Gertrud-Burman-2
Foto: Paulina Holmgren / TT

Gertrud Burman, privatpraktiserande veterinär, är kritisk till de statliga veterinärernas sätt att konkurrera med de privata.

Statliga veterinärer riskerar slå ut privata alternativ

NYHET Publicerad

OSUND KONKURRENS Privata veterinärer har stått ut med konkurrens från de statliga Distriktsveterinärerna i decennier. Nu går de statliga veterinärerna ett steg längre och inleder ett samarbete med Folksam. Med rabatterade priser vinner de ytterligare marknadsandelar på bekostnad av de privata veterinärerna. ”Jag är så upprörd, får statliga verk bete sig hur de vill?”, säger Gertrud Burman, privatpraktiserande veterinär.

I över 30 år har Gertrud Burman drivit sin privata veterinärklinik i Skellefteå. De statligt kontrollerade och finansierade Distriktsveterinärerna har alltid funnits i Gertrud Burmans närområde och konkurrerat om kunderna. Trots det har hon lyckats bygga upp en blomstrande smådjursklinik. Men nu menar hon att Distriktsveterinärerna har gått för långt.

– Under mina 30 år har jag mött ständig konkurrens från de statliga veterinärerna. Det är inte lätt när man som privat veterinär ska finansiera allt själv och statliga veterinärer får statliga anslag att stötta sin verksamhet. Men nu har det gått för långt när de ingår avtal med försäkringsbolag, säger Gertrud Burman.

Avtalet, som inleddes vid årsskiftet, innebär att försäkringsbolaget Folksam erbjuder sina kunder 300 kronor i rabatt på självrisken vid försäkringsärenden- under förutsättning att behandlingen sker hos den statliga organisationen Distriktsveterinärerna.

– Nu kommer alla som har sina djur försäkrade hos Folksam gå till Distriktsveterinärerna istället för till mig, eftersom jag inte har möjlighet att ge någon rabatt här. Det är inte klokt att en statlig organisation kan ingå avtal som så tydligt konkurrerar ut oss privata aktörer och dessutom går emot deras uppdrag, säger Gertrud Burman.

Kritik mot Distriktveterinärernas vård av sällskapsdjup

Distriktsveterinärernas uppdrag framgår av instruktionen för Jordbruksverket, som de är en del av. Det primära uppdraget är att ta hand om lantbrukets djur, garantera veterinärservice dygnet runt, året om i hela Sverige och att vara i beredskap vid smittsamma sjukdomsutbrott för djur. För det får Jordbruksverket omkring 100 miljoner kronor i statliga anslag årligen, pengar som ska hjälpa till att finansiera jour- och beredskapsverksamheten, menar Thomas Svensson, Distriktsveterinärernas biträdande chef.

Sjuk- och hälsovård på sällskapsdjur ska ske i undantagsfall och får endast ske på en primärvårdsnivå, som fastställs i förväg och utan möjlighet till stationärvård. All annan vård får endast ske då sådan vård saknas inom rimligt avstånd.

I grunden är det inte Distriktsveterinärernas huvudsysslor som väcker kritik, utan vad som görs utöver det. Smådjurssjukvården är självfinansierad, enligt Thomas Svensson, och uppgår till omkring 45 procent av den totala omsättningen. Åsikterna går isär vad som ska räknas till sällskapsdjur, de privata aktörerna anser att häst ska ingå i sällskapsdjur, när Distriktsveterinärerna räknar dem som en del av lantbrukets djur.

– Vi har ingen ambition att växa, vi vill bara finanseria vårt uppdrag. Det gör vi genom att verka utifrån affärsmässiga förutsättningar och i konkurrens med andra veterinära aktörer oavsett djurslag, säger Thomas Svensson.

Privata utövare menar att Distriktsveterinärerna går långt utanför sitt uppdrag och utsätter privata aktörer för en oschysst konkurrens i sin verksamhet. Men Thomas Svensson, som även ansvarade för att ro avtalet med Folksam i hamn, menar att det är helt okej att Distriktsveterinärerna ingår

samarbeten med försäkringsbolag för att konkurrera på marknaden - trots att det är ett statligt verk.

– Folksams chef gjorde ett utspel som innebar att man hade för avsikt att teckna avtal med de kliniker man vill hänvisa sina kunder till. Vi vill inte med våra kunder stå utanför en sådan överenskommelse och valde därför att kontakta Folksam. Avtalet innebär en bra service för våra kunder, viktig för att vi ska kunna finansiera vår verksamhet på en konkurrensutsatt marknad, säger Thomas Svensson.

Utredning stödjer privata veterinärer

Frågan om Distriktsveterinärernas uppdrag har varit uppe för diskussion under många år. 2007 lämnades en utredning om veterinärvården i Sverige (SOU 2007:24) till regeringen. Utredningen kom fram till flera synpunkter som stödjer de privata veterinärernas ståndpunkt; att ansvarsrollerna- och gränserna är oklara, samt att de konkurrerar på marknaden utanför vad som rimligtvis borde vara statligt ansvar. Dessutom konstaterades det att antalet lantbruksdjur minskar, samtidigt som djursjukvård åt sällskapsdjur ökar kraftigt, vilket bevisar de privata aktörernas tes om att Distriktsveterinärerna i allt större utsträckning går in på sällskapsdjursmarknaden istället för att hålla sig till sitt grunduppdrag.

Huvudförslagen i Veterinärutredningens betänkande som lämnades var att Distriktsveterinärstationerna borde privatiseras i djurtäta områden, och att statliga bidrag bör införas till privatpraktiserande fältveterinärer (jour och beredskap). Det för att öka möjligheterna för de privata utövarna att bedriva jourverksamhet, men även för att tydliggöra rollerna mellan den statliga och den privata veterinären. Av detta har inget realiserats.

Distriktsveterinärernas biträdande chef anser att de gör det som förväntas från Landsbygdsdepartementets håll.

– Ska vi ändra vår verksamhet så måste vi få ett nytt uppdrag från departementet. Men det är inget vi efterfrågar, vi har ju ett intresse av att finnas kvar, säger Thomas Svensson.

Avtal med försäkringsbolag slår hårt mot privata alternativ

För privata aktörer som Gertrud Burman är Distriktsveterinärernas inställning och verksamhet sedan länge en faktor att förhålla sig till. Om avtalet fortsätter gälla kommer många kunder att byta veterinär, vilket blir ett hårt slag för många privata aktörer.

– De slår undan benen för mig och mina anställda. Jag har talat med mina anställda om att risken finns att jag tvingas säga upp några om jag tappar för många kunder. Min personal förstår, men vi är såklart mycket upprörda, säger hon.

Thomas Svensson tror inte att avtalet kommer drabba de privata veterinärerna så hårt, han menar att summan är så pass liten.

– 300 kronor är ju inte så mycket, och man har ju som djurägare fortfarande friheten att välja sin veterinär. Tittar man på djurägarnas krav vid valet av veterinär så är priset inte det viktigaste, säger han.

Men poängen är väl att locka Folksams kunder till Distriktsveterinärerna?

– Jo, så är det ju. Vi tecknade avtalet för att kunna ta del av marknaden och finansiera vår verksamhet, säger Thomas Svensson.

Göran Grén, jurist och expert på konkurrensfrågor på Svenskt Näringsliv, menar att detta är ett i raden av exempel på problemen som finns med myndigheters sätt att konkurrera på en marknad.

– Det är klart oroväckande att en statlig myndighet träffar avtal med privata försäkringsbolag på det sätt som nu skett, i syfte att skapa sig en konkurrensfördel på en marknad. Jag har svårt att se hur detta står i överensstämmelse och i samklang med det uppdrag som regeringen gett Jordbruksverket. Med tanke på att verksamheten dessutom nyligen granskats av EU-kommissionen och regeringen bedyrat att Distriktsveterinärerna inte ska snedvrida konkurrensen, så är deras agerande ytterst förvånande.

Han menar att myndigheter ofta tänjer och går utanför sina uppdrag och rättigheter, men att det är få som vet vad som gäller- även myndigheterna själva.

– Myndigheter ska inte konkurrera med privata aktörer, det är så enkelt. Om man ändå agerar på en marknad så är det oerhört viktigt att det blir konkurrens på lika villkor, vilket det sällan blir. Det eftersom det offentliga drivs med skattemedel, inte kan gå i konkurs och inte behöver ta samma hänsyn som det privata. Sällan sker någon särredovisning av verksamheterna vilket i sin tur omöjliggör uppföljning och kontroll, säger Göran Grén.

Så ser Distriktsveterinärernas uppdrag ut

Förordning (2009:1464) med instruktion för Statens jordbruksverk

11 § Myndigheten ska i de områden där Distriktsveterinärerna
är etablerade bedriva hälso- och sjukvård för lantbrukets
djur.

12 § Myndigheten får i sådana områden som avses i 11 § också
bedriva hälso- och sjukvård för hästar och sällskapsdjur på
en primärvårdsnivå som fastställs av myndigheten i förväg med
begränsad utrustning och utan möjlighet till stationärvård.

Myndigheten får bedriva vård utöver primärvårdsnivå för
hästar och sällskapsdjur om sådan vård inte finns att tillgå
inom rimligt avstånd.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Väl fungerande konkurrens viktigare än på länge

KOMMENTAR Den aktuella ekonomiska krisen kommer leda till stora förändringar på marknaderna. Då behövs en stark myndighet som säkrar justa spelregler. Det skriver konkurrensexpert Stefan Sagebro med anledning av förslaget att låta Konkurrensverket få beslutanderätt i konkurrensmål.
NYHET Publicerad:

Kommunal busstrafik oroar privata bolag

OSUND KONKURRENS Regioner och kommuner diskuterar att driva kollektivtrafik för buss i egen regi. Det riskerar att slå hårt mot bussbranschen eftersom samhällsbetalda transporter står för över 90 procent av intäkterna, enligt Transportföretagen.
NYHET Publicerad:

Offentlig sektor måste jobba smartare

WEBB-TV Pengar och personal saknas i offentlig verksamhet. Robert Thorburn förklarar hur ekvationen ska lösas.
NYHET Publicerad:

Domstol går på Visitas linje 

OSUND KONKURRENS Hotellbokningssajten booking.com strider mot konkurrenslagen genom att hindra hotell från att sätta lägre priser än vad sajten erbjuder. Det slår Patent- och marknadsdomstolen fast. "Dagens dom ökar hotellens möjlighet att sätta priser efter faktiska kostnader", säger Jonas Siljhammar, vd för Visita.
NYHET Publicerad:

Kommunens 6-timmars arbetsdag slår hårt mot privata aktörer

OSUND KONKURRENS Att arbeta sex timmar varje dag istället för åtta har blivit en möjlighet för allt fler arbetstagare i landets kommunalägda bolag. Problemet? ”Det är ett praktexempel på osund konkurrens”, menar företagaren Susanne Andersson Pripp.
NYHET Publicerad:

Regeringens formulering skapar osund konkurrens

VÄLFÄRD En ändring i Skolförordningen riskerar att skapa osund konkurrens mellan fri- och kommunala skolor. Det menar riksdagsledamot Maria Stockhaus (M) och Ulla Hamilton, vd i Friskolornas riksförbund. "Det borde inte vara omöjligt att lägga fram ett förslag som fungerar för både kommunala och fristående huvudmän", säger Svenskt Näringslivs expert.
NYHET Publicerad:

Kommunslarv sätter friskolor i kläm – ”Skrämmande”

KONKURRENS Sex av tio av kommuner gjorde fel när de beslutade om friskolors skolpeng för förra året. Det visar en undersökning från Friskolornas riksförbund. Många kommuner riktar inte beslutet till den berörda skolan och i flera fall fattas inte något beslut över huvud taget.
NYHET Publicerad:

Konkurrensverket dömer ut förslag om ökad kommunal konkurrens

KONKURRENS Låt kommuner lämna anbud på varandras upphandlingar av avfallshantering. Det föreslår regeringen i ett betänkande. Men förslaget får hård kritik från såväl privata företag i branschen, som Konkurrensverket som underkänner förslaget från regeringen.
NYHET Publicerad:

"Landstingen svälter ut privata vårdalternativ"

LOV I 19 av 21 landsting går den offentligt drivna primärvården med underskott. För att hantera situationen måste pengar skjutas till, vilket gör att privata vårdgivare missgynnas. ”I debatten talas det väldigt mycket om vinster i välfärden, men alldeles för lite om förluster i välfärden”, säger Karin Liljeblad, näringspolitisk expert på Vårdföretagarna.
NYHET Publicerad:

Företagen får betala när staden tar oljan

KONKURRENS Kommunens beslut att ta över hanteringen av överbliven olja från restaurangerna i Stockholm möts av hård kritik från branschen. "De bryter upp en väl fungerande kedja mellan restauranger och duktiga entreprenörer", säger Stefan Lundin, chefsjurist Visita.
NYHET Publicerad:

Landstinget vill ha monopol på ambulansflyg

KONKURRENS Målsättningen är att konkurrera ut de privata ambulansflygföretagen. Det skriver det nya kommunalförbundet på sin hemsida. ”Varför ska Sverige som enda land i Europa sköta det i offentlig regi när det redan finns expertis?”, frågar sig ett av de privata flygföretagen.
NYHET Publicerad:

Statliga veterinärer snedvrider konkurrensen

TIDNINGEN ENTREPRENÖR Statliga Distriktveterinärernas försäljning av djurfoder har ökat kraftigt. Nu får de hård kritik av både Riksrevisionen och privata djur- och zooföretagare.
NYHET Publicerad:

EU ger svenska städföretag rätt mot Samhall

KONKURRENS Svenska staten bryter mot EU:s statsstödsregler när de ger Samhall merkostnadsersättning. Det slår EU-kommissionen fast. Beslutet gläder Almega Städföretagen.
NYHET Publicerad:

Privata vårdcentralen: ”Landstinget försöker svälta ut oss”

OSUND KONKURRENS Norrbottens egna vårdcentraler har miljonkompenserats när de gått back, och de privata alternativen har tidigare fått samma ersättning. Nu sätter en ny dom stopp för kompensationen till de privata alternativen. ”Det ska vara sund konkurrens och lika villkor oavsett om vården sker i privat eller offentlig regi”, säger den privata vårdgivaren Ola Berg i Luleå.
NYHET Publicerad:

Region Örebro stoppar privata bussbolag: "Otroligt olyckligt"

OSUND KONKURRENS Region Örebros stadsbussar kommer snart att köras via regionens eget bolag. Det sätter stopp för privata aktörer. ”Stänger man marknaden är konkurrensen skadad”, säger Per Nordin, ordförande i Örebro-Värmlands Bussbranschförening.
NYHET Publicerad:

Gårdsförsäljning – Ett hot mot folkhälsan?

FÖRETAGSKLIMAT Gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker är en vattendelare. Pelle och Siv Brolin som driver Bredalens musteri på Ingarö skulle gärna sälja sin cider direkt över disk men stoppas av monopolet och regelverket. "Man måste ge människor ute i landet en möjlighet att leva", säger Pelle Brolin.
NYHET Publicerad:

Rättens dom sänke för privata vårdgivare

OSUND KONKURRENS ”Att landstinget saknar förmåga att åtgärda sina ekonomiska underskott ska inte behöva drabba oss privata vårdgivare och alla våra patienter. Förvaltningsrättens dom innebär att landstinget nu fortsätter pumpa in skattepengar i de egna vårdcentralerna utan att kvaliteten förbättras. Men vi blir utan motsvarande ersättning”. Det säger Jonas Alexandersson, vd för Humanresurs i Örnsköldsvik.
NYHET Publicerad:

Osund konkurrens: "Det är som Davids kamp mot Goliat"

OSUND KONKURRENS Nästan var tredje företagare uppger att de möter konkurrens från det offentliga, visar en ny enkätundersökning från konkurrensverket. Göran Grén, jurist och expert på konkurrensfrågor är mycket bekymrad över resultatet. "Jag tycker att det är hög tid att det skapas en diskussion om vad till exempel kommuner bör ägna sig åt", säger han.
NYHET Publicerad:

Sopkrig rasar på Gotland

KONKURRENS Med subventionerad återvinning konkurrerar Region Gotland ut de lokala företag som har som affärsidé att ta hand byggavfall. Men kommunen slår ifrån sig och en lösning på problemet dröjer. ”Det är helt snett”, säger Daniel Björkman som driver företaget Returbagen.
NYHET Publicerad:

Konkurrens på lika villkor under lupp

KONKURRENS Sundsvall var första anhalt när turnén om regelverket runt konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet (KOS) drog igång. Turnén, ett gemensamt initiativ från Svenskt Näringsliv, Almega, Konkurrensverket och SKL, har som mål att öka medvetenheten om innebörden av reglerna samt främja en öppen diskussion med flera olika infallsvinklar. Det välbesökta seminariet i Sundsvall hade deltagare från såväl kommun, landsting och staten som från det privata näringslivet.