NYHET14 april 2021

EU-förslag hotar äganderätten

Får EU-kommissionen som den vill så beskärs ägarnas möjlighet att styra bolagen. Ett allvarligt ingrepp i äganderätten, anser ordförande Fredrik Persson. ”Resultatet är ett ängsligare och mer kortsiktigt företagande”, skriver han.

EU-kommissionens förslag tar avstamp i en förvrängd bild av hur företagande bedrivs och vilken utvecklingshorisont som finns i näringslivet, anser ordförande Fredrik Persson.

Ett nytt lagstiftningsinitiativ från EU riskerar skada den svenska modellen för bolagsstyrning och hota äganderätten. En oförmåga att förstå hur företagande fungerar äventyrar ett av det fria näringslivets fundament: att ägare har rätt att styra och förvalta sina företag och att företagens styrelse och ledning har ett ansvar gentemot denna rätt.

EU-kommissionens planer på regler om ”hållbar bolagsstyrning” innebär att en bredare grupp av intressenter som berörs av företagets verksamhet får juridiska rättigheter kopplade till förvaltningen av bolagets verksamhet, genomförandet av affärsstrategier och verkställande av ledningens ansvar gentemot bolaget självt.

Genomförs detta, blir beslutet om vilken väg ett företag ska välja inte längre en angelägenhet för dem som satsat pengar i företaget, utan för individer och organisationer som anses avspegla bredare samhällsintressen.

Fundamentala principer för en fri ekonomi och för vårt näringsliv ifrågasätts. Äganderätten står under allvarligt hot. Ett välfungerande och välståndsskapande system för bolagsstyrning riskerar ersättas av en politiskt framreglerad modell.

Förslaget motverkar dessutom sina egna syften. Den långsiktighet som EU-kommissionen säger sig vilja uppnå hotas när styrelsearbetet öppnas upp för juridiska tvister där ägarnas och olika intressenters perspektiv ställs mot andra.

Investeringsviljan kommer att sjunka och företagens förmåga att ta långsiktiga risker minska. Resultatet blir ett företagande som är ängsligare och mer kortsiktigt. Inte minst satsningar inom miljö- och klimatteknik blir mer riskfyllda.

Äganderätten hotas också med EU-kommissionens tankar på att reglera bolagens syfte med verksamheten. Aktiebolagslagen och den svenska bolagsstyrningskoden utgår från att styrelsens ansvar är att förvalta ägarnas intresse. God bolagsstyrning handlar om att säkerställa att bolag för aktieägarna sköts hållbart, ansvarsfullt och så effektivt som möjligt. Det bygger på den enskilda äganderätten, men också på att vi vet att ägarstyrda företag är bättre på att skapa välstånd och agera långsiktigt.

Initiativet skulle riskera att utsätta företagen för politisk och juridisk aktivism. Ett fundament i vårt marknadsekonomiska system och i vår samhällsmodell sätts på spel.

Förslaget utgår dessutom från en förvrängd bild av hur företagande bedrivs och vilken utvecklingshorisont som finns i näringslivet. Att ägare till företag tar ut utdelning uppfattas exempelvis som ett uttryck för kortsiktighet och oförmåga att investera i företagens framtid.

Det är en felaktig uppfattning om hur kapitalmarknader och företags kapitalförsörjning fungerar. Företag delar ut pengar för att vi som ägare – genom pensionssystemet eller via vårt privata sparande – förväntar oss avkastning.

Genom utdelningar frigörs resurser för andra investeringar och det helt avgörande flödet på finansmarknaderna hålls igång. Begränsningar i företags utdelningar innebär att kapital låses in, istället för att återinvesteras i nya företag och finansiera forskning. Långsiktigt innebär detta att Europas konkurrenskraft försvagas.

Svenskt Näringsliv har uppmanat EU-kommissionen att avstå från att lägga något förslag om bolagsstyrning 
Fredrik Persson, ordförande

Svenskt Näringsliv har uppmanat EU-kommissionen att avstå från att lägga något förslag om bolagsstyrning och har uppmanat regeringen att kraftfullt agera när grundläggande principer för hur företag ägs och styrs äventyras.

Äganderätten i Sverige och Europa behöver stärkas, inte försvagas. För att vi ska få fler och starkare företag, men också för att näringslivet fullt ut ska kunna vara den kraft för förändring och omställning som det redan i hög grad är. EU-kommissionens initiativ riskerar att lägga en våt filt över en utveckling som är avgörande för att vi exempelvis ska klara klimatfrågan.

Det är i näringslivet som man finner de stora och genomgripande projekten och lösningarna som kraftigt kan minska koldioxidutsläppen i processer som står för stora delar av de globala utsläppen.

Svenska företag leder idag utvecklingen av exempelvis fossilfri stål- och cementproduktion. Vår skogsindustri har sedan länge varit fossilfri och utgör idag förutsättningen för ett växande hållbart skogsbruk som möjliggör ökad användning av förnybar råvara. Våra verkstadsföretag ligger i framkant för elektrifieringslösningar inom allt från tunga transporter till gruvdrift och industriella processer.

Varje långsiktigt projekt är idag i huvudsak både drivet och finansierat av företag och dess ägare. Både näringslivet och kapitalmarknaderna vet att den långsiktiga utmaning som är kopplad till hållbarhet och klimat måste lösas och att de företag som är en del av lösningen kommer att vara framgångsrika. Det är vardagen hos Svenskt Näringslivs medlemmar. Den bygger på fria företag och ägare som har rätten att bestämma över sina företag. Det bygger på långsiktighet, inte politisering av styrelsearbetet.

Politikens uppgift är inte att driva företag eller överpröva ägarnas beslutanderätt. Den lagstiftning som EU-kommissionen nu skissar på skulle slå sönder den svenska bolagsstyrningsmodellen. Resultatet riskerar att allvarligt skada de europeiska företagen, äganderätten, tillväxten och det långsiktiga hållbarhetsarbetet.

Di.se

Bolagsstyrning (corporate governance)
Skriven avFredrik Persson
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist