NYHET1 juni 2020

Europas digitala omvandling får företagens stöd

Svenskt Näringsliv är positiv till EU:s plan att skapa en gemensam digital inre marknad. Färre tekniska och rättsliga hinder och kompetenssatsningar är viktiga inslag i strategin.

Svenskt Näringsliv stödjer kommissionen i dess initiativ att skapa en övergripande datastrategi som möjliggör för ytterligare digitalisering av vår ekonomi och vårt samhälle. Att förbättra tillgången till data, särskilt offentlig data, och att uppmuntra till frivillig delning av data mellan företag kommer att underlätta Europas digitala omvandling.

Tillgången till offentlig information ska enligt den svenska PSI-lagen (Lag (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen), göras tillgänglig så att olika aktörer i samhället ska kunna använda informationen för att skapa nya produkter och tjänster. Lagen har inte fungerat bra för företag som vittnar om att information tillhandahålls för sent eller att information tillhandahålls i fel format.

Genom the Open data directive (EU 2019/1024) som har till ändamål att göra den offentliga sektorn och de offentligt finansierade uppgifter återanvändbara kommer nya regler implementeras i medlemsstaterna senast sommaren 2021 som ska säkerställa att offentlig information är tillgänglig kostnadsfritt, i maskinläsbara format, som tillhandahålls via API:er (Application Programming Interfaces) och, i förekommande fall, som massnedladdning.

Då tillgången till offentlig information brister är det särskilt viktigt att företag senast genom implementeringen av the Open data directive får tillgång till offentlig data enligt direktivet för att möjliggöra för nya eller bättre produkter och tjänster.

Så vitt rör datadelning mellan företag förutsätts att den ska vara frivillig och bygga på avtalsfrihet. För att främja detta krävs lösningar för att röja dels tekniska hinder, främst interoperabilitet och bristande digital infrastruktur, dels rättsliga hinder kring framförallt dataskydd, konkurrensregler och immaterialrätt som hindrar frivilliga initiativ att dela data.

Det är dock inte tillgången till data som skapar innovation och tillväxt, utan vad som görs av den tillgängliga data. Centralt i datastrategin är därför att investera i sådana kompetenssatsningar som möjliggör för företag att verka och utvecklas i vår allt mer digitaliserade värld.

Datastrategin syftar till att skapa den inre marknaden för data genom större tillgång till data från industrin och det allmänna för att skapa större värden för medborgarna. Datastrategin bygger på fyra olika pelare:

A. Datatillgång och användning, horisontellt regelverk

B. Investering för lagring, bearbetning och interoperabilitet

C. Kompetens

D. Europeiska datamoln, sektoriell lagstiftning för datatillgång och användning

Datastrategin innehåller utöver pelare A-D också initiativ till en eventuell datalag innefattandes obligatoriska dataåtkomsträttigheter om det vid en översynsprocess framkommer påvisbara sektorsspecifika marknadsmisslyckanden. Det är här viktigt att tydligt definiera vad ett marknadsmisslyckande är i samband med denna översynsprocess så att den kan mätas i framtiden på denna grundval.

En eventuell datalag måste också bygga på principerna om regelförbättring och föregås av en uttömmande utvärdering och mappning av redan existerande regelverk för att undvika överlappande regleringar.

Svenskt Näringsliv har framfört sina synpunkter i sitt svar på kommissionens konsultation om datastrategin som ni finner nedan.

Den inre marknadenDataskyddDataanvändningDigitalisering
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist