Försämra inte entreprenörsskatten

NYHET Publicerad

KOMMENTAR Svenskt Näringsliv lämnar idag remissvar på de förslag till skärpt entreprenörsbeskattning som lagts fram av utredningen om översyn av de så kallade 3:12-reglerna. I svaret riktas kritik mot att förslaget sammantaget innebär en ökad skattebelastning om närmare 5 miljarder kronor, enligt utredningens egna beräkningar. Mest allvarligt är de negativa signaler till företagande som förslaget innebär och att detta i förlängningen riskerar hålla tillbaka utvecklingen för investeringarna och jobben.

Johan Fall

Johan Fall chef för Svenskt Näringslivs skatteavdelning.

De skatteregler som utretts omfattar aktiva delägare i fåmansföretag. Totalt berörs närmare 400 000 delägare i nästan 300 000 företag där ungefär 800 000 personer är sysselsatta. Till detta kommer verksamheter och anställda i dotterföretag. Det är alltså en stor del av den privata sysselsättningen som kan påverkas av förändringar i 3:12-reglerna.

Utredningens förslag innefattar skärpningar på en lång rad punkter. Det redan krångliga regelverket blir ännu mer komplext med förslaget. Skattesatsen höjs med motsvarande 25 procent, förenklingsregeln försämras med 40 procent och kraven på företagares egna löner kan öka med uppemot 60 procent. Därtill försvagas incitamenten till anställningar genom att den s.k. löneunderlagsregeln försämras med upp till 80 procent. Förslagen innefattar även ljusglimtar såsom vissa åtgärder för mindre delägare och generationsskiften. De är visserligen välkomna men långt från tillräckliga för att väga upp de omfattande försämringarna.

Förslagen skulle orsaka skärpt beskattning för 150 000 företagare. Detta har tyvärr ett lika oundvikligt som starkt negativt signalvärde som lär påverka åtskilliga företagares beslut om framtiden. Det kan vara fråga om att till en början minska utdelningarna och så småningom senarelägga eller skrinlägga planer på investeringar och nyanställningar. Även neddragningar kan komma ifråga liksom att flytta verksamheter utomlands och det kan inte heller uteslutas att den svarta sektorn kan börja växa.

Analysen i Svenskt Näringslivs remissvar visar att för ungefär en tredjedel av de som skulle träffas av höjd skatt, alltså närmare 50 000 företagare, skulle skatten stiga med 20 000 kronor eller mer. Redan vid ett sådant skatteökningsbelopp kan många företagare väntas ta sig en rejäl funderare.

Enligt samma analys, som utgått från den beräkningsmetod utredningen använt, skulle 11 000 företagare drabbas av höjd skatt med 100 000 kr eller mer. I praktiken har det stora flertalet av dessa företagare knappast likviditet nog att betala en sådan skatteskärpning. Om förslaget skulle gå igenom torde det stora flertalet istället lägga om sina planer och skattebaserna skulle krympa kraftigt. Enbart dessa 11 000 företagare står för mer än hälften utredningens beräknade totala skatteskärpning på nästan 5 miljarder kr. I slutänden är därför risken stor att den tänkta åtstramningen av regelverket inte alls inbringar några större skatteintäkter.

Förslaget till skärpt entreprenörsbeskattning läggs fram i en tid då Sverige står inför stora utmaningar. Målet om Europas lägsta arbetslöshet ter sig avlägset och den svenska arbetslösheten biter sig fast en god bit över 6 procent. Bland ungdomar är den närmare tredubbelt högre. De senaste årens stora flyktingströmmar har fört ett par hundratusen personer till Sverige och en färsk studie visar att det tar nio år innan hälften av en årskull flyktingar hittat jobb. Behovet av fler arbetstillfällen är alltså stort.

Undersökningar har visat att 4 av 5 jobb skapas i företag med färre än 50 anställda. Därför behövs goda förutsättningar för mindre företag inte minst i ljuset av de svåra samhällsproblemen med hög arbetslöshet och många nyanlända att integrera i samhället och på arbetsmarknaden.

Förslagen lades fram i november förra året och om regeringen väljer att gå vidare med dem skulle den hårdare beskattningen träda ikraft från och med 2018. Det är nu angeläget att regeringen tänker om och tar fasta på att Entreprenörskapsutredningens slutsatser att skattemiljön sannolikt är det viktigaste ramvillkoret som omgärdar entreprenörskap. För att klara utmaningarna på arbetsmarknaden behöver därför företagandets förutsättningar förbättras, inte försämras.

Artikeln är tidigare publicerad:

Dagens Industri, 9 februari 2017

Johan Fall: Skärp inte skatten på entreprenörer

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Vårdföretagarna: Ny moms slår mot kompetensförsörjning i vården

SKATT Ett besked om att inhyrd vårdpersonal ska beläggas med 25 procent moms får stark kritik från landets privata vårdgivare. ”Det är ett hot mot hela vårdsektorns kompetensförsörjning”, säger Inga-Kari Fryklund, förbundsdirektör på Vårdföretagarna.
NYHET Publicerad:

Sänkta skatter gör Sverige attraktivt

DEBATT Sverige måste ha konkurrenskraftiga villkor för företagande. Därför behövs lägre ägarbeskattning, sänkta marginalskatter och ett konkurrenskraftigt system för bolagsskatt. Det skriver Staffan Bohman, ordförande i Näringslivets Skattedelegation, och Johan Fall, chef för Svenskt Näringslivs skatteavdelning.
NYHET Publicerad:

”En ovärdig debatt om flyget”

FLYGSKATT Opinionen är kraftigt mot flygresandet. Den 1 april införs dessutom flygskatten i Sverige trots ett stort motstånd från flygbranschen. "Den kommer inte att minska flygandet och utsläppen. Då är branschens egna initiativ bättre men de får inte genomslag. I dagsläget pågår en ovärdig debatt om flyget", menar vd:n för Svenska Flygbranschen.
NYHET Publicerad:

Miljardnota med återinförd revisionsplikt

SKATT Motståndet mot förslaget att återinföra revisionsplikten för mindre företag är massivt. Svenskt Näringsliv, HUI och Småföretagarna är mycket kritiska. ”Vi vill istället att fler företag undantas från revisionsplikten”, säger redovisningsexperten Claes Norberg vid Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

"Skattereform kräver konkurrenskraftiga skatter"

SKATTER Ett oförändrat skattetryck, är ingen bra utgångspunkt för en omfattande skattereform, enligt vd Carola Lemne. Hon vill se skatter som stimulerar till arbete, sparande och investeringar.
NYHET Publicerad:

Exitskatten totalsågad av industrijätten

REMISSVAR Remisstiden för den så kallade exitskatten har gått ut, och den svidande kritiken har inte låtit vänta på sig. Av 85 inkomna remissvar, tillstyrker endast två instanser förslaget i sin helhet. Affärstoppen Carl Bennet menar att förslaget riskerar att hämma svensk företagsutveckling.
NYHET Publicerad:

"Skattereglerna ökar inte kostnaderna i vården"

ENTREPRENÖRSSKATTEN Finansminister Magdalena Andersson hävdar att det numera nedlagda förslaget om ändrad entreprenörsskatt, hade kunnat få bukt med vårdens beroende av hyrpersonal. Nu svarar experter på utspelet, och menar att förslaget inte har något med bemanningssituationen att göra.
NYHET Publicerad:

"Stoppa nya arvsskatten"

DEBATT Slopandet av arvs-, gåvo- och förmögenhetsskatterna gav Sverige en tryggare status som stabil hemvist för företagande och ägande. Men nu föreslår Skatteverket och Finansdepartementet en ”exitskatt”, vilket skulle innebära en ny arvsskatt i samband med utlandsflytt. Diskussionen är djupt olycklig och förslaget rimmar illa med EU:s fria rörlighet. Vi behöver en växande ekonomi som skapar nya jobb för fler och resurser för välfärden, skriver Carola Lemne och Johan Fall.
NYHET Publicerad:

Flygbransch ser hellre miljövänligt bränsle än flygskatt

SKATT Flygskatten ger inte några tydliga miljöeffekter. Det menar till och med miljöorganisationerna. Ändå tänker regeringen gå vidare med förslaget. Om den ändå införs, varför inte göra som i Norge och använda skatteintäkterna till att öka tillgången på miljövänligt flygbränsle, menar den svenska flygbranschen.
NYHET Publicerad:

Glada miner efter utebliven skattehöjning

SKATTER Beskedet att regeringen backar från skatteförslaget om nya regler för delägare i fåmansbolag får många småföretagare att pusta ut och känna glädje. ”Fantastiskt roligt och skönt", säger företagaren Charlotta Holmquist.
NYHET Publicerad:

Skadliga skatteförslag skrotas

KOMMENTAR För näringslivet behövs åtgärder som stärker konkurrenskraften istället för de skadliga skattehöjningar som regeringen nu har stoppat i malpåse.
NYHET Publicerad:

Flygskatt kan slå ut tiotusentals jobb

SKATT Underlaget är otillräckligt, miljöeffekterna minimala och nästa alla remissinstanser är emot. Trots det går regeringen vidare med förslaget om flygskatt. Men om den införs kommer den att kosta minst 30 000 jobb, visar en ny rapport.
NYHET Publicerad:

Kemikalieskatten – ett handelshinder

KOMMENTAR Första juli börjar en ny kemikalieskatt att gälla. Den ska redovisas och betalas inom fem dagar. Näringslivet protesterar. I kölvattnet följer administrativt krångel, konkurrensnackdelar och inga positiva miljöeffekter, skriver skatteexpert Torbjörn Spector.
NYHET Publicerad:

Oklarhet kring nya regler för bolagsskatt

SKATT Regeringens förslag till ny bolagsbeskattning skapar frågetecken. Richard Hellenius, skatteexpert, vill se fler detaljer, som måste analyseras noga, innan det går att uttala sig fullt ut om förslagen.
NYHET Publicerad:

"Schabbla inte bort guldläget, regeringen"

DEBATT Regeringens företagarfientliga skattepolitik schabblar bort ett guldläge istället för att utnyttja det. Skattehöjningar på 80 miljarder kronor har lagts fram under mandatperioden, bland andra flygskatten och entreprenörsskatten. Det slår hårt mot konkurrenskraften och företagandet. Ansvaret vilar tungt på det politiska systemet, skriver Johan Fall, skattechef.
NYHET Publicerad:

Jobbmål kräver radikala reformer

ENKLA JOBB Regeringens mål är att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet 2020. Det förutsätter 340 000 nya jobb. För att de ska skapas krävs genomgripande åtgärder, anser vd Carola Lemne.
NYHET Publicerad:

Kemikalieskatt slår hårt mot elektronikföretag

SKATTER Extremt obegåvat och ogenomtänkt! Så lyder Åke Larssons, vd för Special-Elektronik, dom över kemikalieskatten som införs den 1 juli. ”För oss väntar en stor administrativ börda som vi ännu inte har full kontroll på. Att skatten dessutom inte läggs på e-handeln snedvrider konkurrensen å de grövsta”, säger han.
NYHET Publicerad:

Nya 3:12-regler hotar entreprenörsviljan

ENTREPRENÖRSKATT Förslagen till nya 3:12-regler slår hårt mot företag i hela landet, men Stockholm får bära den tyngsta bördan. Kritiska företagare menar att förslagen dödar entreprenörsviljan. ”Det måste finnas incitament för att våga ta den risk det innebär att starta ett företag”, säger Charlotta Holmquist, medgrundare Manetos.
NYHET Publicerad:

”Vårbudgeten är skadlig för företagen”

VÅRBUDGETEN Trots att flera förslag redan har kritiserats, väljer regeringen att gå vidare med flygskatten och ändrade regler för entreprenörsskatten i vårbudgeten. Dessutom står dörren till en kilometerskatt fortfarande öppen. ”Regeringen borde fokusera på att stärka företagen, istället för att sänka oss”, säger Maud Spencer, vd Svalson och medlem i SME-kommittén.
NYHET Publicerad:

”Det finns ingen gräddfil i vården”

SKATT Regeringen planerar att förmånsbeskatta privata vårdförsäkringar. Det slår i första hand mot småföretagare och människor med lägre inkomster. Det vittnar både sjukvårdsföretagare och försäkringsbolag om. ”Det finns ingen gräddfil i vården, bara ett desperat behov av specialistvård”, säger en läkare.