Försämra inte entreprenörsskatten

NYHET Publicerad

KOMMENTAR Svenskt Näringsliv lämnar idag remissvar på de förslag till skärpt entreprenörsbeskattning som lagts fram av utredningen om översyn av de så kallade 3:12-reglerna. I svaret riktas kritik mot att förslaget sammantaget innebär en ökad skattebelastning om närmare 5 miljarder kronor, enligt utredningens egna beräkningar. Mest allvarligt är de negativa signaler till företagande som förslaget innebär och att detta i förlängningen riskerar hålla tillbaka utvecklingen för investeringarna och jobben.

Johan Fall

Johan Fall chef för Svenskt Näringslivs skatteavdelning.

De skatteregler som utretts omfattar aktiva delägare i fåmansföretag. Totalt berörs närmare 400 000 delägare i nästan 300 000 företag där ungefär 800 000 personer är sysselsatta. Till detta kommer verksamheter och anställda i dotterföretag. Det är alltså en stor del av den privata sysselsättningen som kan påverkas av förändringar i 3:12-reglerna.

Utredningens förslag innefattar skärpningar på en lång rad punkter. Det redan krångliga regelverket blir ännu mer komplext med förslaget. Skattesatsen höjs med motsvarande 25 procent, förenklingsregeln försämras med 40 procent och kraven på företagares egna löner kan öka med uppemot 60 procent. Därtill försvagas incitamenten till anställningar genom att den s.k. löneunderlagsregeln försämras med upp till 80 procent. Förslagen innefattar även ljusglimtar såsom vissa åtgärder för mindre delägare och generationsskiften. De är visserligen välkomna men långt från tillräckliga för att väga upp de omfattande försämringarna.

Förslagen skulle orsaka skärpt beskattning för 150 000 företagare. Detta har tyvärr ett lika oundvikligt som starkt negativt signalvärde som lär påverka åtskilliga företagares beslut om framtiden. Det kan vara fråga om att till en början minska utdelningarna och så småningom senarelägga eller skrinlägga planer på investeringar och nyanställningar. Även neddragningar kan komma ifråga liksom att flytta verksamheter utomlands och det kan inte heller uteslutas att den svarta sektorn kan börja växa.

Analysen i Svenskt Näringslivs remissvar visar att för ungefär en tredjedel av de som skulle träffas av höjd skatt, alltså närmare 50 000 företagare, skulle skatten stiga med 20 000 kronor eller mer. Redan vid ett sådant skatteökningsbelopp kan många företagare väntas ta sig en rejäl funderare.

Enligt samma analys, som utgått från den beräkningsmetod utredningen använt, skulle 11 000 företagare drabbas av höjd skatt med 100 000 kr eller mer. I praktiken har det stora flertalet av dessa företagare knappast likviditet nog att betala en sådan skatteskärpning. Om förslaget skulle gå igenom torde det stora flertalet istället lägga om sina planer och skattebaserna skulle krympa kraftigt. Enbart dessa 11 000 företagare står för mer än hälften utredningens beräknade totala skatteskärpning på nästan 5 miljarder kr. I slutänden är därför risken stor att den tänkta åtstramningen av regelverket inte alls inbringar några större skatteintäkter.

Förslaget till skärpt entreprenörsbeskattning läggs fram i en tid då Sverige står inför stora utmaningar. Målet om Europas lägsta arbetslöshet ter sig avlägset och den svenska arbetslösheten biter sig fast en god bit över 6 procent. Bland ungdomar är den närmare tredubbelt högre. De senaste årens stora flyktingströmmar har fört ett par hundratusen personer till Sverige och en färsk studie visar att det tar nio år innan hälften av en årskull flyktingar hittat jobb. Behovet av fler arbetstillfällen är alltså stort.

Undersökningar har visat att 4 av 5 jobb skapas i företag med färre än 50 anställda. Därför behövs goda förutsättningar för mindre företag inte minst i ljuset av de svåra samhällsproblemen med hög arbetslöshet och många nyanlända att integrera i samhället och på arbetsmarknaden.

Förslagen lades fram i november förra året och om regeringen väljer att gå vidare med dem skulle den hårdare beskattningen träda ikraft från och med 2018. Det är nu angeläget att regeringen tänker om och tar fasta på att Entreprenörskapsutredningens slutsatser att skattemiljön sannolikt är det viktigaste ramvillkoret som omgärdar entreprenörskap. För att klara utmaningarna på arbetsmarknaden behöver därför företagandets förutsättningar förbättras, inte försämras.

Artikeln är tidigare publicerad:

Dagens Industri, 9 februari 2017

Johan Fall: Skärp inte skatten på entreprenörer

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

”Vårbudgeten är skadlig för företagen”

VÅRBUDGETEN Trots att flera förslag redan har kritiserats, väljer regeringen att gå vidare med flygskatten och ändrade regler för entreprenörsskatten i vårbudgeten. Dessutom står dörren till en kilometerskatt fortfarande öppen. ”Regeringen borde fokusera på att stärka företagen, istället för att sänka oss”, säger Maud Spencer, vd Svalson och medlem i SME-kommittén.
NYHET Publicerad:

”Det finns ingen gräddfil i vården”

SKATT Regeringen planerar att förmånsbeskatta privata vårdförsäkringar. Det slår i första hand mot småföretagare och människor med lägre inkomster. Det vittnar både sjukvårdsföretagare och försäkringsbolag om. ”Det finns ingen gräddfil i vården, bara ett desperat behov av specialistvård”, säger en läkare.
NYHET Publicerad:

Flygskatt ett slag i luften

KOMMENTAR En nationell flygskatt har ingen positiv effekt på miljön. Dessutom verkar regeringen inte ta kritiken mot förslaget på allvar. Det vore ärligare att säga att skatten ska användas för att fylla på statskassan. Det skriver miljöexpert Maria Sunér Fleming och skattechef Johan Fall.  
NYHET Publicerad:

Massiv kritik mot förslaget om flygskatt

SKATTEKRITIK En skatt på avstånd som bromsar utvecklingen i Sverige. Dessutom en skatt som helt missar målet att vara en klimatnytta. Det är några av argumenten i skörden av remissvar där majoriteten är skarpt kritiska. ”Lyssna på kritiken och skrota skatten”, säger flygbranschen.
NYHET Publicerad:

Kilometerskatten långt ifrån avgjord

SKATTER I helgen gav regeringen besked om att man inte går vidare med utredningens förslag om kilometerskatt. Trots det blev Transportföretagens onsdagsseminarium fullsatt. Skatten är långt ifrån skrotad, blev slutsatsen.
NYHET Publicerad:

Företagen jublar när kilometerskatten skrotas

KILOMETERSKATTEN Regeringen väljer att skrota kilometerskatten tre dagar innan utredningen skulle ha presenterats. Företagare, branschorganisationer och politiker jublar över beslutet. ”Hoppas nu att utredningen hamnar där den hör hemma: i ett arkiv som ingen har nyckel till”, säger Pelle Sallin, företagare.
NYHET Publicerad:

Arla sänker utsläppen med 60 procent på vägarna

TV Arla ligger i täten i arbetet med att minska klimatpåverkan för transporter. Under drygt tio år har företaget minskat CO2-utsläppen med 60 procent och har målsättningen att minska med ytterligare 25 procent till år 2020.
NYHET Publicerad:

Sparbankerna hotas av en finansskatt

FINANSSKATT Sparbankerna varnar för att finansskatten kommer att slå hårt mot landsbygden. Både service och skatteunderlag är hotade när lokala kontor i landsbygdskommunerna kan tvingas stänga.  
NYHET Publicerad:

Regeringen backar efter företagarkritik

FINANSSKATTEN Regeringen ser över förslaget om en ny finansskatt efter kritik från flera remissinstanser. Svenskt Näringsliv anser att det är bra att regeringen hörsammar den massiva kritik som förslaget har fått. "Men det vore bättre med ett klart besked att förslaget dras tillbaka", säger skattechef Johan Fall.
NYHET Publicerad:

Flygskatten hinder för mer miljövänligt flyg

FLYGSKATT Flygskatten ska minska flygets miljöpåverkan, det är tanken. Men i en hårt konkurrensutsatt bransch riskerar den att få motsatt effekt. Flygbolagen har helt enkelt inte råd att själva driva på den teknikutveckling som i många fall har gett bättre resultat än regeringen egna miljömål.
NYHET Publicerad:

Försämra inte entreprenörsskatten

KOMMENTAR I Svenskt Näringslivs remissvar om de förslag till skärpt entreprenörsbeskattning riktas kritik mot en ökad skattebelastning om närmare 5 miljarder kronor. Mest allvarligt är de negativa signaler till företagande som förslaget innebär och att detta i förlängningen riskerar hålla tillbaka utvecklingen för investeringarna och jobben, skriver Johan Fall chef för Svenskt Näringslivs skatteavdelning.
NYHET Publicerad:

Nu slår nya pensionsskatten till

SKATTER Försäkringsbranschen och dess kunder skulle drabbas hårt om regeringens nya finansskatt blir verklighet. Om förslaget går igenom blir försäkringsavgifterna högre och pensionerna lägre. Det är snarare en pensionsskatt, menar flera aktörer i försäkringsbranschen.
NYHET Publicerad:

Höjd farledsavgift stoppar miljövänliga sjötransporter

TV Minskat antal sjötransporter och sämre konkurrenskraft för svenska hamnar. Den höjda farledsavgiften ger negativa effekter för både miljön och näringslivet i norra Sverige. "Vi omvärderar hela vår investering i en ny produktionsanläggning", meddelar ett byggföretag i Piteå.
NYHET Publicerad:

Kilometerskatt slår hårt mot Polarbröd

KILOMETERSKATT Regeringens motivering till varför en kilometerskatt behövs håller inte. Den kommer snarare stjälpa än hjälpa det utvecklingsarbete kring fossilfritt bränsle som redan pågår. Det säger Polarbröds logistikchef Johan Granberg. ”Baserat på regeringens motivering så missar de målet fullständigt”.
NYHET Publicerad:

Ny blogg sprider ljus över skattefrågorna

NY BLOGG Engagemang bland företagare, många politiska förslag och en händelserik omvärld gör att skatterna väntas diskuteras flitigt under 2017. Därför startas bloggen "Fokus på skatterna". "Vi ser att skattefrågorna hamnar högt på agendan framöver och bloggen ska fungera som en kanal för att nå ut med information, analyser och kommentarer," säger Johan Fall, chef för Svenskt Näringslivs skatteavdelning.
NYHET Publicerad:

Finansskatt slår hårt mot Stockholm

SKATT Nya siffror från Stockholms Handelskammare visar att den föreslagna finansskatten riskerar leda till att närmare 10 000 finansjobb går förlorade. "Dessutom är tajmingen sällsynt dålig eftersom vi faktiskt har möjlighet att locka till oss finansinstitut från London i och med brexit", säger Andreas Hatzigeorgiou, chefekonom på Stockholms Handelskammare.
NYHET Publicerad:

Finansskatten hotar tusentals jobb

SKATT En ny finansskatt skulle hota tusentals jobb och svenska företags konkurrenskraft. Johan Hansing är chefekonom på Svenska Bankföreningen, och han hoppas att regeringen lystrar till kritiken. "Oavsett vad man tycker om behovet och lämpligheten att beskatta finanssektorn så är min slutsats att utredningens förslag är ett särskilt dåligt sätt att göra det på".
NYHET Publicerad:

Det behövs många skattereformer

KOMMENTAR Skattediskussionen behöver bli mer konkret. Genom att åtgärda skadliga skatter kan tillväxten främjas och skattebaserna växa i en god spiral. Skatterna behöver användas som konkurrensmedel, skriver skattechef Johan Fall.
NYHET Publicerad:

Finansskatt skulle drabba fler än 300 000 företag

KOMMENTAR Hundratusentals företag påverkas negativt av den föreslagna skatten på finansiella tjänster. Konsekvensen är utflyttning av företag och färre jobb, skriver skattechef Johan Fall.
NYHET Publicerad:

Nya skatteregler stoppar investeringar i småföretag

REGELKRÅNGEL Småföretagaren Maud Spencer tvingas öka sin lön till 74 000 kronor i månaden för att hennes närstående ska bli kvar som investerare i företaget. Det är en absurd konsekvens av de nya 3:12-reglerna. ”Jag kan inte höja min lön till 74 000 kronor i månaden, det kan ingen småföretagare göra”, säger hon.