Tyska arbetsgivare går i bräschen för klimatet

NYHET Publicerad

KLIMAT Tyska arbetsgivarorganisationen, BDI, har räknat ut hur man nationellt kan reducera utsläppen med upp till 95 procent fram till 2050. "Vi tittade först på var dagens klimatmål skulle ta oss, utifrån nuvarande kunskap och teknik", sa Carsten Rolle, chef för energi- och klimatpolitiska frågor.

Carsten Rolle

Utmaningarna för näringslivet ligger i de långsiktiga perspektiven, menar Carsten Rolle. Att företagen kan få valuta för pengarna om 30 år är svårt att förutspå, och då är det lätt hänt att investeringarna uteblir, anser han.

Linda Flink

Det går att komma långt med känd teknik, för att nå längre krävs större tekniksprång, anser Linda Flink, expert på energi och klimat, Svenskt Näringsliv.

I rapporten ”Climate paths for Germany” har man granskat varje sektor som bidrar till växthusgaser och framför allt koldioxidutsläpp, och tittat på vad kostnaderna skulle bli om man ställde om till mer förnyelsebar energi.

Carsten Rolle är chef för energi- och klimatpolitiska frågor inom den tyska motsvarigheten till Svenskt Näringsliv, organisationen BDI. Han presenterade rapporten under ett internationellt seminarium i Näringslivets hus nyligen.

– Vi tittade först på var dagens klimatmål skulle ta oss, utifrån den kunskap och teknik som vi har i dag. Sedan har vi tittat på den fakta som finns och identifierat luckorna. Hur kan vi täppa till dem, och vad innebär det för ekonomin? Det är hjärtat i studien.

Med rapporten vill BDI bidra till en mer faktabaserad debatt om klimatomställningen, och uppemot 200 tekniska experter från berörda sektorer har bidragit till studiens slutsatser. Man kom fram till att Tyskland kan minska utsläppen med 80 procent, utifrån existerande teknik och en förstärkning av dagens politiska ambitioner, fram till år 2050.

Och det går att nå ännu längre, upp till 95 procent. Ett scenario som kräver ”rätt politiska beslut vid rätt tidpunkt”, och att resten av världen hakar på i omställningen.

– Det går att komma långt med idag känd teknik, men för att nå längre krävs större tekniksprång, som till exempel koldioxidavskiljning- och lagring (CCS) och revolutionerande teknikskiften, säger Linda Flink, expert på energi och klimat, Svenskt Näringsliv, som medverkade på seminariet.

Till skillnad från Tyskland kommer Sveriges största utsläpp från industri-, transport och jordbrukssektorn. Det innebär stora utmaningar eftersom det är internationellt konkurrensutsatta sektorer som har svårt att bära extra kostnader, som koldioxidskatt.

– Personligen tror jag att konkurrenskraften kommer att vara avgörande för möjligheten att nå mycket låga utsläpp. Det är en stor samhällsomvandling och bara konkurrenskraftiga företag kommer att ha de resurser som krävs för att satsa på forskning och innovation, och slutligen ta de stora investeringsbeslut som är nödvändiga.

På plats på seminariet fanns även Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige. Han var optimistisk inför företagens hävningskraft i klimatfrågan och lade stor vikt vid Sveriges roll som föregångsland.

– I Sverige är den fossilfira stålindustrin väldigt dyr. Men vi gör det inte för att vara ”goda”, utan också för att kunna vara en del av marknaden i framtiden. Och jag tror att många andra sektorer borde tänka likadant. Däremot tror jag att vi inte kan lita på marknaden helt och hållet, utan staten måste ta en del av risken, säger Svante Axelsson.

Axelsson nämner exempelvis gröna statsobligationer som ett investeringsalternativ.

Utmaningarna för näringslivet ligger i de långsiktiga perspektiven, menar Carsten Rolle. Att företagen kan få valuta för pengarna om 30 år är svårt att förutspå, och då är det lätt hänt att investeringarna uteblir.

– En del av svaret kan vara att inte tänka från målet och bakåt, utan utgå utifrån i dag. Var finns nästa innovationsprojekt? Inom vilka fält kan man utveckla den teknologi som vi kommer att behöva, även om vi ännu inte vet i vilken utsträckning? Tio år framåt är en annan sak än trettio, och ett tankesätt som industrierna kan relatera till, säger Carsten Rolle.

Cecilia Burman

Läs hela rapportern här

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Positivt med nationell strategi – viktigt att fortsätta arbetet i dialog med näringslivet

KOMMENTAR Cirkulär ekonomi är ett viktigt verktyg för att nå klimatmålen.Regeringen har tagit fram en nationell strategi.  Strategin är övergripande och vi förutsätter att de kommande handlingsplanerna tas fram i nära samarbete med näringslivet och i en tydlig EU-kontext, skriver Jenny Svärd, ansvarig för miljöpolicies.
NYHET Publicerad:

Ett potentiellt verktyg för att stärka den cirkulära ekonomin

KOMMENTAR Ett produktpass kan fungera som ett potentiellt effektivt verktyg i den cirkulära ekonomin, anser Svenskt Näringsliv. ”Vi har tagit fram ett underlag med synpunkter kring hur ett system med produktpass bör utformas för att det ska bli funktionellt och effektivt”, skriver Jenny Svärd, expert cirkulär ekonomi
NYHET Publicerad:

EU:s gröna giv kräver tydliga spelregler

KLIMATNEUTRALT EU Europa ska bli världens första klimatneutrala kontinent. Men det krävs tydliga och långsiktiga spelregler för att företagen ska våga investera, menar Lina Håkansdotter, chef för klimat och hållbarhet. ”Därför finns det anledning till oro om vägen är otydlig.”
NYHET Publicerad:

Klimatomställning kräver stabil elförsörjning

ENERGI Elnäten måste klara av att transportera elen dit den behövs. Ett problem är långa tillståndsprocesser. ”Det krävs en aktiv el-politik annars kan vi fimpa idén om ett fossilfritt Sverige”, sa Eva Vitell, Vattenfall, vid ett seminarium.
NYHET Publicerad:

Viktiga perspektiv saknas i regeringens klimathandlingsplan

KOMMENTAR Klimatet är en central utmaning, och mycket måste göras för att begränsa den globala uppvärmningen i linje med Parisavtalets mål. Därför är det bra att regeringen nu har presenterat sin klimathandlingsplan för mandatperioden, även om viktiga perspektiv saknas och mycket måste konkretiseras, skriver Linda Flink Wredh, expert på energi och klimat.
NYHET Publicerad:

Jacke: ”Energipolitiken kräver bred politisk uppslutning”

HÅLLBARHET Klimatomställningen ställer nya krav på energipolitiken som behöver utvecklas för att möta framtida behov, enligt vd Jan-Olof Jacke. ”Vi ser att det kommer att behövas en bred politisk uppslutning kring dessa frågor.”
NYHET Publicerad:

Näringslivet kraftsamlar kring elförsörjningen

ENERGI Svenskt Näringsliv har dragit igång projektet "Kraftsamling elförsörjning", som syftar till att säkra Sveriges behov av el till 2045.
NYHET Publicerad:

Ökat elbehov kräver stora investeringar

ELFÖRSÖRJNINGEN Elbehovet i Sverige kommer att öka med minst 60 procent fram till 2045, visar en beräkning från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Hon leder arbetet mot ett hållbart samhälle

PÅ NY TJÄNST Det blir Lina Håkansdotter, som vid årsskiftet, tar över som chef för avdelningen hållbarhet och infrastruktur på Svenskt Näringsliv. Som civilingenjör tror hon stenhårt på att näringslivet har en avgörande roll i att klara omställningen till ett hållbart samhälle. "Det är möjligt att åstadkomma förändring och hitta lösningar även på stora utmaningar."
NYHET Publicerad:

Storsatsning på elförsörjningen

ENERGI Varningssignaler om en akut elbrist duggar tätt. I kölvattnet följer inställda företagsetableringar och infrastruktur- och byggprojekt som äventyras. Svenskt Näringsliv sätter fokus på problemen i ett nytt projekt och ger förslag som tryggar elförsörjningen.
NYHET Publicerad:

Svenskarna positiva till klimatsmart kärnkraft

ENERGI Flertalet svenskar tror på kärnkraften, även i framtiden, visar en ny undersökning från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Nu behövs kraftsamling kring Sveriges elförsörjning

ENERGI Elförsörjningen är en strategiskt långsiktig fråga för det svenska samhället. Det handlar om att klara klimatomställningen och den digitalisering av olika samhällsfunktioner som nu sker. Det är avgörande att den hanteras på ett sätt som är samhällsekonomiskt och klimatmässigt effektivt.
NYHET Publicerad:

Kärnkraft – för klimatets skull?

KLIMAT En fortsatt kärnkraftsproduktion är helt nödvändig för att Sverige och världen ska nå klimatmålen och samtidigt möta ett ökande energibehov. Det menar Staffan Qvist, en av författarna till boken Klimatnyckeln: en fungerande lösning på världens största problem.
NYHET Publicerad:

Skatter hotar elförsörjningen i storstadsregioner

KOMMENTAR Beskedet om nedläggning av kraftvärme i såväl Stockholm som Malmö till följd av beslutade skattehöjningar, bekymrar energi- och klimatexpert Linda Flink. ”Besluten är på väg att försätta elförsörjningen i flera av Sveriges storstadsregioner i allvarliga situationer”, skriver hon.
NYHET Publicerad:

Utsläppsfri el krävs för en klimatsmart och digital framtid

KOMMENTAR Genomförandegruppen inom ramen för Energiöverenskommelsen har stora utmaningar att ta tag i gällande elsystemet som inte diskuterades innan överenskommelsen gjordes. Den kraftigt ökade elanvändningen, leveranssäkerheten och att elnätet inte räcker till är tre sådana utmaningar, skriver energiexperten Maria Sunér Fleming.
NYHET Publicerad:

Företagen kraftsamlar kring cirkulär ekonomi

MILJÖ Klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar och den är starkt kopplad till vår materialanvändning. En del av lösningen är därför att ställa om från linjära materialflöden till cirkulära, poängterar Svenskt Näringsliv i en ny rapport.
NYHET Publicerad:

Näringslivet visar vägen till en omställning

KOMMENTAR Svenskt Näringsliv lanserar idag en rapport om hur arbetet med en konkurrenskraftig cirkulär ekonomi bör bedrivas. "Frågan är viktig för det svenska näringslivet av flera anledningar; att säkra en framtida råvarutillgång, och för att bidra till ett mer hållbart samhälle", skriver Jenny Svärd, ansvarig för miljöpolicy.
NYHET Publicerad:

Marknadsekonomi och innovation utgångspunkten i klimatarbetet

KOMMENTAR Ambitionerna är höga och engagemanget stort hos svenska företag för att klara klimatutmaningen. De flesta sektorer i näringslivet har färdplaner för hur de ska nå netto-noll utsläpp 2045, skriver vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Så ska den svenska industrin bli klimatneutral

ENERGI Det krävs en kraftig ökning av el- och bioenergianvändningen för att den svenska industrin och transportsektorn ska kunna bli klimatneutrala år 2045. Utmaningen är särskilt stor på bioenergisidan. Det framkom på ett seminarium som Svenskt Näringsliv arrangerade nyligen, där rapporten "Klimatneutral Konkurrenskraft" diskuterades.
NYHET Publicerad:

Jan-Olof Jacke: Vi behöver mer el för att klara klimatet

ENERGI Bra förutsättningar för investeringar och forskning, och användande av olika tekniker. Det är vd Jan-Olof Jackes recept för att säkra tillgången på klimatneutral el i Sverige.