har tagit fram en nationell strategi.  Strategin är övergripande och vi förutsätter att de kommande handlingsplanerna tas fram i nära samarbete med näringslivet och i en tydlig EU-kontext, skriver Jenny Svärd, ansvarig för miljöpolicies.
NYHET Publicerad:

Ett potentiellt verktyg för att stärka den cirkulära ekonomin

KOMMENTAR Ett produktpass kan fungera som ett potentiellt effektivt verktyg i den cirkulära ekonomin, anser Svenskt Näringsliv. ”Vi har tagit fram ett underlag med synpunkter kring hur ett system med produktpass bör utformas för att det ska bli funktionellt och effektivt”, skriver Jenny Svärd, expert cirkulär ekonomi
NYHET Publicerad:

EU:s gröna giv kräver tydliga spelregler

KLIMATNEUTRALT EU Europa ska bli världens första klimatneutrala kontinent. Men det krävs tydliga och långsiktiga spelregler för att företagen ska våga investera, menar Lina Håkansdotter, chef för klimat och hållbarhet. ”Därför finns det anledning till oro om vägen är otydlig.”
NYHET Publicerad:

Klimatomställning kräver stabil elförsörjning

ENERGI Elnäten måste klara av att transportera elen dit den behövs. Ett problem är långa tillståndsprocesser. ”Det krävs en aktiv el-politik annars kan vi fimpa idén om ett fossilfritt Sverige”, sa Eva Vitell, Vattenfall, vid ett seminarium.
NYHET Publicerad:

Viktiga perspektiv saknas i regeringens klimathandlingsplan

KOMMENTAR Klimatet är en central utmaning, och mycket måste göras för att begränsa den globala uppvärmningen i linje med Parisavtalets mål. Därför är det bra att regeringen nu har presenterat sin klimathandlingsplan för mandatperioden, även om viktiga perspektiv saknas och mycket måste konkretiseras, skriver Linda Flink Wredh, expert på energi och klimat.
NYHET Publicerad:

Jacke: ”Energipolitiken kräver bred politisk uppslutning”

HÅLLBARHET Klimatomställningen ställer nya krav på energipolitiken som behöver utvecklas för att möta framtida behov, enligt vd Jan-Olof Jacke. ”Vi ser att det kommer att behövas en bred politisk uppslutning kring dessa frågor.”
NYHET Publicerad:

Näringslivet kraftsamlar kring elförsörjningen

ENERGI Svenskt Näringsliv har dragit igång projektet "Kraftsamling elförsörjning", som syftar till att säkra Sveriges behov av el till 2045.
NYHET Publicerad:

Ökat elbehov kräver stora investeringar

ELFÖRSÖRJNINGEN Elbehovet i Sverige kommer att öka med minst 60 procent fram till 2045, visar en beräkning från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Hon leder arbetet mot ett hållbart samhälle

PÅ NY TJÄNST Det blir Lina Håkansdotter, som vid årsskiftet, tar över som chef för avdelningen hållbarhet och infrastruktur på Svenskt Näringsliv. Som civilingenjör tror hon stenhårt på att näringslivet har en avgörande roll i att klara omställningen till ett hållbart samhälle. "Det är möjligt att åstadkomma förändring och hitta lösningar även på stora utmaningar."
NYHET Publicerad:

Storsatsning på elförsörjningen

ENERGI Varningssignaler om en akut elbrist duggar tätt. I kölvattnet följer inställda företagsetableringar och infrastruktur- och byggprojekt som äventyras. Svenskt Näringsliv sätter fokus på problemen i ett nytt projekt och ger förslag som tryggar elförsörjningen.
NYHET Publicerad:

Svenskarna positiva till klimatsmart kärnkraft

ENERGI Flertalet svenskar tror på kärnkraften, även i framtiden, visar en ny undersökning från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Nu behövs kraftsamling kring Sveriges elförsörjning

ENERGI Elförsörjningen är en strategiskt långsiktig fråga för det svenska samhället. Det handlar om att klara klimatomställningen och den digitalisering av olika samhällsfunktioner som nu sker. Det är avgörande att den hanteras på ett sätt som är samhällsekonomiskt och klimatmässigt effektivt.
NYHET Publicerad:

Kärnkraft – för klimatets skull?

KLIMAT En fortsatt kärnkraftsproduktion är helt nödvändig för att Sverige och världen ska nå klimatmålen och samtidigt möta ett ökande energibehov. Det menar Staffan Qvist, en av författarna till boken Klimatnyckeln: en fungerande lösning på världens största problem.
NYHET Publicerad:

Skatter hotar elförsörjningen i storstadsregioner

KOMMENTAR Beskedet om nedläggning av kraftvärme i såväl Stockholm som Malmö till följd av beslutade skattehöjningar, bekymrar energi- och klimatexpert Linda Flink. ”Besluten är på väg att försätta elförsörjningen i flera av Sveriges storstadsregioner i allvarliga situationer”, skriver hon.
NYHET Publicerad:

Utsläppsfri el krävs för en klimatsmart och digital framtid

KOMMENTAR Genomförandegruppen inom ramen för Energiöverenskommelsen har stora utmaningar att ta tag i gällande elsystemet som inte diskuterades innan överenskommelsen gjordes. Den kraftigt ökade elanvändningen, leveranssäkerheten och att elnätet inte räcker till är tre sådana utmaningar, skriver energiexperten Maria Sunér Fleming.
NYHET Publicerad:

Företagen kraftsamlar kring cirkulär ekonomi

MILJÖ Klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar och den är starkt kopplad till vår materialanvändning. En del av lösningen är därför att ställa om från linjära materialflöden till cirkulära, poängterar Svenskt Näringsliv i en ny rapport.
NYHET Publicerad:

Näringslivet visar vägen till en omställning

KOMMENTAR Svenskt Näringsliv lanserar idag en rapport om hur arbetet med en konkurrenskraftig cirkulär ekonomi bör bedrivas. "Frågan är viktig för det svenska näringslivet av flera anledningar; att säkra en framtida råvarutillgång, och för att bidra till ett mer hållbart samhälle", skriver Jenny Svärd, ansvarig för miljöpolicy.
NYHET Publicerad:

Marknadsekonomi och innovation utgångspunkten i klimatarbetet

KOMMENTAR Ambitionerna är höga och engagemanget stort hos svenska företag för att klara klimatutmaningen. De flesta sektorer i näringslivet har färdplaner för hur de ska nå netto-noll utsläpp 2045, skriver vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Så ska den svenska industrin bli klimatneutral

ENERGI Det krävs en kraftig ökning av el- och bioenergianvändningen för att den svenska industrin och transportsektorn ska kunna bli klimatneutrala år 2045. Utmaningen är särskilt stor på bioenergisidan. Det framkom på ett seminarium som Svenskt Näringsliv arrangerade nyligen, där rapporten "Klimatneutral Konkurrenskraft" diskuterades.
NYHET Publicerad:

Jan-Olof Jacke: Vi behöver mer el för att klara klimatet

ENERGI Bra förutsättningar för investeringar och forskning, och användande av olika tekniker. Det är vd Jan-Olof Jackes recept för att säkra tillgången på klimatneutral el i Sverige.