NYHET10 mars 2020

Konkurrens på (o)lika villkor

23 procent av Västmanlandsföretagen upplever osund konkurrens från kommunal verksamhet. Men så måste det inte vara. Det finns en hel del som en kommun eller offentlig aktör kan göra för att arbeta för en sundare konkurrens med näringslivet, menar Stefan Sagebro, expert hos Svenskt Näringsliv.

"I och med att vi har fått en större offentlig sektor, så har det även växt fram en konkurrens från det offentliga", säger Stefan Sagebro som under många år arbetat med konkurrensfrågor.
Foto: Mia Berglund

En osund konkurrens mellan näringsidkare och kommuner drabbar ofta små lokala företagare. Det kan även hämma uppkomsten av nya företag och försämra förtroendet mellan näringslivet och offentliga aktörer.

– Vid 1900-talets början så fanns det i Sverige bara marknaden och ingen offentlig aktör. I och med att vi har fått en större offentlig sektor, så har det även växt fram en konkurrens från det offentliga, vilket uppmärksammades under 90-talet, förklarar Stefan Sagebro som under många år arbetat med konkurrensfrågor.

Men det finns regleringar. Konkurrensverket utövar tillsyn över konkurrensbegränsade offentlig säljverksamhet och det går att väcka talan vid Patent- och marknadsdomstolen om att förbjuda stat, kommun och landsting att sälja varor och tjänster på ett sätt som begränsar konkurrensen.Syftet med detta är att det offentliga inte ska tränga undan näringslivet på ”ej kompetensenligt område”. När det offentliga får bedriva verksamhet sida vid sida med näringslivet så ska det ske på ett sätt som inte snedvrider konkurrensen.

Så, hur kan man komma tillrätta med osund konkurrens?

– Det bästa är såklart om det kan ske genom frivilliga åtgärder så att det inte hamnar i domstol, utan att det offentliga förändrar sitt arbete efter att Konkurrensverket har knackat på dörren, säger han.

Exempel på verksamheter som det kommer in anmälan och klagomål kring är kommunala konferensanläggningar, hotell och restauranger, gym och bowlinghallar. Men även många anmälningar gäller kommunala verksamheter som sysselsätter unga och/eller långtidsarbetslösa.

– Där möter två verkligheter varandra. Å ena sidan risken med osund konkurrens och å andra sidan det viktiga arbetet att sysselsätta arbetslösa med meningsfullt arbete, menar Stefan Sagebro.

Svenskt Näringsliv har nyligen ställt frågan till företagarpanelen i Västmanland om de upplevt osund konkurrens från kommunala verksamheter och 23 procent svarade ja på den frågan. Det handlar bland annat om transporttjänster, lokalvård, fastighetsskötsel och underhållningsevenemang.

– I tider som dessa när många kommuners egna finanser är ansträngda är det extra viktigt att se till att skattepengar används ändamålsenligt och effektivt. Ett sätt är att inte bedriva verksamheter som konkurrerar med näringslivet, utan istället sätta ram- och regelverk som möjliggör för företag att anställa och växa som i sin tur genererar skatteintäkter till vår gemensamma välfärd, säger Kristin Lahed, regionchef för Svenskt Näringsliv i Västmanland.

Men det finns en hel del som kommuner och regioner kan göra för att inte konkurrera med näringslivet på osunda villkor.

– Utforma en policy och ha det på pränt. Inventera er verksamhet, även de kommunala bolagen. Ha en årlig dialog med näringslivet om konkurrensfrågor. Kontrollera effekterna på konkurrensen vid ny eller utökad verksamhet och gör en konsekvensanalys. Vad är lagligt, lämpligt och listigt. Inkludera även de offentligt ägda bolagen. Har vi rätt prissättning? Se till att inte underprissätta utan beakta alla kostnader och gör en regelbunden översyn, tipsar Stefan Sagebro.

Att arbeta med dialog med näringslivet är något som kan ge resultat inom arbetsmarknadsinsatser.

– Istället för att starta egen produktion eller försäljning och anställa personer långt från arbetsmarknaden, så kan man istället inleda samarbete med lokala näringslivet för att få till långsiktigt samarbete i riktig sysselsättning, säger Stefan Sagebro.

Bosse Linder, projektansvarig på anläggningsföretaget Vemmab, menar att offentliga aktörer ofta tar sig an projekt som ligger bortom deras egen förmåga och uppdragsbeskrivning.

– Ett statligt företag som Samhall ska exempelvis inte lämna offerter i en LOU-upphandling som kräver maskinell insats som de inte har och inte främjar den personal som behöver arbetsträning med mera.

Vi och övriga företag med anställd personal kan inte konkurrera på de priser som t.ex. Samhall lämnar.

Även kommunerna agerar stundtals så att osund konkurrens uppstår, enligt Bosse Linder.

– Kommuner får uppdrag direkt av politiker utan konkurrens från något annat håll. Uppdragen ser också ut att bli väldigt dyra. Kommunen investerar i utrustning som konkurrerar med företag i vår bransch.

Dessa konflikter där det offentliga ger sig in och konkurrerar med oschyssta villkor menar Bosse Linder skulle kunna undvikas om myndigheterna stärkte sin kompetens på inköpsområdet.

– Kommuner och andra myndigheter borde satsa på att ha kunniga inköpare med erfarenhet och som sätter sig in i den verksamhet som upphandlas. Att även arbeta utifrån de möjligheter som finns i LOU och inte bara göra det lätt för sig och gå på ”lägst pris”. De tar också in många leverantörer på samma avtal vilket begränsar volym och möjlighet till att utveckla verksamheten för företagen.

OSUND KONKURRENS.
Skriven avTony Gunnarsson
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist