NYHET12 december 2023

Örebro läns företag mest brottsutsatta i landet

Brottslighet har blivit en påtaglig utmaning för företag i dagens samhälle. Situationen är särskilt oroande i Örebro län, där över hälften av företagen rapporterar att de har drabbats av olika former av brott det senaste året. Det är denna oroande verklighet som Stiftelsen Tryggare Sverige, på uppdrag av Svenskt Näringsliv, har försökt kartlägga i rapporten ”Brottslighetens kostnader 2023”. Rapporten visar att Örebro län har den högsta andelen brottsutsatta företag i landet, hela 58 procent.

Hanna Ljungdahl berättar att samtliga företagare som hon har intervjuat lyfter vikten av samarbete med kommunen, polisen, politiker och andra företag för att bekämpa brottslighet och skapa en tryggare företagsmiljö.Foto: Linda Bergström

För att ge en djupare förståelse av de verkliga upplevelserna bakom dessa siffror genomfördes 15 djupintervjuer med företagare i regionen. Målet var att öka förståelsen och ge insikter om vardagen för de företag som kämpar mot brottslighet.

Samtliga av de 15 företag som intervjuats berättar om sina egna erfarenheter – var och en har utsatts för brott någon gång under det gångna året. Det är här, i dessa berättelser, som behovet av en djupare förståelse blir tydligare än någonsin. Varje företagares upplevelse är en nyckel till att klargöra de verkliga utmaningarna och önskningar på hur vi gemensamt ska kunna lösa detta problem.

– Ingen av oss är förskonad från detta. Det är som om brotten har blivit en del av vår vardag, reflekterar en företagare i studien när hen delar sin egen erfarenhet.

– Alla företagare skildrar ett näringsliv som dagligen ställs inför prövningar och utmaningar. En enhetlig bild framträder av ett samhälle som kämpar mot det växande hotet från brottsligheten. Företagen, oavsett bransch eller storlek, befinner sig mitt i en konstant kamp mot brott. Men det är inte bara en fråga om att bemöta brottsligheten, utan också en fråga om att anpassa sig till en verklighet där acceptansen för brott har blivit en del av företagskulturen, säger Hannah Ljungdahl som genomfört undersökningen och som studerar Samhällsanalys programmet på Örebro Universitet.

2 miljarder per år

Den utbredda brottsligheten medför stora ekonomiska förluster. Den samlade kostnaden för länets företag att drabbas och skydda sig mot brott uppgår till 2 miljarder per år. Brottslighetens stora påverkan på personalens välmående och ibland möjlighet att rekrytera oroar också företagen.

– Små brott kan leda till allvarliga konsekvenser, särskilt genom att skapa obehag och rädsla bland personalen. Vi har ibland varit tvungna att ordna med extra säkerhetsåtgärder, som att undvika att ha personalen ensam på arbetsplatsen eller att ta hjälp av vaktbolag för att återställa tryggheten, berättar en av respondenterna.

Polisen har en avgörande roll

Polisen är av central och avgörande betydelse för hanteringen och förebyggandet av brottslighet. Trots det vittnar samtliga respondenter om brist i förtroendet för polisen. Majoriteten betonar vikten av att anmäla brott, men upplever frustration över uteblivna åtgärder och uttrycker en begäran om förändring i lagar och rättssystem.

– Vi har identifierat ett par som flera gånger har stulit från oss. Trots att vi har lämnat in deras namn och personnummer till polisen har inga åtgärder vidtagits, berättar en av respondenterna.

– Det är frustrerande att höra att trots tydliga identifieringar och rapportering till polisen har inga åtgärder vidtagits. Det understryker de utmaningar och brister i rättssystemet som företag står inför när de försöker hantera och förebygga brottslighet. Deras upplevelser visar på behovet av effektivare åtgärder och en förbättrad samverkan mellan företag och myndigheter, säger Hannah Ljungdahl.

Krav på bättre samverkan 

Trots att många har implementerat omfattande säkerhetsåtgärder och upplever att de har gjort allt i sin makt för att skydda sin verksamhet och sin personal uttrycker företagarna en genuin oro inför framtiden. Bristen på framsteg skapar en känsla av hopplöshet, och många är rädda för ökad IT-relaterad brottslighet samt konsekvenserna av ökad terror och gängvåld för näringslivet.

– Det finns en önskan om ökade resurser för polisen, politiska initiativ och en förbättrad samverkan för att möta framtida utmaningar och driva långsiktiga förändringar framåt. Efter att ha samtalat med 15 företagare verkar alla dela samma uppfattning att ett effektivt samarbete med kommunen, polisen, politiker och andra företag är avgörande. Företagarna understryker vikten av kunskapsdelning för att bekämpa brottslighet och skapa en tryggare företagsmiljö, säger Hannah Ljungdahl.

Åtgärder

Rapporten ”Brottslighetens kostnader 2023” diskuterar åtgärder för att bekämpa brott och otrygghet. Kommunerna uppmanas att regelbundet kartlägga näringslivets upplevelser av brott genom lokala undersökningar för att skapa effektiva åtgärdsplaner. En översyn av brottskoder föreslås för att förbättra identifiering av företagsbrott. Införandet av näringslivskontakter i varje polisområde betonas för att främja samverkan. Slutligen framhålls vikten av att företag ökar anmälningsbenägenheten för att förbättra kriminalstatistiken.

– De åtgärder som presenteras i rapporten är i linje med både företagens krav och önskemål. Åtgärderna är av central betydelse för att bekämpa brottslighet, främja en tryggare gemenskap och stärka näringslivet, säger Hannah Ljungdahl. 

Brott och trygghetBrott och otrygghet
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist