REMISSVAR16 juni 2020

Remiss SOU 2019:69 Validering – för kompetensförsörjning och livslångt lärande

MOTTAGARE
Utbildningsdepartementet
Externt diarienummer
U2020/00129/GV

Validering är ett viktigt verktyg för att förbättra kompetensförsörjningen i Sverige. Att arbetsgivare har tillgång till rätt kompetens vid rätt tillfälle är avgörande för att svenska företag fortsatt ska kunna vara konkurrenskraftiga och för att vi ska kunna säkra svenskt välstånd. Valideringen har också stor potential i att förbättra matchningen av individer mot efterfrågan på arbetsmarknaden.

Svenskt Näringslivs övergripande synpunkter på validering;

• Sverige behöver ett samordnat utvecklingsarbete inom valideringsområdet på både nationell och regional nivå.

• Regional samverkan och finansiering behövs för stärkt flexibilitet och tillgänglighet för validering och kompletterande utbildningsinsatser.

• En kompletterande struktur för validering behöver etableras för att tillgängliggöra validering mot kurser utanför den egna hemkommunen.

• Kompetens kring validering behöver stärkas för ökad likvärdighet och kvalitet.

• Inledande kartläggning för effektivare utbildning och stärkt kompetensförsörjning.

• Validering som genomförs måste ha ett tydligt syfte och mål.

• Branscher och arbetslivets involvering är en förutsättning för effektiv och kvalitativ validering.

Svenskt Näringsliv välkomnar många av Valideringsdelegationens slutsatser och vill särskilt lyfta följande:

• Det är bra med en ny definition av validering och att den fortsatt ska finnas i skollagen samt att begreppet validering även ska föras in i högskolan och yrkeshögskolan.

• Vi ser positivt på en övergripande nationell strategi för kompetensförsörjning och livslångt lärande bör tas fram.

• Vi delar bedömningen att det övergripande ansvaret för kompetensförsörjning, livslångt lärande och validering i regeringskansliet bör tydliggöras men är tveksamma till att inrätta ett valideringsråd.

• Vi tillstyrker förslaget om att Tillväxtverket ska ges tydligare instruktioner kring kompetensförsörjning och att det är en grunduppgift i det regionala utvecklingsansvaret.

• Vi är positiva till förslaget om att huvudmannen ska ha en skyldighet att erbjuda inledande kartläggning av kunskaper och kompetens, dock bör denna skyldighet endast gälla i de fall den inledande kartläggningen visar att validering bedöms vara relevant.

Arbetslivets involvering är en förutsättning för att valideringen ska fungera. Det behöver finnas en nära och förtroendefull dialog mellan branscher och det offentliga utbildningssystemet. I de fall det finns en branschmodell för validering så ska den användas. Det behöver säkerställas att valideringssystemet är funktionellt för både små och stora företag.

Ansvarig handläggareJohan OlssonHanna CederqvistMagnus Wallerå
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist