Miljöskatteförslag slår mot industrins konkurrenskraft

NYHET Publicerad

KOMMENTAR Regeringen utreder alltfler kontraproduktiva eller verkningslösa miljöskatter. Senast i raden är kväveoxidskatt och avfallsförbränningsskatt. Förslagen har stora brister och hotar industrins konkurrenskraft.

Linda Flink

Linda Flink

Idag presenterades en utredning som haft i uppdrag att bland annat utreda om avfallsförbränningsskatt och kväveoxidskatt (NOx-skatt) bör införas i Sverige.

Utredningens hantering av NOx-frågan har varit anmärkningsvärd. Istället för att analysera företagens faktiska möjligheter att minska utsläppen genom investeringar och åtgärder har utredningen valt att fokusera på skattens påverkan på produktionsvolymerna, där de konstaterar att en positiv effekt av skatten är att den skulle skapa incitament för ”återhållen produktion”.

I klarspråk betyder det att skatten skulle slå mot lönsamheten i de berörda företagen på ett sådant sätt att det leder till minskad produktion av energi, och därigenom industriproduktionen, i Sverige. Till exempel visar utredningens konsekvensanalys att produktionen i den svenska cement- och kalkindustrin skulle kunna minska med en dryg tredjedel till följd av skatten.

Det är mycket allvarligt att en statlig utredning resonerar på det sättet och inställningen känns väldigt främmande. Eftersom en NOx-skatt i stor utsträckning träffar internationellt konkurrensutsatta branscher blir resultatet att den svenska produktionen minskar till förmån för produktion i andra länder. En skatt som minskar industriproduktionen i Sverige skulle få effekter på jobb och tillväxt.

Utredningen inser att konsekvenserna för industrin skulle bli mycket stora, varför den överlåter till politiken att ta det slutliga beslutet huruvida skatten bör införas eller ej. Men eftersom utredningen principiellt anser att en skatt vore ett bra styrmedel, så läggs två alternativa skatteutformningar ändå fram. Utredningen borde istället kommit till slutsatsen att konsekvenserna för industrin skulle bli så allvarliga att skatten inte kan införas, och därmed avrått från en sådan.

Genom ett tilläggsdirektiv tvingade regeringen i ett sent skede utredningen att lägga fram ett förslag om en avfallsförbränningsskatt, trots att utredningen kommit till slutsatsen att en sådan inte är lämplig. Syftet som regeringen vill uppnå med skatten är att bidra till en cirkulär ekonomi med ökad materialåtervinning samt att Sverige ska bli ett fossilfritt land, vilket är goda intentioner.

Men för industrin skulle skatten bli direkt kontraproduktiv. Dels träffar skatten företag som ägnar sig åt materialåtervinning och skulle kraftigt fördyra verksamheten. Dels träffar den företag som försöker lämna fossilt kol, där avfallsbränslen idag är enda alternativet och som kan bidra till rejält sänkta koldioxidutsläpp. Skatten skulle därför motverka sitt eget syfte, och snarast slå undan möjligheterna för dessa företag att bidra till målen om cirkulär ekonomi och ett fossilfritt Sverige.

Regeringen har under mandatperioden utropat miljöskatter till en av sina paradgrenar och har återkommande slagit sig för bröstet med siffror om hur mycket miljöskatterna har höjts. Detta trots att inte alla skatter som utmålas som ”gröna” i verkligheten har någon miljöeffekt. Att regeringen tillsatt utredningen är därför kanske ingen överraskning. Men låt oss hoppas att regeringen inser bristerna i förslagen om avfallsförbränningskatt och NOx-skatt och dess orimliga konsekvenser för konkurrenskraften, och inte gör verklighet av dem.

Läs det särskilda yttrandet nedan.

 

Ladda ner

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Sverige i innovationstopp – men är det en pyrrhusseger?

KOMMENTAR Sverige skuggar Schweiz i toppen på listan över innovativa länder. Framgången till trots, så finns det saker att fundera över i ett internationellt perspektiv. En är att den här typen av rankingar ofta ser mer bakåt än framåt, skriver Christina Wainikka, policyexpert immaterialrätt.
NYHET Publicerad:

Jacke: Arbetsmarknaden bör regleras på nationell nivå

KOMMENTAR "Frågor som rör arbetsmarknaden bör även i fortsättningen regleras på nationell nivå", säger Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke om att Ylva Johansson föreslås bli ny EU-kommissionär.
NYHET Publicerad:

De privata aktörerna är en del av lösningen

KOMMENTAR De privata aktörerna är en del av lösningen
NYHET Publicerad:

Svenskarna positiva till klimatsmart kärnkraft

ENERGI Flertalet svenskar tror på kärnkraften, även i framtiden, visar en ny undersökning från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Vi har redan sänkt överskottsmålet

KOMMENTAR Sedan årsskiftet gäller det nya lägre överskottsmålet. Att målet sänktes var bra och välavvägt, eftersom statsfinanserna i nuvarande läge är tillräckligt bra. Men nu vill LO-ekonomerna sänka överskottsmålet igen. Trots att knappt fem månader har gått, skriver Jonas Frycklund, biträdande chefekonom.
NYHET Publicerad:

Nu behövs kraftsamling kring Sveriges elförsörjning

ENERGI Elförsörjningen är en strategiskt långsiktig fråga för det svenska samhället. Det handlar om att klara klimatomställningen och den digitalisering av olika samhällsfunktioner som nu sker. Det är avgörande att den hanteras på ett sätt som är samhällsekonomiskt och klimatmässigt effektivt.
NYHET Publicerad:

Kärnkraft – för klimatets skull?

KLIMAT En fortsatt kärnkraftsproduktion är helt nödvändig för att Sverige och världen ska nå klimatmålen och samtidigt möta ett ökande energibehov. Det menar Staffan Qvist, en av författarna till boken Klimatnyckeln: en fungerande lösning på världens största problem.
NYHET Publicerad:

Pensionspopulismen har nått regeringen

KOMMENTAR Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) visar i flera oroande uttalanden – senast i Svenska Dagbladet den 9 maj – att Socialdemokraterna vacklar betänkligt som försvarare av pensionssystemet. Grunden för detta är livsinkomstprincipen som innebär att pension är ett resultat av arbete. Ju mer eller ju längre vi arbetar, desto högre blir pensionen.
NYHET Publicerad:

Kommissionen genomför stor översyn av statsstödsreglerna

KOMMENTAR Statsstödsreglerna avgör när företag i Sverige och andra medlemsländer kan motta stöd i olika former från det offentliga. EU-kommissionen har nu sjösatt en omfattande utvärdering av reglerna, som ska ligga till grund för nästa kommissions revideringsarbete. Svenska företag har möjlighet att påverka regelverkens långsiktiga utformning, skriver konkurrens- och statsstödsexpert Stefan Sagebro.
NYHET Publicerad:

Skatter hotar elförsörjningen i storstadsregioner

KOMMENTAR Beskedet om nedläggning av kraftvärme i såväl Stockholm som Malmö till följd av beslutade skattehöjningar, bekymrar energi- och klimatexpert Linda Flink. ”Besluten är på väg att försätta elförsörjningen i flera av Sveriges storstadsregioner i allvarliga situationer”, skriver hon.
NYHET Publicerad:

Sverige behöver en samlad FoU-politik för akademi och näringsliv

KOMMENTAR Svensk forskningspolitik kräver en uppryckning. Bland annat måste näringslivet involveras i större utsträckning. Regeringen har möjlighet att göra något åt situationen i nästa forskningsproposition. Det skriver Tobias Krantz och Emil Görnerup.
NYHET Publicerad:

Utsläppsfri el krävs för en klimatsmart och digital framtid

KOMMENTAR Genomförandegruppen inom ramen för Energiöverenskommelsen har stora utmaningar att ta tag i gällande elsystemet som inte diskuterades innan överenskommelsen gjordes. Den kraftigt ökade elanvändningen, leveranssäkerheten och att elnätet inte räcker till är tre sådana utmaningar, skriver energiexperten Maria Sunér Fleming.
NYHET Publicerad:

Företagen kraftsamlar kring cirkulär ekonomi

MILJÖ Klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar och den är starkt kopplad till vår materialanvändning. En del av lösningen är därför att ställa om från linjära materialflöden till cirkulära, poängterar Svenskt Näringsliv i en ny rapport.
NYHET Publicerad:

Näringslivet visar vägen till en omställning

KOMMENTAR Svenskt Näringsliv lanserar idag en rapport om hur arbetet med en konkurrenskraftig cirkulär ekonomi bör bedrivas. "Frågan är viktig för det svenska näringslivet av flera anledningar; att säkra en framtida råvarutillgång, och för att bidra till ett mer hållbart samhälle", skriver Jenny Svärd, ansvarig för miljöpolicy.
NYHET Publicerad:

Marknadsekonomi och innovation utgångspunkten i klimatarbetet

KOMMENTAR Ambitionerna är höga och engagemanget stort hos svenska företag för att klara klimatutmaningen. De flesta sektorer i näringslivet har färdplaner för hur de ska nå netto-noll utsläpp 2045, skriver vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Bakläxa för Arbetsförmedlingens kontroller

KOMMENTAR Idag redovisar Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, nya graverande siffror som visar på omfattande brister i Arbetsförmedlingens myndighetsutövning. Det är endast en i raden av granskningar som visar att kontrollfunktionen för aktivt arbetssökande står med uppenbara problem. Situationen riskerar att urholka legitimiteten för centrala arbetsmarknadsinstitutioner, skriver Pär Andersson, socialförsäkringsexpert.
NYHET Publicerad:

Låt inte ePrivacy dränka digitala möjligheter

KOMMENTAR Om ePrivacyförordningen får fel utformning, så beskär det möjligheterna till elektronisk överföring och lagring av data. Det är negativt för alla som kommunicerar digitalt. Kasta förslaget i soptunnan och börja om, skriver Carolina Brånby, jurist digital policy.
NYHET Publicerad:

Dags att reformera ansvarsreglerna för skatter

KOMMNENTAR Det skatterättsliga företrädaransvaret behöver bli föremål för en omfattande översyn där frågan får bred och allsidig belysning i en offentlig utredning, skriver skatteexpert Lynda Ondrasek Olofsson
NYHET Publicerad:

LO jämför äpplen och päron i lönestatistiken

KOMMENTAR LO fortsätter att jämföra äpplen och päron i lönestatistiken. Att kvinnor som grupp arbetar betydligt färre timmar än män tar LO inte hänsyn till i sin Jämställdhetsbarometer. Men ska vi får en saklig debatt kring kvinnors och mäns löner kräver det att vi mäter och jämför samma saker, skriver Emelie Nordström, ansvarig för jämställdhetsfrågor.
NYHET Publicerad:

Elefanten i rummet – hur ska totalförsvaret finansieras?

DEBATT Det sägs ofta att ”säkerhet måste få kosta”. Detta är helt korrekt, men frågan är för vem? Näringslivet ställer gärna upp och gör sin bit, men staten måste ta sitt ansvar som garant för säkerheten och allmännyttan. Det finns inga gratisluncher eller magiska genvägar, skriver Karl Lallerstedt, ansvarig för säkerhetspolicyfrågor.