REMISSVAR10 maj 2021

EU-kommissionens förslag om hållbarhetsrapportering

MOTTAGARE
Justitiedepartementet
Externt diarienummer
Ju2021/01682
Svenskt Näringslivs diarienummer
2021-70

Kommissionens förslag till direktiv om hållbarhetsrapportering, CSRD, är mycket omfattande och innebär en utökning av såväl kretsen företag som ska lämna hållbarhetsrapport som av innehållet i det som ska rapporteras. Sammantaget kommer dessa nya omfattande upplysningskrav att innebära väsentliga kostnader för rapporterande företag. För i synnerhet onoterade företag med en mer begränsad intressentkrets kan det kraftigt ifrågasättas om informationsbehovet står i proportion till rapporteringskostnaderna. Svenskt Näringsliv motsätter sig därför förslaget till utökat tillämpningsområde för CSRD.

Svenskt Näringsliv anser att det behövs ökad samstämmighet och konvergens mellan de olika standarder, ramverk, index m.m. som tillämpas idag för att utforma hållbarhetsupplysningar. Svenskt Näringsliv är dock kritiskt till den lösning som kommissionen föreslår, som innebär att företagen ska redovisa i enlighet med gemensamma europeiska standarder för hållbarhetsrapportering. Ett bättre alternativ är att det, i likhet med vad som gäller för den finansiella rapporteringen, etableras en global normgivare för hållbarhetsrapportering. Svenskt Näringsliv anser dessutom att det saknas skäl att standardisera hållbarhetsrapporteringen för andra än noterade företag.

Vad gäller hållbarhetsrapportens innehåll anser Svenskt Näringsliv inte att bolagsstyrning ska vara ett rapporteringsområde i hållbarhetsrapporten. Svenskt Näringsliv anser inte heller att information om immateriella tillgångar ska lämnas i hållbarhetsrapporten då denna information redan täcks in av de finansiella rapporterna. Vidare anser Svenskt Näringsliv att nuvarande möjlighet att lämna en separat hållbarhetsrapport skild från förvaltningsberättelsen bör behållas. Likaså bör nuvarande undantag för dotterföretag som ingår i en koncern för vilken en hållbarhetsrapport för koncernen upprättas behållas oförändrat.

Enligt direktivförslaget ska företag som omfattas av kravet på hållbarhetsrapport upprätta sina finansiella rapporter samt förvaltningsberättelse (inklusive hållbarhetsrapporten) i ett enhetligt elektroniskt rapporteringsformat. Svenskt Näringsliv anser att det först bör utvärderas hur ett enhetligt elektroniskt format fungerar i de noterade företagen innan kravet utökas till att omfatta en vidare krets företag och hållbarhetsrapporteringen. Svenskt Näringsliv anser att revision av hållbarhetsrapporten ska vara frivillig även fortsättningsvis.

Ansvarig handläggareSofia Bildstein-Hagberg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist