Tyska arbetsgivare går i bräschen för klimatet

NYHET Publicerad

KLIMAT Tyska arbetsgivarorganisationen, BDI, har räknat ut hur man nationellt kan reducera utsläppen med upp till 95 procent fram till 2050. "Vi tittade först på var dagens klimatmål skulle ta oss, utifrån nuvarande kunskap och teknik", sa Carsten Rolle, chef för energi- och klimatpolitiska frågor.

Carsten Rolle

Utmaningarna för näringslivet ligger i de långsiktiga perspektiven, menar Carsten Rolle. Att företagen kan få valuta för pengarna om 30 år är svårt att förutspå, och då är det lätt hänt att investeringarna uteblir, anser han.

Linda Flink

Det går att komma långt med känd teknik, för att nå längre krävs större tekniksprång, anser Linda Flink, expert på energi och klimat, Svenskt Näringsliv.

I rapporten ”Climate paths for Germany” har man granskat varje sektor som bidrar till växthusgaser och framför allt koldioxidutsläpp, och tittat på vad kostnaderna skulle bli om man ställde om till mer förnyelsebar energi.

Carsten Rolle är chef för energi- och klimatpolitiska frågor inom den tyska motsvarigheten till Svenskt Näringsliv, organisationen BDI. Han presenterade rapporten under ett internationellt seminarium i Näringslivets hus nyligen.

– Vi tittade först på var dagens klimatmål skulle ta oss, utifrån den kunskap och teknik som vi har i dag. Sedan har vi tittat på den fakta som finns och identifierat luckorna. Hur kan vi täppa till dem, och vad innebär det för ekonomin? Det är hjärtat i studien.

Med rapporten vill BDI bidra till en mer faktabaserad debatt om klimatomställningen, och uppemot 200 tekniska experter från berörda sektorer har bidragit till studiens slutsatser. Man kom fram till att Tyskland kan minska utsläppen med 80 procent, utifrån existerande teknik och en förstärkning av dagens politiska ambitioner, fram till år 2050.

Och det går att nå ännu längre, upp till 95 procent. Ett scenario som kräver ”rätt politiska beslut vid rätt tidpunkt”, och att resten av världen hakar på i omställningen.

– Det går att komma långt med idag känd teknik, men för att nå längre krävs större tekniksprång, som till exempel koldioxidavskiljning- och lagring (CCS) och revolutionerande teknikskiften, säger Linda Flink, expert på energi och klimat, Svenskt Näringsliv, som medverkade på seminariet.

Till skillnad från Tyskland kommer Sveriges största utsläpp från industri-, transport och jordbrukssektorn. Det innebär stora utmaningar eftersom det är internationellt konkurrensutsatta sektorer som har svårt att bära extra kostnader, som koldioxidskatt.

– Personligen tror jag att konkurrenskraften kommer att vara avgörande för möjligheten att nå mycket låga utsläpp. Det är en stor samhällsomvandling och bara konkurrenskraftiga företag kommer att ha de resurser som krävs för att satsa på forskning och innovation, och slutligen ta de stora investeringsbeslut som är nödvändiga.

På plats på seminariet fanns även Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige. Han var optimistisk inför företagens hävningskraft i klimatfrågan och lade stor vikt vid Sveriges roll som föregångsland.

– I Sverige är den fossilfira stålindustrin väldigt dyr. Men vi gör det inte för att vara ”goda”, utan också för att kunna vara en del av marknaden i framtiden. Och jag tror att många andra sektorer borde tänka likadant. Däremot tror jag att vi inte kan lita på marknaden helt och hållet, utan staten måste ta en del av risken, säger Svante Axelsson.

Axelsson nämner exempelvis gröna statsobligationer som ett investeringsalternativ.

Utmaningarna för näringslivet ligger i de långsiktiga perspektiven, menar Carsten Rolle. Att företagen kan få valuta för pengarna om 30 år är svårt att förutspå, och då är det lätt hänt att investeringarna uteblir.

– En del av svaret kan vara att inte tänka från målet och bakåt, utan utgå utifrån i dag. Var finns nästa innovationsprojekt? Inom vilka fält kan man utveckla den teknologi som vi kommer att behöva, även om vi ännu inte vet i vilken utsträckning? Tio år framåt är en annan sak än trettio, och ett tankesätt som industrierna kan relatera till, säger Carsten Rolle.

Cecilia Burman

Läs hela rapportern här

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Ökat elbehov kräver stora investeringar

ELFÖRSÖRJNINGEN Elbehovet i Sverige kommer att öka med minst 60 procent fram till 2045, visar en beräkning från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Hon leder arbetet mot ett hållbart samhälle

PÅ NY TJÄNST Det blir Lina Håkansdotter, som vid årsskiftet, tar över som chef för avdelningen hållbarhet och infrastruktur på Svenskt Näringsliv. Som civilingenjör tror hon stenhårt på att näringslivet har en avgörande roll i att klara omställningen till ett hållbart samhälle. "Det är möjligt att åstadkomma förändring och hitta lösningar även på stora utmaningar."
NYHET Publicerad:

Storsatsning på elförsörjningen

ENERGI Varningssignaler om en akut elbrist duggar tätt. I kölvattnet följer inställda företagsetableringar och infrastruktur- och byggprojekt som äventyras. Svenskt Näringsliv sätter fokus på problemen i ett nytt projekt och ger förslag som tryggar elförsörjningen.
NYHET Publicerad:

Svenskarna positiva till klimatsmart kärnkraft

ENERGI Flertalet svenskar tror på kärnkraften, även i framtiden, visar en ny undersökning från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Nu behövs kraftsamling kring Sveriges elförsörjning

ENERGI Elförsörjningen är en strategiskt långsiktig fråga för det svenska samhället. Det handlar om att klara klimatomställningen och den digitalisering av olika samhällsfunktioner som nu sker. Det är avgörande att den hanteras på ett sätt som är samhällsekonomiskt och klimatmässigt effektivt.
NYHET Publicerad:

Kärnkraft – för klimatets skull?

KLIMAT En fortsatt kärnkraftsproduktion är helt nödvändig för att Sverige och världen ska nå klimatmålen och samtidigt möta ett ökande energibehov. Det menar Staffan Qvist, en av författarna till boken Klimatnyckeln: en fungerande lösning på världens största problem.
NYHET Publicerad:

Skatter hotar elförsörjningen i storstadsregioner

KOMMENTAR Beskedet om nedläggning av kraftvärme i såväl Stockholm som Malmö till följd av beslutade skattehöjningar, bekymrar energi- och klimatexpert Linda Flink. ”Besluten är på väg att försätta elförsörjningen i flera av Sveriges storstadsregioner i allvarliga situationer”, skriver hon.
NYHET Publicerad:

Utsläppsfri el krävs för en klimatsmart och digital framtid

KOMMENTAR Genomförandegruppen inom ramen för Energiöverenskommelsen har stora utmaningar att ta tag i gällande elsystemet som inte diskuterades innan överenskommelsen gjordes. Den kraftigt ökade elanvändningen, leveranssäkerheten och att elnätet inte räcker till är tre sådana utmaningar, skriver energiexperten Maria Sunér Fleming.
NYHET Publicerad:

Företagen kraftsamlar kring cirkulär ekonomi

MILJÖ Klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar och den är starkt kopplad till vår materialanvändning. En del av lösningen är därför att ställa om från linjära materialflöden till cirkulära, poängterar Svenskt Näringsliv i en ny rapport.
NYHET Publicerad:

Näringslivet visar vägen till en omställning

KOMMENTAR Svenskt Näringsliv lanserar idag en rapport om hur arbetet med en konkurrenskraftig cirkulär ekonomi bör bedrivas. "Frågan är viktig för det svenska näringslivet av flera anledningar; att säkra en framtida råvarutillgång, och för att bidra till ett mer hållbart samhälle", skriver Jenny Svärd, ansvarig för miljöpolicy.
NYHET Publicerad:

Marknadsekonomi och innovation utgångspunkten i klimatarbetet

KOMMENTAR Ambitionerna är höga och engagemanget stort hos svenska företag för att klara klimatutmaningen. De flesta sektorer i näringslivet har färdplaner för hur de ska nå netto-noll utsläpp 2045, skriver vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Så ska den svenska industrin bli klimatneutral

ENERGI Det krävs en kraftig ökning av el- och bioenergianvändningen för att den svenska industrin och transportsektorn ska kunna bli klimatneutrala år 2045. Utmaningen är särskilt stor på bioenergisidan. Det framkom på ett seminarium som Svenskt Näringsliv arrangerade nyligen, där rapporten "Klimatneutral Konkurrenskraft" diskuterades.
NYHET Publicerad:

Jan-Olof Jacke: Vi behöver mer el för att klara klimatet

ENERGI Bra förutsättningar för investeringar och forskning, och användande av olika tekniker. Det är vd Jan-Olof Jackes recept för att säkra tillgången på klimatneutral el i Sverige.
NYHET Publicerad:

Klimatets regelbok ett steg mot lika konkurrensvillkor

KLIMATKONFERENS På lördagen avslutades FN:s klimatmöte i Polen. Det är mycket positivt att regelboken för Parisavtalet kommit på plats, även om vissa delar fortfarande är olösta och de samlade globala ambitionerna fortsatt är för svaga, kommenterar klimat- och energiexpert Linda Flink.
NYHET Publicerad:

Avgörandets stund för klimatmötet

HÅLLBAR TILLVÄXT FN:s klimatkonferens i Polen är inne på sin andra och sista vecka. Förhandlingarna rör sig framåt, men svåra frågor återstår, rapporterar Svenskt Näringslivs klimat- och energiexpert på plats i Polen.
NYHET Publicerad:

Klimatmöte: Ambitionsnivån måste höjas, rejält

HÅLLBAR UTVECKLING Maria Sunér Fleming, klimatexpert, hoppas att världens länder enas om regelverken för Parisavtalet och att det blir tydligt att man är beredd att öka sina ansträngningar för att hejda den globala uppvärmningen. Dessutom önskar hon att näringslivets positiva insatser för klimatet uppmärksammas på mötet i Katowice.
NYHET Publicerad:

Jacke: Elkrisen stoppar nya investeringar

ENERGI Sverige har elbrist. Oron sprider sig inom näringslivet för att investeringar och jobb flyttar utomlands. ”Det är bra att vindkraften byggs ut. Men den har inte alls samma leveranssäkerhet som kärnkraften”, säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Nordiska näringslivet duckar inte för klimatutmaningen

HÖG AMBITIONSNIVÅ EU:s klimatpolitik för 2050 bör vara ambitiös, så att den lever upp till Parisavtalet, och skapa förutsättningar för företag att bidra med klimatnytta anser det nordiska näringslivet. En stark och tydlig signal, som visar att klimatutmaningen tas på allra största allvar, enligt vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

EU behöver en målsättning om ett netto-noll klimatutsläpp 2050

DEBATT Svenska företag ligger i framkant i sitt klimatarbete. Det finns ett starkt engagemang i hela näringslivet. Klimat ses som en strategisk fråga såväl i produkt- och tjänsteutveckling som i styrningen och ledningen av den egna verksamheten, skriver Caroline af Ugglas, vice VD och Maria Sunér Fleming, enhetschef energi, infrastruktur och miljö.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv bedriver ingen lobbykampanj mot skärpta klimatmål

KOMMENTAR Ett internt diskussionsdokument från organisationen Business Europe har de senaste dagarna givit upphov till en rad missuppfattningar och ett antal i sak felaktiga artiklar som lyfter frågan om Svenskt Näringslivs arbete med klimatfrågor.