Stopplag om vatten försvårar samhällsbygge

NYHET Publicerad

DEBATT Regeringens lagförslag om skärpta krav på användning av vatten bromsar samhällsutvecklingen, utan några miljövinster. Det skriver företrädare för LRF, Svensk Vattenkraftförening, Svenskt Vatten och Svenskt Näringsliv.             

Ett lagförslag om användning av vatten hotar att stoppa den svenska samhällsutvecklingen. Avloppsreningsverk och bostadsbyggande kan komma att stoppas, åkermark översvämmas, industriell utveckling kraftigt hämmas, befintlig infrastruktur som vägar och järnvägar undermineras och ny infrastruktur omöjliggöras. Förnybar energi som vattenkraft riskerar dessutom att reduceras kraftigt. Allt detta utan några miljövinster.

Rent vatten är livsviktigt och måste värnas. Det har varit en självklar utgångspunkt för många decenniers miljöarbete i Sverige och denna ambition finns också i ett lagförslag, Vattenmiljö och vattenkraft, som nyligen remitterats från Miljö- och energidepartementet. En stor skillnad i förslaget från dagens regler är dock att det inte görs några avvägningar mot människors och samhällets övriga behov, vilket får stora konsekvenser.

Bakgrunden till förslaget är dels att EU-kommissionen riktat skarp kritik mot Sveriges sätt att genomföra det så kallade ramdirektivet för vatten, dels den energiöverenskommelse som slutits mellan regeringen och delar av oppositionen, där det bland annat anges att Sverige ska ”förtydliga det svenska genomförandet av ramdirektivet för vatten” och att "moderna miljökrav" ska ställas på vattenkraften.

Förslaget utgår från energiöverenskommelsen och den storskaliga vattenkraftsproduktionens behov men det träffar också andra verksamheter som påverkar vatten. Någon konsekvensanalys i detta avseende är inte är gjord och förändringarna får mycket långtgående effekter för areella näringar, näringslivet i övrigt, kommunala verksamheter, infrastrukturprojekt och elproduktion. Initiativ som Smart industri, Livsmedelsstrategin, ökat bostadsbyggande och infrastrukturella satsningar riskerar därför att gå om intet.

Trots att många mänskliga verksamheter skulle tvingas upphöra garanterar inte förslaget att Sverige uppfyller sina åtaganden enligt EU:s direktiv. Det beror bland annat på att Sverige har satt egna mål, som ofta inte kan nås oavsett vilka åtgärder som vidtas.

Några av regelförslagen med störst konsekvenser är:

 • En stoppregel föreslås som innebär att verksamheter inte får tillåtas om de ”äventyrar möjligheterna att följa en miljökvalitetsnorm”. I praktiken betyder detta att verksamheter kan förbjudas, även om de inte medför någon ökad miljöbelastning. Exempelvis kan verksamheter som släpper ut vatten med enbart naturliga halter av grundämnen stoppas eftersom miljökvalitetsnormens gränsvärden är satta lägre än den naturliga halten.
   
 • Fastställda gränsvärden kan i praktiken inte överklagas även om de är direkt felaktiga, till exempel understiger naturliga halter. En verksamhet kan med andra ord förbjudas utan att den som berörs har en reell möjlighet att försvara sig.
   
 • Verksamheter som ändras kommer att omprövas i alla delar. Exempelvis kan företag och vissa lantbruk som vill öka sin produktion eller avloppsreningsverk som ska ta emot mer avloppsvatten från en ny stadsdel, inte göra det utan att genomgå en fullständig omprövning av hela verksamheten. Med oförutsägbara regler och en riskabel prövning kommer många verksamheter att avstå från att öka sin produktion. Därmed läggs en död hand på bland annat bostadsbyggande och industriutveckling.
   
 • Oavsett om det behövs eller inte ska alla tillstånd för vattenkraft omprövas regelbundet. Dagens resurser hos domstolar och myndigheter räcker inte till för det. Redan idag har vi långa handläggningstider. Förslaget medför att antalet ärenden riskerar att stiga med 100 procent och handläggningstiderna för alla typer av ärenden riskerar att bli markant längre om inte kraftigt ökade resurser tillförs domstolar och prövningsmyndigheter.
   
 • Många småskaliga vattenkraftverk kan också tvingas riva sina anläggningar. Det handlar många gånger om flera hundra år gamla dammar som är en förutsättning för de samhällen som byggts upp omkring dem, vilket bland annat kan leda till att sjöar kommer att försvinna och brunnar riskerar att sina. Det behövs en bättre avvägning mellan miljönyttan å ena sidan och samhällsekonomiska, infrastrukturella och kulturhistoriska konsekvenser å den andra sidan.

Det går att, med smärre förändringar i förslaget, möta både EU:s krav och samtidigt uppfylla Energiöverenskommelsen utan dessa starka negativa konsekvenser. Vi, tillsammans med flera andra samhällsaktörer, kommer att konstruktivt bidra med förslag till bättre lösningar och föra dialog med alla intresserade så att arbetet med att höja kvaliteten i våra vatten kan fortsätta.

Palle Borgström, ordf LRF           

Carola Lemne, vd Svenskt Näringsliv                

Thomas Sandberg, ordf Svensk Vattenkraftförening    

 Johan Persson, ordf Svenskt Vatten

Artikeln är först publicerad på svd.se

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Ett potentiellt verktyg för att stärka den cirkulära ekonomin

KOMMENTAR Ett produktpass kan fungera som ett potentiellt effektivt verktyg i den cirkulära ekonomin, anser Svenskt Näringsliv. ”Vi har tagit fram ett underlag med synpunkter kring hur ett system med produktpass bör utformas för att det ska bli funktionellt och effektivt”, skriver Jenny Svärd, expert cirkulär ekonomi
NYHET Publicerad:

EU:s gröna giv kräver tydliga spelregler

KLIMATNEUTRALT EU Europa ska bli världens första klimatneutrala kontinent. Men det krävs tydliga och långsiktiga spelregler för att företagen ska våga investera, menar Lina Håkansdotter, chef för klimat och hållbarhet. ”Därför finns det anledning till oro om vägen är otydlig.”
NYHET Publicerad:

Klimatomställning kräver stabil elförsörjning

ENERGI Elnäten måste klara av att transportera elen dit den behövs. Ett problem är långa tillståndsprocesser. ”Det krävs en aktiv el-politik annars kan vi fimpa idén om ett fossilfritt Sverige”, sa Eva Vitell, Vattenfall, vid ett seminarium.
NYHET Publicerad:

Viktiga perspektiv saknas i regeringens klimathandlingsplan

KOMMENTAR Klimatet är en central utmaning, och mycket måste göras för att begränsa den globala uppvärmningen i linje med Parisavtalets mål. Därför är det bra att regeringen nu har presenterat sin klimathandlingsplan för mandatperioden, även om viktiga perspektiv saknas och mycket måste konkretiseras, skriver Linda Flink Wredh, expert på energi och klimat.
NYHET Publicerad:

Jacke: ”Energipolitiken kräver bred politisk uppslutning”

HÅLLBARHET Klimatomställningen ställer nya krav på energipolitiken som behöver utvecklas för att möta framtida behov, enligt vd Jan-Olof Jacke. ”Vi ser att det kommer att behövas en bred politisk uppslutning kring dessa frågor.”
NYHET Publicerad:

Näringslivet kraftsamlar kring elförsörjningen

ENERGI Svenskt Näringsliv har dragit igång projektet "Kraftsamling elförsörjning", som syftar till att säkra Sveriges behov av el till 2045.
NYHET Publicerad:

Ökat elbehov kräver stora investeringar

ELFÖRSÖRJNINGEN Elbehovet i Sverige kommer att öka med minst 60 procent fram till 2045, visar en beräkning från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Hon leder arbetet mot ett hållbart samhälle

PÅ NY TJÄNST Det blir Lina Håkansdotter, som vid årsskiftet, tar över som chef för avdelningen hållbarhet och infrastruktur på Svenskt Näringsliv. Som civilingenjör tror hon stenhårt på att näringslivet har en avgörande roll i att klara omställningen till ett hållbart samhälle. "Det är möjligt att åstadkomma förändring och hitta lösningar även på stora utmaningar."
NYHET Publicerad:

Storsatsning på elförsörjningen

ENERGI Varningssignaler om en akut elbrist duggar tätt. I kölvattnet följer inställda företagsetableringar och infrastruktur- och byggprojekt som äventyras. Svenskt Näringsliv sätter fokus på problemen i ett nytt projekt och ger förslag som tryggar elförsörjningen.
NYHET Publicerad:

Svenskarna positiva till klimatsmart kärnkraft

ENERGI Flertalet svenskar tror på kärnkraften, även i framtiden, visar en ny undersökning från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Nu behövs kraftsamling kring Sveriges elförsörjning

ENERGI Elförsörjningen är en strategiskt långsiktig fråga för det svenska samhället. Det handlar om att klara klimatomställningen och den digitalisering av olika samhällsfunktioner som nu sker. Det är avgörande att den hanteras på ett sätt som är samhällsekonomiskt och klimatmässigt effektivt.
NYHET Publicerad:

Kärnkraft – för klimatets skull?

KLIMAT En fortsatt kärnkraftsproduktion är helt nödvändig för att Sverige och världen ska nå klimatmålen och samtidigt möta ett ökande energibehov. Det menar Staffan Qvist, en av författarna till boken Klimatnyckeln: en fungerande lösning på världens största problem.
NYHET Publicerad:

Skatter hotar elförsörjningen i storstadsregioner

KOMMENTAR Beskedet om nedläggning av kraftvärme i såväl Stockholm som Malmö till följd av beslutade skattehöjningar, bekymrar energi- och klimatexpert Linda Flink. ”Besluten är på väg att försätta elförsörjningen i flera av Sveriges storstadsregioner i allvarliga situationer”, skriver hon.
NYHET Publicerad:

Utsläppsfri el krävs för en klimatsmart och digital framtid

KOMMENTAR Genomförandegruppen inom ramen för Energiöverenskommelsen har stora utmaningar att ta tag i gällande elsystemet som inte diskuterades innan överenskommelsen gjordes. Den kraftigt ökade elanvändningen, leveranssäkerheten och att elnätet inte räcker till är tre sådana utmaningar, skriver energiexperten Maria Sunér Fleming.
NYHET Publicerad:

Företagen kraftsamlar kring cirkulär ekonomi

MILJÖ Klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar och den är starkt kopplad till vår materialanvändning. En del av lösningen är därför att ställa om från linjära materialflöden till cirkulära, poängterar Svenskt Näringsliv i en ny rapport.
NYHET Publicerad:

Näringslivet visar vägen till en omställning

KOMMENTAR Svenskt Näringsliv lanserar idag en rapport om hur arbetet med en konkurrenskraftig cirkulär ekonomi bör bedrivas. "Frågan är viktig för det svenska näringslivet av flera anledningar; att säkra en framtida råvarutillgång, och för att bidra till ett mer hållbart samhälle", skriver Jenny Svärd, ansvarig för miljöpolicy.
NYHET Publicerad:

Marknadsekonomi och innovation utgångspunkten i klimatarbetet

KOMMENTAR Ambitionerna är höga och engagemanget stort hos svenska företag för att klara klimatutmaningen. De flesta sektorer i näringslivet har färdplaner för hur de ska nå netto-noll utsläpp 2045, skriver vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Så ska den svenska industrin bli klimatneutral

ENERGI Det krävs en kraftig ökning av el- och bioenergianvändningen för att den svenska industrin och transportsektorn ska kunna bli klimatneutrala år 2045. Utmaningen är särskilt stor på bioenergisidan. Det framkom på ett seminarium som Svenskt Näringsliv arrangerade nyligen, där rapporten "Klimatneutral Konkurrenskraft" diskuterades.
NYHET Publicerad:

Jan-Olof Jacke: Vi behöver mer el för att klara klimatet

ENERGI Bra förutsättningar för investeringar och forskning, och användande av olika tekniker. Det är vd Jan-Olof Jackes recept för att säkra tillgången på klimatneutral el i Sverige.
NYHET Publicerad:

Klimatets regelbok ett steg mot lika konkurrensvillkor

KLIMATKONFERENS På lördagen avslutades FN:s klimatmöte i Polen. Det är mycket positivt att regelboken för Parisavtalet kommit på plats, även om vissa delar fortfarande är olösta och de samlade globala ambitionerna fortsatt är för svaga, kommenterar klimat- och energiexpert Linda Flink.