Tyska arbetsgivare går i bräschen för klimatet

NYHET Publicerad

KLIMAT Tyska arbetsgivarorganisationen, BDI, har räknat ut hur man nationellt kan reducera utsläppen med upp till 95 procent fram till 2050. "Vi tittade först på var dagens klimatmål skulle ta oss, utifrån nuvarande kunskap och teknik", sa Carsten Rolle, chef för energi- och klimatpolitiska frågor.

Carsten Rolle

Utmaningarna för näringslivet ligger i de långsiktiga perspektiven, menar Carsten Rolle. Att företagen kan få valuta för pengarna om 30 år är svårt att förutspå, och då är det lätt hänt att investeringarna uteblir, anser han.

Linda Flink

Det går att komma långt med känd teknik, för att nå längre krävs större tekniksprång, anser Linda Flink, expert på energi och klimat, Svenskt Näringsliv.

I rapporten ”Climate paths for Germany” har man granskat varje sektor som bidrar till växthusgaser och framför allt koldioxidutsläpp, och tittat på vad kostnaderna skulle bli om man ställde om till mer förnyelsebar energi.

Carsten Rolle är chef för energi- och klimatpolitiska frågor inom den tyska motsvarigheten till Svenskt Näringsliv, organisationen BDI. Han presenterade rapporten under ett internationellt seminarium i Näringslivets hus nyligen.

– Vi tittade först på var dagens klimatmål skulle ta oss, utifrån den kunskap och teknik som vi har i dag. Sedan har vi tittat på den fakta som finns och identifierat luckorna. Hur kan vi täppa till dem, och vad innebär det för ekonomin? Det är hjärtat i studien.

Med rapporten vill BDI bidra till en mer faktabaserad debatt om klimatomställningen, och uppemot 200 tekniska experter från berörda sektorer har bidragit till studiens slutsatser. Man kom fram till att Tyskland kan minska utsläppen med 80 procent, utifrån existerande teknik och en förstärkning av dagens politiska ambitioner, fram till år 2050.

Och det går att nå ännu längre, upp till 95 procent. Ett scenario som kräver ”rätt politiska beslut vid rätt tidpunkt”, och att resten av världen hakar på i omställningen.

– Det går att komma långt med idag känd teknik, men för att nå längre krävs större tekniksprång, som till exempel koldioxidavskiljning- och lagring (CCS) och revolutionerande teknikskiften, säger Linda Flink, expert på energi och klimat, Svenskt Näringsliv, som medverkade på seminariet.

Till skillnad från Tyskland kommer Sveriges största utsläpp från industri-, transport och jordbrukssektorn. Det innebär stora utmaningar eftersom det är internationellt konkurrensutsatta sektorer som har svårt att bära extra kostnader, som koldioxidskatt.

– Personligen tror jag att konkurrenskraften kommer att vara avgörande för möjligheten att nå mycket låga utsläpp. Det är en stor samhällsomvandling och bara konkurrenskraftiga företag kommer att ha de resurser som krävs för att satsa på forskning och innovation, och slutligen ta de stora investeringsbeslut som är nödvändiga.

På plats på seminariet fanns även Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige. Han var optimistisk inför företagens hävningskraft i klimatfrågan och lade stor vikt vid Sveriges roll som föregångsland.

– I Sverige är den fossilfira stålindustrin väldigt dyr. Men vi gör det inte för att vara ”goda”, utan också för att kunna vara en del av marknaden i framtiden. Och jag tror att många andra sektorer borde tänka likadant. Däremot tror jag att vi inte kan lita på marknaden helt och hållet, utan staten måste ta en del av risken, säger Svante Axelsson.

Axelsson nämner exempelvis gröna statsobligationer som ett investeringsalternativ.

Utmaningarna för näringslivet ligger i de långsiktiga perspektiven, menar Carsten Rolle. Att företagen kan få valuta för pengarna om 30 år är svårt att förutspå, och då är det lätt hänt att investeringarna uteblir.

– En del av svaret kan vara att inte tänka från målet och bakåt, utan utgå utifrån i dag. Var finns nästa innovationsprojekt? Inom vilka fält kan man utveckla den teknologi som vi kommer att behöva, även om vi ännu inte vet i vilken utsträckning? Tio år framåt är en annan sak än trettio, och ett tankesätt som industrierna kan relatera till, säger Carsten Rolle.

Cecilia Burman

Läs hela rapportern här

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

EU behöver en målsättning om ett netto-noll klimatutsläpp 2050

DEBATT Svenska företag ligger i framkant i sitt klimatarbete. Det finns ett starkt engagemang i hela näringslivet. Klimat ses som en strategisk fråga såväl i produkt- och tjänsteutveckling som i styrningen och ledningen av den egna verksamheten, skriver Caroline af Ugglas, vice VD och Maria Sunér Fleming, enhetschef energi, infrastruktur och miljö.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv bedriver ingen lobbykampanj mot skärpta klimatmål

KOMMENTAR Ett internt diskussionsdokument från organisationen Business Europe har de senaste dagarna givit upphov till en rad missuppfattningar och ett antal i sak felaktiga artiklar som lyfter frågan om Svenskt Näringslivs arbete med klimatfrågor.
NYHET Publicerad:

Långsiktighet måste vara i fokus i EU:s klimatpolitik

KOMMENTAR De senaste dagarna har det florerat uppgifter om Business Europes inställning till att höja EU:s klimatmål till 2030, och ett underlags-PM har spridits i svensk och europeisk media. Det här tar fokus från arbetet som ska leda till minskade utsläpp, enligt Svenskt Näringsliv
NYHET Publicerad:

Tyska arbetsgivare går i bräschen för klimatet

KLIMAT Tyska arbetsgivarorganisationen, BDI, har räknat ut hur man nationellt kan reducera utsläppen med upp till 95 procent fram till 2050. "Vi tittade först på var dagens klimatmål skulle ta oss, utifrån nuvarande kunskap och teknik", sa Carsten Rolle, chef för energi- och klimatpolitiska frågor, på ett seminarium i Näringslivets hus.
NYHET Publicerad:

Miljöskatter missar målet

SKATTER Majoriteten av de skatter och styrmedel som används för att komma till rätta med miljöproblem är uddlösa, visar en ny rapport. Bonus malus bestraffar innehav av fordon, inte utsläppen i sig, konstaterar professor Runar Brännlund.
NYHET Publicerad:

Nya regler om vattenverksamheter med positiva inslag

KOMMENTAR Nya regler för verksamheter som påverkar vatten ger garantier för att samhällsutveckling och vattenkraft, inkluderande den småskaliga, ska kunna fortsätta, skriver jurist Nicklas Skår.
NYHET Publicerad:

Blandat utfall i EU-parlamentet om energifrågor

KOMMENTAR När Europaparlamentet röstade om energifrågor blev resultatet bättre än farhågorna, men det är långt ifrån ett önskescenario, skriver Linda Flink, expert energi och klimat.
NYHET Publicerad:

Ny vattenlag riskerar Sveriges hållbara textilindustri

GÄSTKRÖNIKA Den svenska textilindustrin har änge arbetat aktivt med miljö- och energifrågor. Men ett nytt lagförslag om vattenanvändning riskerar hela vår hållbara textilproduktion, och hotar samtidigt både tusentals svenska jobb och svensk textilproduktion, vilken riskerar att flyttas till en internationell marknad med betydligt lägre miljökrav. Det skriver Anne Ludvigsson,vd Ludvigson Invest och styrelseordförande TEKO, Sveriges Textil- & Modeföretag.
NYHET Publicerad:

Svenska företag bra på hållbar utveckling

HET FRÅGA Svenska företag ligger långt fram när det gäller hållbar utveckling. Rättesnöre är FN:s 17 globala mål, resultatet är nya spännande affärer. Det framkom när ett pärlband av företagsrepresentanter talade på temat inför en begeistrad publik i Näringslivets Hus.
NYHET Publicerad:

Målgång i förhandlingar om EU:s utsläppshandel

KOMMENTAR Efter över två års förhandlingar nådde EU:s institutioner nyligen en överenskommelse om hur regelverket för medlemsländernas utsläppshandel ska se ut efter 2020. I många delar finns mer att önska.
NYHET Publicerad:

Miljöskatteförslag slår mot industrins konkurrenskraft

KOMMENTAR Regeringens förslag om kväveoxidskatt och avfallsförbränningsskatt är kontraproduktiva och ger orimliga konsekvenser för industrins konkurrenskraft, skriver Linda Flink, expert på energi och klimat.
NYHET Publicerad:

Stopplag om vatten försvårar samhällsbygge

DEBATT Regeringens lagförslag om skärpta krav på användning av vatten bromsar samhällsutvecklingen, utan några miljövinster. Det skriver företrädare för LRF, Svensk Vattenkraftförening, Svenskt Vatten och Svenskt Näringsliv.            
NYHET Publicerad:

Näringslivet spelar en avgörande roll för hållbar utveckling

FNS HÖGNIVÅMÖTE Svenskt Näringsliv var på plats på den andra omgången av FNs högnivåmöte för uppföljning av de 17 globala hållbarhetsmålen, också kallat Agenda 2030. Målen, som antogs 2015 är globala och berör alla dimensioner av en hållbar utveckling – ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter.
NYHET Publicerad:

Havens framtid engagerar näringslivet

HÅLLBAR TILLVÄXT FN:s havskonferens pågår i New York. Svensk Sjöfart, Jernkontoret och Svenskt Näringsliv är på plats.
NYHET Publicerad:

Klimathopp inte ute med Trump

KOMMENTAR Inte ens Donald Trumps vurm för kol kan ändra på en snabb teknisk utveckling. Näringslivet, snarare än politiken, driver klimatfrågan framåt, skriver Maria Sunér Fleming, ansvarig för energi- och klimatfrågor.
NYHET Publicerad:

Dubbla signaler om svensk elförsörjning

KOMMENTAR Partierna som ingick en energiöverenskommelse har inlett diskussioner. Besluten som rör kärnkraften är viktiga och bra för att trygga den långsiktiga elförsörjningen i Sverige. Mindre bra är beslutet om elcertifikatsystemet. Behovet av ny kraft är litet före 2030 och påverkan på elmarknaden av subventionerna kan bli stor, skriver energiexpert Maria Sunér Fleming.
NYHET Publicerad:

Naturgas – steg mot minskad klimatpåverkan

KLIMAT Svenska industriföretag manar beslutsfattare att se helhetsbilden i sina klimat- och miljöambitioner. Att avskriva gas som energikälla till industrin vore feltänkt, varnade företagaren Magnus Pettersson under ett seminarium på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Regeringens klimatpolitik ineffektiv

KOMMENTAR Regeringen för en ineffektiv klimatpolitik där man inte får största nytta för pengarna. Det skriver Maria Sunér Fleming, enhetschef för energi, infrastruktur och miljö, och Torbjörn Spector, skatteexpert, med anledning av regeringens miljö- och energiskattepaket.
NYHET Publicerad:

LL Bolagen kritiserar regeringens sopförslag

MILJÖ Regeringen vill återkommunalisera insamlingsansvaret för förpackningsavfall, något som branschen reagerar starkt på. ”Det är en ideologisk maktfråga som inte kommer att göra avfallshanteringen bättre. En kommunalisering eller ett förstatligande är ett väldigt effektivt sätt att ta kål på all kreativitet och idérikedom på en marknad”, säger Ola Claesson, vd på LL Bolagen.
NYHET Publicerad:

Tandlös klimatlag enbart symbolpolitik

KOMMENTAR Att lagrådet sågar regeringens förslag till ny klimatlag kom inte som en överraskning. Lagen innehåller inga bindande bestämmelser, vilket gör att påståendet om att det nu blir olagligt för politiken att prioritera bort klimatet är rent felaktigt. Det skriver miljöjurist Nicklas Skår i en kommentar.