Jobbskaparnas bokslut. En inventering av regeringens initiativ 2014-2018

RAPPORT Publicerad
Jobbskaparnas_bokslut.pdf

Jobbskaparnas bokslut är en utvärdering av de initiativ som regeringen tagit de senaste fyra åren på för näringslivet centrala politikområden. En majoritet av regeringens initiativ under åren 2014– 2018, 53 av 92, har varit till skada för näringslivet och Sverige. En minoritet, 39 initiativ, bedöms ha bi­dragit positivt till att möta de utmaningar som Sveri­ge står inför.

För regeringen är resultatet ett kraftigt underbetyg – ej godkänt – och en påminnelse om att valretorik och politik ofta är skilda ting. Ännu kvarstår de allvarliga utmaningar som Sverige stod inför 2014. I vissa avseenden har de till och med förvärrats. Låt därför den gångna mandatperioden bli ett varnande exempel. Oavsett vilken regering som bildas efter valet i september är det helt avgörande att politiken från första dagen tar jobbskaparnas utmaningar på största allvar och inser att företagen är ett samhällsintresse och en nyckel till framgång för Sverige.

Framgångsrikt företagande är grunden till vårt välstånd och det som behövs är konkreta reformer. Jobbskaparnas bokslut består av tre delar. Den första delen innehåller sex uppslag. Vart och ett av dessa be­skriver en avgörande utmaning som Sverige står in­för samt en utvärdering av om regeringens initiativ på respektive område varit till nytta eller skada. Den andra delen är en förteckning över och beskrivning av de initiativ som ligger till grund för utvärderingen. Bokslutet avslutas med en förteckning över de initiativ som Svenskt Näringsliv och företagarrörelsen bidragit till att förhindra under den gångna mandatperioden.

Författare