NYHET28 december 2022

Inriktningen på nya elstödet redan klar

Två dagar innan julafton gav regeringen i uppdrag åt Svenska kraftnät att ta fram en ny modell för hur företagen ska kunna återbetalas för de höga kapacitetsavgifterna. Redan nu kan uppdragets formulering visa på vilken riktning som den nya modellen kommer ta, skriver Stefan Sagebro, expert på konkurrens- och statsstödsfrågor.

Stefan Sagebro, expert på konkurrens- och statsstödsfrågor. Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

När Energimarknadsinspektionen (EI) prövade Svenska kraftnäts (SvK) förra ansökan kompletterade EI modellen med att införa krav på att elslutkunder med en förbrukning över 3 miljoner kilowattimmar i en ansökan måste kunna visa att den har haft en faktisk kostnad för el som överstiger referenspriset under perioden oktober 2021 till och med september 2022. Övriga elslutkunder kunde använda den schablonmodell som SvK räknat fram. EI menade att krisinterventionsförordningen, som används för att kunna använda kapacitetsavgifterna för att finansiera åtgärder för att mildra effekter av höga elpriser, ställer krav på proportionalitet, och EI menade att detta inte är förenligt med en sådan generell schablonmodell som SvK tagit fram.

Det innebär att modellen i sin helhet räknas som statligt stöd enligt EU-rätten, eftersom elslutkunderna som är företag inte behandlas lika och det finns en risk att konkurrensen snedvrids.

Regeringen ser därmed vägen att få till en modell som inte räknas som statligt stöd som stängd. I det nya uppdraget till SvK utgår man därför ifrån att modellen kommer omfattas av statsstödsreglerna. Men inte nog med det – man instruerar också SvK att utforma åtgärden enligt en viss specifik artikel i det tillfälliga krisramverk som kommissionen tagit fram.

Artikel 2.1 i krisramverket ger medlemsstaterna möjlighet att ta fram stödordningar för företag som drabbats av den ekonomiska krisen till följd av kriget i Ukraina. Det gäller ekonomiska konsekvenser i allmänhet, inte bara höga energipriser. Stöd får ges med som mest 2 miljoner Euro per företag, dvs. ca 22 miljoner kronor enligt nuvarande växelkurs. För företag inom jordbruk och fiske gäller markant lägre tak för stödet.

Det finns en annan artikel i krisramverket, artikel 2.4, som är särskilt framtagen för stöd mot höga elpriser. Där kan stöd ges upp till 4 miljoner Euro, men där finns samtidigt andra begränsningar för hur stor andel av de ökade elpriserna som får täckas. Här finns också bestämmelser för stöd till energiintensiva företag som kan ges betydligt mycket mer stöd. Att regeringen har valt att inte använda artikel 2.4 visar att man prioriterar snabbhet och enkelhet. Man vill inte begränsa SvK när de ska utforma en ny beräkningsmodell, förutom just taket på 2 miljoner Euro. Stödet kommer därmed vara högst relevant för små och medelstora företag. För stora företag och stora elförbrukare kommer dock stödet förmodligen vara otillräckligt, inte minst på längre sikt.

Sammantaget kan vi alltså inom kort vänta oss något i stil med följande:

  • Ett förslag på en ny modell från SvK presenteras redan den 4 januari, som sedan EI ska pröva och förhoppningsvis godkänna.
  • I regeringsuppdraget står inget om att vissa elområden ska ges särskilt fokus. Det är alltså fullt möjligt att även elområde 1 och 2 kommer omfattas av modellen.
  • Hur modellen närmare kommer vara utformad är oklart. Den bör dock ligga förhållandevis nära den tidigare modell som föreslagits med tanke på den korta tiden för uppdraget. Att man inför ett tak för ersättningen gör också att modellen förmodligen kan anses vara proportionerlig av EI utan att någon särskild hantering av större förbrukare är nödvändig.
  • Efter att EI har godkänt SvK:s modell ska regeringen ta fram ett utkast till förordning som tillsammans med annat underlag ska anmälas till EU-kommissionen för godkännande. Prövningen av kommissionen tar vanligtvis lång tid, men krisstöden har hanterats prioriterat och det finns därför förutsättningar att den delen av processen inte ska ta mer än 3–4 veckor.
  • Det måste säkerställas att taket på 2 miljoner Euro per företag inte överskrids. Det kommer därför sannolikt vara nödvändigt att företag ansöker om stöd, och att rätten till stöd prövas i varje enskilt fall. En myndighet behöver därför utses som ska hantera alla dessa ansökningar. Det gör också att det finns risk att det fortsatt dröjer ganska länge innan de första utbetalningarna kan göras, även om regeringen och myndigheterna nu arbetar för högtryck.
  • Frågan är om de flaskhalsintäkter som finns att tillgå kommer att kunna utnyttjas fullt ut med den modell som SvK kommer ta fram, med tanke på taket på 2 miljoner Euro. Kanske behöver modellen kompletteras med möjligheten att ge ett mer omfattande stöd för att de inbetalda kapacitetsavgifterna ska komma till nytta.
  • Varken det generella stödet eller det specifika stödet för energiintensiv industri kommer över tid vara tillräckligt för att mildra kostnadsökningen för stora företag och energiintensiv industri i tillräcklig utsträckning, givet de nuvarande taken på 2 miljoner Euro i båda stöden. Regeringen behöver därför återkomma med nya åtgärder för detta - oberoende av om man kan använda inbetalda kapacitetsavgifter eller stöd via statsbudgeten.
Konkurrens
Skriven avStefan Sagebro
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist