Miljöskatteförslag slår mot industrins konkurrenskraft

NYHET Publicerad

KOMMENTAR Regeringen utreder alltfler kontraproduktiva eller verkningslösa miljöskatter. Senast i raden är kväveoxidskatt och avfallsförbränningsskatt. Förslagen har stora brister och hotar industrins konkurrenskraft.

Linda Flink

Linda Flink

Idag presenterades en utredning som haft i uppdrag att bland annat utreda om avfallsförbränningsskatt och kväveoxidskatt (NOx-skatt) bör införas i Sverige.

Utredningens hantering av NOx-frågan har varit anmärkningsvärd. Istället för att analysera företagens faktiska möjligheter att minska utsläppen genom investeringar och åtgärder har utredningen valt att fokusera på skattens påverkan på produktionsvolymerna, där de konstaterar att en positiv effekt av skatten är att den skulle skapa incitament för ”återhållen produktion”.

I klarspråk betyder det att skatten skulle slå mot lönsamheten i de berörda företagen på ett sådant sätt att det leder till minskad produktion av energi, och därigenom industriproduktionen, i Sverige. Till exempel visar utredningens konsekvensanalys att produktionen i den svenska cement- och kalkindustrin skulle kunna minska med en dryg tredjedel till följd av skatten.

Det är mycket allvarligt att en statlig utredning resonerar på det sättet och inställningen känns väldigt främmande. Eftersom en NOx-skatt i stor utsträckning träffar internationellt konkurrensutsatta branscher blir resultatet att den svenska produktionen minskar till förmån för produktion i andra länder. En skatt som minskar industriproduktionen i Sverige skulle få effekter på jobb och tillväxt.

Utredningen inser att konsekvenserna för industrin skulle bli mycket stora, varför den överlåter till politiken att ta det slutliga beslutet huruvida skatten bör införas eller ej. Men eftersom utredningen principiellt anser att en skatt vore ett bra styrmedel, så läggs två alternativa skatteutformningar ändå fram. Utredningen borde istället kommit till slutsatsen att konsekvenserna för industrin skulle bli så allvarliga att skatten inte kan införas, och därmed avrått från en sådan.

Genom ett tilläggsdirektiv tvingade regeringen i ett sent skede utredningen att lägga fram ett förslag om en avfallsförbränningsskatt, trots att utredningen kommit till slutsatsen att en sådan inte är lämplig. Syftet som regeringen vill uppnå med skatten är att bidra till en cirkulär ekonomi med ökad materialåtervinning samt att Sverige ska bli ett fossilfritt land, vilket är goda intentioner.

Men för industrin skulle skatten bli direkt kontraproduktiv. Dels träffar skatten företag som ägnar sig åt materialåtervinning och skulle kraftigt fördyra verksamheten. Dels träffar den företag som försöker lämna fossilt kol, där avfallsbränslen idag är enda alternativet och som kan bidra till rejält sänkta koldioxidutsläpp. Skatten skulle därför motverka sitt eget syfte, och snarast slå undan möjligheterna för dessa företag att bidra till målen om cirkulär ekonomi och ett fossilfritt Sverige.

Regeringen har under mandatperioden utropat miljöskatter till en av sina paradgrenar och har återkommande slagit sig för bröstet med siffror om hur mycket miljöskatterna har höjts. Detta trots att inte alla skatter som utmålas som ”gröna” i verkligheten har någon miljöeffekt. Att regeringen tillsatt utredningen är därför kanske ingen överraskning. Men låt oss hoppas att regeringen inser bristerna i förslagen om avfallsförbränningskatt och NOx-skatt och dess orimliga konsekvenser för konkurrenskraften, och inte gör verklighet av dem.

Läs det särskilda yttrandet nedan.

 

Ladda ner

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

EU:s gröna giv kräver tydliga spelregler

KLIMATNEUTRALT EU Europa ska bli världens första klimatneutrala kontinent. Men det krävs tydliga och långsiktiga spelregler för att företagen ska våga investera, menar Lina Håkansdotter, chef för klimat och hållbarhet. ”Därför finns det anledning till oro om vägen är otydlig.”
NYHET Publicerad:

Klimatomställning kräver stabil elförsörjning

ENERGI Elnäten måste klara av att transportera elen dit den behövs. Ett problem är långa tillståndsprocesser. ”Det krävs en aktiv el-politik annars kan vi fimpa idén om ett fossilfritt Sverige”, sa Eva Vitell, Vattenfall, vid ett seminarium.
NYHET Publicerad:

Viktiga perspektiv saknas i regeringens klimathandlingsplan

KOMMENTAR Klimatet är en central utmaning, och mycket måste göras för att begränsa den globala uppvärmningen i linje med Parisavtalets mål. Därför är det bra att regeringen nu har presenterat sin klimathandlingsplan för mandatperioden, även om viktiga perspektiv saknas och mycket måste konkretiseras, skriver Linda Flink Wredh, expert på energi och klimat.
NYHET Publicerad:

Jacke: ”Energipolitiken kräver bred politisk uppslutning”

HÅLLBARHET Klimatomställningen ställer nya krav på energipolitiken som behöver utvecklas för att möta framtida behov, enligt vd Jan-Olof Jacke. ”Vi ser att det kommer att behövas en bred politisk uppslutning kring dessa frågor.”
NYHET Publicerad:

Effektivisering handlar inte om att springa fortare

KOMMENTAR Kommunsektorns kris kan undvikas, visar en ny rapport från Svensk Näringsliv. Lösningen är inte att springa fortare utan att lära av de mest framgångsrika kommunerna och tillämpa ny teknik. Mjuka faktorer som ledning, styrning, uppföljning och upphandling är avgörande för effektiviteten i en kommun, skriver Anders Morin, ansvarig för välfärdspolitik.
NYHET Publicerad:

Näringslivet kraftsamlar kring elförsörjningen

ENERGI Svenskt Näringsliv har dragit igång projektet "Kraftsamling elförsörjning", som syftar till att säkra Sveriges behov av el till 2045.
NYHET Publicerad:

Ökat elbehov kräver stora investeringar

ELFÖRSÖRJNINGEN Elbehovet i Sverige kommer att öka med minst 60 procent fram till 2045, visar en beräkning från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Hon leder arbetet mot ett hållbart samhälle

PÅ NY TJÄNST Det blir Lina Håkansdotter, som vid årsskiftet, tar över som chef för avdelningen hållbarhet och infrastruktur på Svenskt Näringsliv. Som civilingenjör tror hon stenhårt på att näringslivet har en avgörande roll i att klara omställningen till ett hållbart samhälle. "Det är möjligt att åstadkomma förändring och hitta lösningar även på stora utmaningar."
NYHET Publicerad:

Storsatsning på elförsörjningen

ENERGI Varningssignaler om en akut elbrist duggar tätt. I kölvattnet följer inställda företagsetableringar och infrastruktur- och byggprojekt som äventyras. Svenskt Näringsliv sätter fokus på problemen i ett nytt projekt och ger förslag som tryggar elförsörjningen.
NYHET Publicerad:

Uppskattad jubilar fyller 10 år

KOMMENTAR Yrkeshögskolan fyller tio år. Värna skolans särart och låt den stå modell för fler utbildningsformer, skriver Mia Bernhardsen, utbildningspolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Sverige behöver en yrkesutbildningspolitik i världsklass

Utbyggnaden av yrkeshögskolan fordrar tuffa prioriteringar. Bland annat måste den gymnasiala yrkesutbildningen tydligare kopplas till företagen, skriver Tobias Krantz, chef för utbildning, forskning och innovation.
NYHET Publicerad:

Sverige i innovationstopp – men är det en pyrrhusseger?

KOMMENTAR Sverige skuggar Schweiz i toppen på listan över innovativa länder. Framgången till trots, så finns det saker att fundera över i ett internationellt perspektiv. En är att den här typen av rankingar ofta ser mer bakåt än framåt, skriver Christina Wainikka, policyexpert immaterialrätt.
NYHET Publicerad:

Jacke: Arbetsmarknaden bör regleras på nationell nivå

KOMMENTAR "Frågor som rör arbetsmarknaden bör även i fortsättningen regleras på nationell nivå", säger Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke om att Ylva Johansson föreslås bli ny EU-kommissionär.
NYHET Publicerad:

De privata aktörerna är en del av lösningen

KOMMENTAR De privata aktörerna är en del av lösningen
NYHET Publicerad:

Svenskarna positiva till klimatsmart kärnkraft

ENERGI Flertalet svenskar tror på kärnkraften, även i framtiden, visar en ny undersökning från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Vi har redan sänkt överskottsmålet

KOMMENTAR Sedan årsskiftet gäller det nya lägre överskottsmålet. Att målet sänktes var bra och välavvägt, eftersom statsfinanserna i nuvarande läge är tillräckligt bra. Men nu vill LO-ekonomerna sänka överskottsmålet igen. Trots att knappt fem månader har gått, skriver Jonas Frycklund, biträdande chefekonom.
NYHET Publicerad:

Nu behövs kraftsamling kring Sveriges elförsörjning

ENERGI Elförsörjningen är en strategiskt långsiktig fråga för det svenska samhället. Det handlar om att klara klimatomställningen och den digitalisering av olika samhällsfunktioner som nu sker. Det är avgörande att den hanteras på ett sätt som är samhällsekonomiskt och klimatmässigt effektivt.
NYHET Publicerad:

Kärnkraft – för klimatets skull?

KLIMAT En fortsatt kärnkraftsproduktion är helt nödvändig för att Sverige och världen ska nå klimatmålen och samtidigt möta ett ökande energibehov. Det menar Staffan Qvist, en av författarna till boken Klimatnyckeln: en fungerande lösning på världens största problem.
NYHET Publicerad:

Pensionspopulismen har nått regeringen

KOMMENTAR Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) visar i flera oroande uttalanden – senast i Svenska Dagbladet den 9 maj – att Socialdemokraterna vacklar betänkligt som försvarare av pensionssystemet. Grunden för detta är livsinkomstprincipen som innebär att pension är ett resultat av arbete. Ju mer eller ju längre vi arbetar, desto högre blir pensionen.
NYHET Publicerad:

Kommissionen genomför stor översyn av statsstödsreglerna

KOMMENTAR Statsstödsreglerna avgör när företag i Sverige och andra medlemsländer kan motta stöd i olika former från det offentliga. EU-kommissionen har nu sjösatt en omfattande utvärdering av reglerna, som ska ligga till grund för nästa kommissions revideringsarbete. Svenska företag har möjlighet att påverka regelverkens långsiktiga utformning, skriver konkurrens- och statsstödsexpert Stefan Sagebro.