Viktiga perspektiv saknas i regeringens klimathandlingsplan

NYHET Publicerad

KOMMENTAR Klimatet är en central utmaning, och mycket måste göras för att begränsa den globala uppvärmningen i linje med Parisavtalets mål. Därför är det bra att regeringen nu har presenterat sin klimathandlingsplan för mandatperioden, även om viktiga perspektiv saknas och mycket måste konkretiseras, skriver Linda Flink Wredh, expert på energi och klimat.

Linda Flink porträttbild expert på energi och klimat på Svenskt Näringsliv

Linda Flink Wredh

Foto: Ernst Henry Photography

En framgångsrik klimatpolitik måste främja näringslivets klimatarbete. Det är företagen och deras innovationer som gör det möjligt att minska utsläppen och klara Parisavtalets mål. Klimathandlingsplanen innehåller många initiativ som skulle kunna bidra till näringslivets arbete, men mycket måste konkretiseras. 

Klimatet är en av vår tids stora utmaningar. Samtidigt finns också andra samhällsutmaningar, både i Sverige och globalt som måste hanteras. Sverige bör vara en internationell förebild som visar att det går att kombinera minskade klimatutsläpp med demokrati, ett konkurrenskraftigt näringsliv, tillväxt och ökad välfärd. Sverige måste visa att det går att hantera flera olika samhällsutmaningar och mål samtidigt, vilket inte minst är utgångspunkten i Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling.

Det är positivt att regeringen vill se över de styrmedel, inkluderat miljöprövningen, som påverkar möjligheterna att ställa om mot fossilfrihet. Inte minst behövs snabbare och enklare beslutsprocesser som bejakar den tekniska utvecklingen. 

Sverige måste tänka större än de nationella klimatmålen. Huvudfokus bör ligga på att bidra till maximal global klimatnytta. Detta är ett perspektiv som tyvärr i stor utsträckning verkar saknas i klimathandlingsplanen. 

Svenskt Näringsliv hade önskat tydligare initiativ för att öka Sveriges globala klimatnytta, till exempel genom ökad export av klimatsmarta varor och tjänster. Istället ligger fokus nu på nationella utsläpp samt på utsläpp som härrör från importen. 

Det måste också vägas in hur vi kan göra att utsläpp globalt minskas och undviks, inte minst genom ökad export av klimateffektiva svenska produkter som ersätter alternativ med högre klimatavtryck.

En klok och ambitiös klimatpolitik på EU-nivå har potential att bidra med en betydligt starkare positiv effekt på klimatet än enskilda nationella åtgärder. Det skapar dessutom mer likvärdiga konkurrensvillkor för svenska företag. Det är därför positivt att klimat kommer att vara ett prioriterat område i EU-samarbetet kommande år. 

Det svenska näringslivet ligger långt fram i klimatarbetet. Svenska företag är duktiga på klimateffektiv produktion och smarta tjänster. Men företagen vill bli ännu bättre och har höga ambitioner. Detta visas inte minst i de klimatfärdplaner som ett antal branscher har tagit fram. 

För att det svenska näringslivet ska kunna fortsätta vara världsledande på klimatområdet krävs rätt förutsättningar. Det handlar om att undanröja hinder för utveckling av nya lösningar och investeringar, men också om goda förutsättningar att bedriva konkurrenskraftiga företag i Sverige generellt. 

Ett gott näringslivsklimat är därför en viktig del av klimatpolitiken. Det är därför bra att det i handlingsplanen finns initiativ på områden som näringslivet efterfrågat, exempelvis offentlig upphandling, koldioxidavskiljning och -lagring, elektrifieringsstrategi, samt stöd till forskning och innovation.

Svenskt Näringsliv hade gärna sett att cirkulär ekonomi fått större utrymme i planen, eftersom materialanvändning står för en stor del av klimatpåverkan. Cirkulär ekonomi är en förutsättning och ett viktigt verktyg för att klara klimatmålen. Den breda översynen av regelverk för avfall och återvinning och hantering av restprodukter som nu initieras är nödvändig. Idag är regelverket inte anpassat för cirkulära flöden. 

På transportområdet innehåller den klimatpolitiska handelsplanen i stort sett redan kända förslag. Det är en diger lista som ska utredas och flertalet förslag ligger långt fram i mandatperioden. 

En principiellt viktig och övergripande systemfråga behandlas i skrivningar som ”det transportpolitiska funktionsmålet i huvudsak behöver utvecklas inom ramen för hänsynsmålet”. Det går inte att utläsa av handlingsplanen vad det skulle innebära i praktiken. Det ger utrymme till fortsatta spekulationer och tolkningar, vilket är olyckligt. 

Transporter och byggande av infrastruktur ger klimatavtryck. Men de skapar också nytta och är en grundförutsättning för tillväxt, välfärd och möten mellan människor i hela landet. Det är ett viktigt perspektiv.

Enligt klimatlagen ska den klimatpolitiska handlingsplanen beskriva i vilken grad politiska åtgärder förväntas bidra till att de nationella och globala klimatmålen kan nås. Detta är ett centralt perspektiv som dessvärre inte belyses i tillräcklig utsträckning.

Givet klimatfrågans omfattning och allvar är det absolut nödvändigt att vi satsar på sådant som ger klimateffekt på riktigt och som bidrar till att Parisavtalets mål kan nås. 

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Ett potentiellt verktyg för att stärka den cirkulära ekonomin

KOMMENTAR Ett produktpass kan fungera som ett potentiellt effektivt verktyg i den cirkulära ekonomin, anser Svenskt Näringsliv. ”Vi har tagit fram ett underlag med synpunkter kring hur ett system med produktpass bör utformas för att det ska bli funktionellt och effektivt”, skriver Jenny Svärd, expert cirkulär ekonomi
NYHET Publicerad:

EU:s gröna giv kräver tydliga spelregler

KLIMATNEUTRALT EU Europa ska bli världens första klimatneutrala kontinent. Men det krävs tydliga och långsiktiga spelregler för att företagen ska våga investera, menar Lina Håkansdotter, chef för klimat och hållbarhet. ”Därför finns det anledning till oro om vägen är otydlig.”
NYHET Publicerad:

Klimatomställning kräver stabil elförsörjning

ENERGI Elnäten måste klara av att transportera elen dit den behövs. Ett problem är långa tillståndsprocesser. ”Det krävs en aktiv el-politik annars kan vi fimpa idén om ett fossilfritt Sverige”, sa Eva Vitell, Vattenfall, vid ett seminarium.
NYHET Publicerad:

Viktiga perspektiv saknas i regeringens klimathandlingsplan

KOMMENTAR Klimatet är en central utmaning, och mycket måste göras för att begränsa den globala uppvärmningen i linje med Parisavtalets mål. Därför är det bra att regeringen nu har presenterat sin klimathandlingsplan för mandatperioden, även om viktiga perspektiv saknas och mycket måste konkretiseras, skriver Linda Flink Wredh, expert på energi och klimat.
NYHET Publicerad:

Jacke: ”Energipolitiken kräver bred politisk uppslutning”

HÅLLBARHET Klimatomställningen ställer nya krav på energipolitiken som behöver utvecklas för att möta framtida behov, enligt vd Jan-Olof Jacke. ”Vi ser att det kommer att behövas en bred politisk uppslutning kring dessa frågor.”
NYHET Publicerad:

Näringslivet kraftsamlar kring elförsörjningen

ENERGI Svenskt Näringsliv har dragit igång projektet "Kraftsamling elförsörjning", som syftar till att säkra Sveriges behov av el till 2045.
NYHET Publicerad:

Ökat elbehov kräver stora investeringar

ELFÖRSÖRJNINGEN Elbehovet i Sverige kommer att öka med minst 60 procent fram till 2045, visar en beräkning från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Hon leder arbetet mot ett hållbart samhälle

PÅ NY TJÄNST Det blir Lina Håkansdotter, som vid årsskiftet, tar över som chef för avdelningen hållbarhet och infrastruktur på Svenskt Näringsliv. Som civilingenjör tror hon stenhårt på att näringslivet har en avgörande roll i att klara omställningen till ett hållbart samhälle. "Det är möjligt att åstadkomma förändring och hitta lösningar även på stora utmaningar."
NYHET Publicerad:

Storsatsning på elförsörjningen

ENERGI Varningssignaler om en akut elbrist duggar tätt. I kölvattnet följer inställda företagsetableringar och infrastruktur- och byggprojekt som äventyras. Svenskt Näringsliv sätter fokus på problemen i ett nytt projekt och ger förslag som tryggar elförsörjningen.
NYHET Publicerad:

Svenskarna positiva till klimatsmart kärnkraft

ENERGI Flertalet svenskar tror på kärnkraften, även i framtiden, visar en ny undersökning från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Nu behövs kraftsamling kring Sveriges elförsörjning

ENERGI Elförsörjningen är en strategiskt långsiktig fråga för det svenska samhället. Det handlar om att klara klimatomställningen och den digitalisering av olika samhällsfunktioner som nu sker. Det är avgörande att den hanteras på ett sätt som är samhällsekonomiskt och klimatmässigt effektivt.
NYHET Publicerad:

Kärnkraft – för klimatets skull?

KLIMAT En fortsatt kärnkraftsproduktion är helt nödvändig för att Sverige och världen ska nå klimatmålen och samtidigt möta ett ökande energibehov. Det menar Staffan Qvist, en av författarna till boken Klimatnyckeln: en fungerande lösning på världens största problem.
NYHET Publicerad:

Skatter hotar elförsörjningen i storstadsregioner

KOMMENTAR Beskedet om nedläggning av kraftvärme i såväl Stockholm som Malmö till följd av beslutade skattehöjningar, bekymrar energi- och klimatexpert Linda Flink. ”Besluten är på väg att försätta elförsörjningen i flera av Sveriges storstadsregioner i allvarliga situationer”, skriver hon.
NYHET Publicerad:

Utsläppsfri el krävs för en klimatsmart och digital framtid

KOMMENTAR Genomförandegruppen inom ramen för Energiöverenskommelsen har stora utmaningar att ta tag i gällande elsystemet som inte diskuterades innan överenskommelsen gjordes. Den kraftigt ökade elanvändningen, leveranssäkerheten och att elnätet inte räcker till är tre sådana utmaningar, skriver energiexperten Maria Sunér Fleming.
NYHET Publicerad:

Företagen kraftsamlar kring cirkulär ekonomi

MILJÖ Klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar och den är starkt kopplad till vår materialanvändning. En del av lösningen är därför att ställa om från linjära materialflöden till cirkulära, poängterar Svenskt Näringsliv i en ny rapport.
NYHET Publicerad:

Näringslivet visar vägen till en omställning

KOMMENTAR Svenskt Näringsliv lanserar idag en rapport om hur arbetet med en konkurrenskraftig cirkulär ekonomi bör bedrivas. "Frågan är viktig för det svenska näringslivet av flera anledningar; att säkra en framtida råvarutillgång, och för att bidra till ett mer hållbart samhälle", skriver Jenny Svärd, ansvarig för miljöpolicy.
NYHET Publicerad:

Marknadsekonomi och innovation utgångspunkten i klimatarbetet

KOMMENTAR Ambitionerna är höga och engagemanget stort hos svenska företag för att klara klimatutmaningen. De flesta sektorer i näringslivet har färdplaner för hur de ska nå netto-noll utsläpp 2045, skriver vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Så ska den svenska industrin bli klimatneutral

ENERGI Det krävs en kraftig ökning av el- och bioenergianvändningen för att den svenska industrin och transportsektorn ska kunna bli klimatneutrala år 2045. Utmaningen är särskilt stor på bioenergisidan. Det framkom på ett seminarium som Svenskt Näringsliv arrangerade nyligen, där rapporten "Klimatneutral Konkurrenskraft" diskuterades.
NYHET Publicerad:

Jan-Olof Jacke: Vi behöver mer el för att klara klimatet

ENERGI Bra förutsättningar för investeringar och forskning, och användande av olika tekniker. Det är vd Jan-Olof Jackes recept för att säkra tillgången på klimatneutral el i Sverige.
NYHET Publicerad:

Klimatets regelbok ett steg mot lika konkurrensvillkor

KLIMATKONFERENS På lördagen avslutades FN:s klimatmöte i Polen. Det är mycket positivt att regelboken för Parisavtalet kommit på plats, även om vissa delar fortfarande är olösta och de samlade globala ambitionerna fortsatt är för svaga, kommenterar klimat- och energiexpert Linda Flink.