NYHET24 mars 2022

Debatt: ”Säkra dataflöden viktigt i en orolig tid”

Osäkra dataflöden mellan EU och USA lamslår många företag. Göran Grén, avdelningschef Företagsjuridik och Carolina Brånby, expert digital policy, efterlyser ett nytt dataöverföringsavtal mellan parterna.

Dataöverföringar mellan Europa och USA ifrågasätts allt oftare. Vi har nått en kritisk punkt, menar debattörerna.Foto: Mostphotos

Vikten av ekonomiska förbindelser mellan USA och EU har fått en ny dimension till följd av kriget i Ukraina. Säkra och robusta dataflöden blir allt viktigare i en orolig tid.

Många företag är idag beroende av export och import till och från den amerikanska marknaden. Dessutom finns många innovativa företag med ambition att växa utanför Sveriges och EU:s gränser. På många sätt är denna ambition inom räckhåll för fler företag än någonsin tidigare. Den digitala transformationen har accelererat ytterligare under pandemin och vi har nått rekordnivåer av investeringar i digital kommunikation.

Carolina Brånby, expert digital policy.
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

Det finns ett stort gissel som idag begränsar företagens möjligheter att driva, växa och tillhandahålla tjänster utanför Europas gränser – den osäkerhet som råder avseende hur data överförs på ett säkert sätt mellan USA och Europa lamslår många företag. Om ingenting görs kan Europa gå miste om 1,3 biljoner euro i tillväxt till 2030.

Internationella dataflöden är idag en förutsättning för många tjänster, och inte minst för den ökade andelen uppkopplade produkter och fordon. I Sverige är företag från en rad olika sektorer belastade av den omfattande juridiska analys och de kostsamma tekniska lösningar som krävs för att klara GDPR:s krav och undkomma hot om enorma sanktionsavgifter.

Senaste lösningen ogiltigförklarades

Osäkerheten i sig är inte ny. I nästan ett decennium har företag på båda sidor om Atlanten bekymrat sig över hur sårbart varje försök till lösning varit. Den senaste lösningen kallad Privacy Shield mellan EU och USA ogiltigförklarades av EU-domstolen 2020.

Trots uppdaterade regelverk av standardkontrakt (så kallade Standard Contractual Clauses, SCC) och riktlinjer för kompletterande skyddsåtgärder tyder ett antal nya fall på att vi mycket snart når en kritisk punkt för företag som överför data utomlands och amerikanska företag som är verksamma i Sverige. Dataöverföringar ifrågasätts alltmer. Till exempel har den europeiska dataskyddsmyndigheten EDPB påbörjat en rapport om hur den offentlig sektor använder molntjänster som tillhandahålls av amerikanska it-leverantörer som Microsoft och Amazon.

Göran Grén, avdelningschef Företagsjuridik.
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

Stockholms stad kommer inte att använda Microsoft 365 längre. Europeiska företag har blivit tillsagda att sluta använda Google Analytics eller stå inför ytterligare varningar. Och Europaparlamentet självt har fått sanktioner för att använda cookies som förlitar sig på dataöverföringar. Allt detta har hänt sedan början av året. Och anledningen är till viss del att någon GDPR-lik lag inte finns i USA men också den massiva underrättelseövervakning som Snowden avslöjade. Av dessa anledningar åläggs företagen att vidta försiktighetsåtgärder på sätt som står bortom rim och reson med tanke på typen av uppgifter som oftast överförs.

Svenskt Näringslivs medlemmar oroas dessutom över att den standard som sätts inte bara kommer att gälla den transatlantiska handeln, utan även påverka hur själva internet fungerar globalt. Handel har alltid varit lättare när gränserna är öppna och det gäller i högsta grad för digitala tjänster och de produkter som allt oftare är uppkopplade mot nätet. När dataöverföringar försvåras eller förbjuds begränsas möjligheterna till effektivitet, expansion och tillväxt. De globala dataflödena måste hållas öppna för att svenska företag ska kunna blomstra.

Svenska näringslivet behöver besked snarast

Det finns utan tvekan ett antal andra viktiga prioriteringar som EU-lagstiftare står inför när det gäller att styra skärningspunkten mellan företag och teknik, från AI-reglering till halvledarbrist. Att hitta en balans mellan integritetsskydd och fria dataflöden är komplicerat. Men det svenska näringslivet behöver snarast klarhet i denna fråga. I den krissituation vi nu befinner oss i blir det extra tydligt hur viktigt det är att kunna bedriva handel och forskning med nära allierade. Därför måste ett nytt dataöverföringsavtal mellan EU och USA komma till stånd.

Det är av yttersta vikt för näringslivets konkurrenskraft att det inte fattas beslut på EU-nivå som försvårar eller förbjuder dataöverföringar globalt. Svenskt Näringsliv uppmanar därför Sveriges regering och övriga medlemsstater i D9-samarbetet att vara en stark röst för att trygga affärsmässiga dataflöden samt aktivt stödja EU-kommissionens arbete med att nå ett nytt adekvansavtal med USA. Svensk framtid byggs av våra företag som når nya affärsrelationer och stark konkurrenskraft i Europa, över Atlanten och globalt.

Artikeln publicerades först i Dagens Juridik

Dataanvändning
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist