Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET2 mars 2021

SD och C om gruvnäringens framtid 

Linda Modig säger att länsstyrelsen i Norrbotten och regeringen är de två största flaskhalsarna när det kommer till svensk gruvprövning. Eric Palmqvist (SD) vill se en attityd där företagen lotsas genom beslutsprocessen.  

I en tidigare artikel presenterade riksdagsledamöter från Moderaterna, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna hur de vill arbeta för att stärka gruv- och mineralnäringen. Denna gång har turen kommit till Eric Palmqvist (SD) och Linda Modig (C), både riksdagsledamöter från Norrbotten.  

De frågor som har ställts till riksdagsledamöterna är följande:  

  1. 1.
    Vad vill ni göra för att förbättra tillståndsprocesserna?   
  2. 2.
    Idag kan ett enskilt tjänstemannabeslut innebära nya restriktioner för verksamheten. Hur vill ni arbeta för att säkerställa en långsiktighet för gruvnäringen? 
  3. 3.
    Hur ska konkurrenskraftiga villkor säkerställas för den svenska gruvnäringen? 

”Länsstyrelsen i Norrbotten och regeringen är de två största flaskhalsarna” 

Linda Modig (C) arbetade som ansvarig politiskt sakkunnig hos dåvarande näringsminister Maud Olofsson när arbetet med att ta fram Sveriges första mineralstrategi inleddes.  

– Det var den första mineralstrategin men tyvärr hittills också enda. Jag återupptog arbetet under min tid som stabschef hos näringsminister Annie Lööf, som var det statsråd som formellt klubbade mineralstrategin. Poängen med strategin var den politiska viljeinriktningen och kraftsamlingen bakom åtgärder på lång och kort sikt. Ska Sveriges roll som en ledande gruvnation inom Europa återupprättas krävs krafttag och rader av konkreta åtgärder på kort och lång sikt, säger hon.  

Hon säger att det är viktigt att säkerställa att gruvprövningen fungerar enligt gällande lagstiftning.  

– På kort sikt måste regeringen säkerställa att länsstyrelsen i Norrbottens arbete med gruvprövning fungerar i enlighet med gällande rätt och uppfyller förvaltningslagens mål om att all ärendehandläggning måste ske skyndsamt, billigt och rättssäkert. Idag är Länsstyrelsen i Norrbottens län och regeringen de två största flaskhalsarna när det kommer till svensk gruvprövning. Jag har debatterat detta offentligt i media i Norrbotten under förra året, och så sent som i riksdagen för en dryg månad sedan. Och dessförinnan ytterligare en månad tidigare när KU:s granskningsbetänkande debatterades och jag fokuserade på regeringens bristande hantering av Kallak-ärendet.  

Hon berättar att hon och Centerpartiet har lagt flera förslag i riksdagen, bland annat en motion om en effektiviserad gruvprövning.  

– Denna innebär bland annat att riksdagen ska överväga att öka resurserna till berörda myndigheter och domstolar i gruvprövningsprocessen och göra en översyn och modernisering av minerallagen.   

– I höstens budgetproposition har Centerpartiet inom ramen för samarbetet i Januariavtalet skjutit till 59 miljoner kronor till länsstyrelserna för miljöprövning och miljötillsyn, vilket jag bland annat framför i debatten med näringsministern. Vi har också överenskommit med regeringen om att tillsätta den så kallade miljöprövningsutredningen som pågår, avslutar Linda Modig.  

”Processerna måste vara transparenta och förutsägbara” 

Eric Palmqvist (SD) berättar att Sverigedemokraterna i sin kommittémotion 2020/21:701 har föreslagit att ett så kallat ”one stop shop”-förfarande ska införas.  

– Tillståndsprocesserna måste vara transparenta och förutsägbara så att företagen kan förutse exakt vad som förväntas av dem för att få tillstånd. Natura-2000-prövning bör ske i samband med övrig miljöprövning. Vidare måste regeringen säkerställa att deras myndigheter tolkar och tillämpar aktuell lagstiftning på samma sätt. Arbetet bör präglas av attityden ”lotsa företagen igenom beslutsprocessen” snarare än att ”hindra dem att få tillstånd”, säger han.  

Eric Palmqvist vill också se en genomlysning av länsstyrelsens arbete för att säkerställa att de arbetar efter samma principer.  

– Idag vittnar företag om att bedömningarna skiljer sig åt beroende på vilken länsstyrelse som handlägger ärendet vilket naturligtvis inte är acceptabelt.  Med mer transparenta processer och enklare regler lämnas mindre utrymme för enskilda tjänstemäns tolkningar och tillämning av regelverken, fortsätter Eric Palmqvist.  

Han säger att i nuläget framstår tillgången till en stabil, leveranssäker och billig fossilfri energi som en av näringens ödesfrågor. 

– Omställning till grön produktion kommer att vara anhängig på energitillgången. En högre grad av elektrifiering kommer inte att vara möjlig med regeringens nuvarande energipolitik. Svensk gruvindustri måste fortsätta på den inslagna banan att utveckla nya bättre och miljövänligare metoder att bryta och förädla råvaran och på så sätt tillskapa sig konkurrensfördelar på en marknad med allt fler medvetna konsumenter.  

Han vill se ett stärkt samarbete mellan näringsliv och akademi.  

– Samarbetet mellan näringsliv och akademi måste stärkas i syfte att behålla ledartröjan utvecklingsmässigt men även för att säkerställa att tillgången till kompetent arbetskraft finns att tillgå. Satsningar på såväl digital som konventionell infrastruktur måste prioriteras, avslutar Eric Palmqvist.  

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist