Försämra inte entreprenörsskatten

NYHET Publicerad

KOMMENTAR Svenskt Näringsliv lämnar idag remissvar på de förslag till skärpt entreprenörsbeskattning som lagts fram av utredningen om översyn av de så kallade 3:12-reglerna. I svaret riktas kritik mot att förslaget sammantaget innebär en ökad skattebelastning om närmare 5 miljarder kronor, enligt utredningens egna beräkningar. Mest allvarligt är de negativa signaler till företagande som förslaget innebär och att detta i förlängningen riskerar hålla tillbaka utvecklingen för investeringarna och jobben.

Johan Fall

Johan Fall chef för Svenskt Näringslivs skatteavdelning.

De skatteregler som utretts omfattar aktiva delägare i fåmansföretag. Totalt berörs närmare 400 000 delägare i nästan 300 000 företag där ungefär 800 000 personer är sysselsatta. Till detta kommer verksamheter och anställda i dotterföretag. Det är alltså en stor del av den privata sysselsättningen som kan påverkas av förändringar i 3:12-reglerna.

Utredningens förslag innefattar skärpningar på en lång rad punkter. Det redan krångliga regelverket blir ännu mer komplext med förslaget. Skattesatsen höjs med motsvarande 25 procent, förenklingsregeln försämras med 40 procent och kraven på företagares egna löner kan öka med uppemot 60 procent. Därtill försvagas incitamenten till anställningar genom att den s.k. löneunderlagsregeln försämras med upp till 80 procent. Förslagen innefattar även ljusglimtar såsom vissa åtgärder för mindre delägare och generationsskiften. De är visserligen välkomna men långt från tillräckliga för att väga upp de omfattande försämringarna.

Förslagen skulle orsaka skärpt beskattning för 150 000 företagare. Detta har tyvärr ett lika oundvikligt som starkt negativt signalvärde som lär påverka åtskilliga företagares beslut om framtiden. Det kan vara fråga om att till en början minska utdelningarna och så småningom senarelägga eller skrinlägga planer på investeringar och nyanställningar. Även neddragningar kan komma ifråga liksom att flytta verksamheter utomlands och det kan inte heller uteslutas att den svarta sektorn kan börja växa.

Analysen i Svenskt Näringslivs remissvar visar att för ungefär en tredjedel av de som skulle träffas av höjd skatt, alltså närmare 50 000 företagare, skulle skatten stiga med 20 000 kronor eller mer. Redan vid ett sådant skatteökningsbelopp kan många företagare väntas ta sig en rejäl funderare.

Enligt samma analys, som utgått från den beräkningsmetod utredningen använt, skulle 11 000 företagare drabbas av höjd skatt med 100 000 kr eller mer. I praktiken har det stora flertalet av dessa företagare knappast likviditet nog att betala en sådan skatteskärpning. Om förslaget skulle gå igenom torde det stora flertalet istället lägga om sina planer och skattebaserna skulle krympa kraftigt. Enbart dessa 11 000 företagare står för mer än hälften utredningens beräknade totala skatteskärpning på nästan 5 miljarder kr. I slutänden är därför risken stor att den tänkta åtstramningen av regelverket inte alls inbringar några större skatteintäkter.

Förslaget till skärpt entreprenörsbeskattning läggs fram i en tid då Sverige står inför stora utmaningar. Målet om Europas lägsta arbetslöshet ter sig avlägset och den svenska arbetslösheten biter sig fast en god bit över 6 procent. Bland ungdomar är den närmare tredubbelt högre. De senaste årens stora flyktingströmmar har fört ett par hundratusen personer till Sverige och en färsk studie visar att det tar nio år innan hälften av en årskull flyktingar hittat jobb. Behovet av fler arbetstillfällen är alltså stort.

Undersökningar har visat att 4 av 5 jobb skapas i företag med färre än 50 anställda. Därför behövs goda förutsättningar för mindre företag inte minst i ljuset av de svåra samhällsproblemen med hög arbetslöshet och många nyanlända att integrera i samhället och på arbetsmarknaden.

Förslagen lades fram i november förra året och om regeringen väljer att gå vidare med dem skulle den hårdare beskattningen träda ikraft från och med 2018. Det är nu angeläget att regeringen tänker om och tar fasta på att Entreprenörskapsutredningens slutsatser att skattemiljön sannolikt är det viktigaste ramvillkoret som omgärdar entreprenörskap. För att klara utmaningarna på arbetsmarknaden behöver därför företagandets förutsättningar förbättras, inte försämras.

Artikeln är tidigare publicerad:

Dagens Industri, 9 februari 2017

Johan Fall: Skärp inte skatten på entreprenörer

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Fler bör visa vad arbetskraften kostar

SKATT Fler väljer att redovisa arbetsgivaravgiften på lönebeskedet – men okunskapen är fortfarande stor. ”Det borde ligga i allas intresse att medvetandegöra vilka avgifter och skatter som man faktiskt betalar”, säger företagaren Bertil Wahlström.
NYHET Publicerad:

Fel att satsa på en enda stor skattereform

SKATTER För att skapa tillväxt och välstånd i vår ekonomi är innehållet viktigare än formen på en skattereform och fokus måste vara på konkurrenskraft. Snarare än en reform behövs flera stycken. Och vi måste börja med att åtgärda det skadligaste först. Det anser Johan Fall, skattechef.
NYHET Publicerad:

Företagare bekräftar: Ökad investeringsvilja med lägre skatt

SKATT En studie från tyska IFO-institutet visar att Sveriges BNP skulle öka med 3,1 procent och sysselsättningen med motsvarande ca 35 000 personer om skatten på kapitalinkomst sänks från 30 till 20 procent.
NYHET Publicerad:

Brett stöd för förslag om sänkt kapitalinkomstskatt

SKATT Varannan svensk anser att sänkt skatt på kapitalinkomster får positiva effekter. Färska beräkningar från tyska IFO-institutet visar att privata investeringar ökar med över sex procent om kapitalskatten sänks, enligt ett förslag från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Uppsats om EU:s skatteflyktsdirektiv prisas

STIPENDIUM Amanda Du Rietz tilldelas Svenskt Näringslivs pris för bästa studentuppsats om skatter.
NYHET Publicerad:

Nöjda miner bland turismföretagare efter momsbesked

SKATT Regeringen och samverkanspartierna drar tillbaka förslaget om höjd moms för naturguider. Norrländska turismföretagare pustar ut.
NYHET Publicerad:

Kemikalieskatten bör avskaffas

KOMMENTAR Skatten på elektronik och vitvaror är inte ändamålsenlig och leder bland annat till dubbelbeskattning av begagnade produkter. Kemikalieskatten är en fiskal skatt i gröna kläder, som aldrig borde ha införts, skriver skattejuristen Robert Lönn.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv utlyser stipendium för bästa examensuppsats om skatter

TÄVLING Svenskt Näringsliv tar nu emot nomineringar till sin uppsatstävling för kandidat-, master- och magisteruppsatser skrivna om skatter.
NYHET Publicerad:

"Rättssäkerheten i skattelagstiftningen måste stärkas"

DEBATT Rättssäkerheten vid beskattning behöver stärkas omgående. Ofullständigt utredda lagförslag, bristfälliga konsekvensutredningar, orimliga remisstider och nonchalans mot Lagrådets kritik avskräcker, skriver skattechef Johan Fall och skatteexpert Lynda Ondrasek Olofsson.
NYHET Publicerad:

Stark kritik mot utvidgad kemikalieskatt

SKATT Kemikalieskatten har fått stark kritik från elektronikbranschen. Men i överenskommelsen mellan C,L, S och MP ska skatten inte avskaffas – tvärtom. Nu drabbas ännu en bransch.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv hyllar Amandas skatteuppsats

STIPENDIUM Amanda Östlund Tjernström. Lägg namnet på minnet. Hon är den första studenten som tilldelas Svenskt Näringslivs stipendium för bästa uppsats om skatter. Priset är på 15 000 kronor och delades ut på torsdagen.
NYHET Publicerad:

Tre av fyra svenskar underskattar hur mycket de betalar i skatt

KOMMENTAR Företagare kan göra skillnad och öka kunskapen om skatter. Idag visar hela 39 procent av företagen hela lönen på lönebeskeden men det behöver bli fler för att vi ska få en skattedebatt som handlar om hela skatten, skriver Johan Fall, skattechef.
NYHET Publicerad:

Norrlandsföretagare i uppror mot momshöjning

SKATT Från 6 till 25 procent. Höjd moms slår hårt mot Norrlandsföretagare som sysslar med naturturism. ”För vår bransch är det inget annat än en ren katastrof", säger Göran Widén, vd för Brändö Konferens & Fritidsby utanför Luleå.
NYHET Publicerad:

En budget som stimulerar arbete

SAMHÄLLSEKONOMI Moderaternas och Kristdemokraternas budget rymmer flera företagarvänliga reformer, enligt chefekonom Bettina Kashefi. "Det man gör för att förstärka jobbskatteavdraget är nödvändigt eftersom företagen skriker efter kompetens."
NYHET Publicerad:

Studentuppsats uppmärksammas

NYTT PRIS Amanda Östlund Tjernström är först att vinna Svenskt Näringslivs nyinstiftade uppsatstävling om skatter. Priset är på 15 000 kronor. "Stipendiaten skriver på ett initierat sätt om en av de senaste årens mest uppmärksammade skattefrågor för näringslivet", skriver juryns ordförande professor Claes Norberg i motiveringen.
NYHET Publicerad:

Näringslivstoppar sågar svenska skatter: "På väg åt fel håll"

SKATTER Höga skatter på arbete, ägande och entreprenörskap bromsar Sveriges konkurrenskraft, påpekade tunga näringslivsföreträdare och forskare under ett seminarium i samband med att Näringslivets Skattedelegation firade 100 år. ”Världen förändras och vi kan inte bara nöja oss med att hänga med, vi måste ta täten”, sa Jacob Wallenberg, ordförande Investor.
NYHET Publicerad:

Skattereformer som stärker konkurrenskraften

DEBATT Världens högsta marginalskatt måste bort, företagens vinstbeskattning måste vara konkurrenskraftig och rättssäkerheten i skattesystemet måste förbättras är några förändringar som Staffan Bohman, ordförande i Näringslivets Skattedelegation, förespråkar.
NYHET Publicerad:

Välkommet nej till digitalskatt

EU EU-kommissionen har förslagit en ny skatt på vissa digitala tjänster. Skatten skulle ha många negativa konsekvenser för svensk ekonomi. Det är välkommet att Magdalena Andersson står fast vid sitt nej till förslaget, säger Johan Fall, skattechef.
NYHET Publicerad:

Företagen behöver fortsatt tempo i skattearbetet

SKATTER Hur skattepolitiken blir de kommande fyra åren är svårt att sia om med tanke på det oklara läget i riksdagen. Samtidigt är det viktigt att inte tappa tempo i skattearbetet, enligt Johan Fall, chef för skatteavdelningen. ”Samtliga partier behöver ta sig i kragen”, säger han.
NYHET Publicerad:

Likgiltiga förvaltningsdomstolar fick advokat att hoppa av

RÄTTSSÄKERHET Ointresse från rätten fick advokaten Olle Flygt att sluta processa i förvaltningsdomstolarna. Numera väljer han att arbeta i allmänna domstolar och inför skiljenämnder, där allt fungerar mycket bättre, skriver nyhetstjänsten fplus.