Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET9 mars 2018

Svenskt Näringsliv välkomnar politisk lösning för vattenkraften

Svenskt Näringsliv välkomnar att regeringen och delar av alliansen, inom ramen för den blocköverskridande energiöverenskommelsen från 2016, förhandlat fram en lösning för hur vattenkraften ska kunna utvecklas med hänsyn till en hållbar utveckling av vattenresurserna.

Foto: Ernst Henry Photography AB

Regeringen fattade den 8 mars beslut om en lagrådsremiss med nya regler för vattenkraft och andra verksamheter som påverkar vatten. Reglerna ska träda ikraft den 1 januari 2019. Lagrådsremissen utgår i allt väsentligt från en promemoria som remitterades under sommaren 2017 och som Svenskt Näringsliv samt flertalet remissinstanser var starkt kritiska till. Förslaget framhölls hota samhällsutvecklingen men också utvecklingen av vattenkraften, särskilt den småskaliga.

Nu välkomnar emellertid Svenskt Näringsliv det förslag som lagts fram, som man uppfattar som ett tydligt steg i rätt riktning. Vi är glada över att man i de politiska förhandlingarna verkar ha lyssnat på kritiken som framförts. Vi uppfattar att det fortfarande finns osäkerheter kvar i detaljerna, men att man i lagrådsremissen uttalar tydliga garantier för att samhällsutvecklingen och vattenkraften, även den småskaliga, ska kunna fortsätta.

Mest kritiserat var den så kallade stoppregeln eller äventyrsregeln som riskerade att lägga en död hand över såväl bostadsbyggande som industriell utveckling och de areella näringarna. Enligt den information vi fått innehåller lagrådsremissen en tydlig förbättring i förhållande till det tidigare förslaget och mer i enlighet med det bakomliggande ramdirektivet för vatten.

För näringslivets del har en viktig fråga varit möjligheten att få tillståndspröva enbart ändringar i en verksamhet, till exempel ökad produktion i en fabrik. Detta föreslogs i realiteten tas bort men möjligheten ska nu bli kvar oförändrad. Det stora flertalet investeringar idag sker genom just ändringstillstånd och det var därför nödvändigt att denna möjlighet inte försämrades.

De nya reglerna är bara ett första steg för att nå en ändamålsenlig och effektiv vattenförvaltning. Vattenförvaltningen behöver ses över i grunden. Här förefaller lagrådsremissen innehålla flera positiva delar. För det första anges att myndigheterna ska ha en skyldighet att fullt ut utnyttja det utrymme för undantag som EU-rätten medger. Vidare ska myndigheter utveckla sitt vägledande material och se över sina föreskrifter. Hela samhället kommer att behöva engagera sig i vattenfrågorna många år framöver och det är därför bra att man från politikens håll nu tydligt tar ansvar för att leda arbetet och att man inför kontrollstationer för att övervaka utvecklingen och myndigheterna.

En mer utförlig kommentar över lagrådsremissen kommer den 12 mars.

Miljö och hållbar tillväxt
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist