Rapport8 juni 2022

Rättsutredning relaterad till Kommunal kompetens inom försäljning och installation av solceller och laddinfrastruktur för fordon

Inom ramen för Svenskt Näringslivs rapport om konkurrensen inom installationsbranschen har professor Lars Henriksson vid Stockholms handelshögskola anlitats för att utreda specifikt hur offentlig säljverksamhet av solceller och laddstolpar träffas av konkurrensreglerna. Genomgången är även relevant för övrig säljverksamhet som offentliga aktörer bedriver inom installationsbranschen.

Henriksson går i sin rättsutredning igenom vilka ramar som relevant lagstiftning sätter upp för kommunal verksamhet av aktuellt slag. Relevant lagstiftning är i första hand kommunallagen (2017:725) och ellagen (1997:857).

I kommunallagen finns allmänna bestämmelser om kommuners befogenheter, särskilt 2 kap. 1 § som anger att kommuner själva får ha hand om angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens område eller deras medlemmar. Henriksson menar att saluförande av laddinfrastruktur och solceller samt installationstjänster på rent kommersiell grund inte har ett sådant allmänintresse som krävs enligt kommunallagen. Saluförande av laddinfrastruktur och solceller och tillhörande installationstjänster kan därför inte betraktas som kompetensenlig verksamhet enligt de allmänna kompetensreglerna i kommunallagen. Säljverksamheterna är inte heller möjliga att betrakta som kompetensenliga utifrån så kallad anknytningskompetens.

I ellagen klargörs att kommunala bolag får ägna sig åt produktion och handel med el och därmed sammanhängande verksamhet. I det fallet är man också undantagen från lokaliseringsprincipen, som i övrigt begränsar kommunen att agera inom det egna området eller till sina egna medlemmar i enlighet med 2 kap 1 § kommunallagen. Vad gäller formuleringen därmed sammanhängande verksamhet så kommer Henriksson fram till att de aktuella säljverksamheterna inte kan inrymmas i denna formulering. Försäljning och installation av solceller och laddstolpar kan därför konstateras inte ligga inom de specialreglerade kompetensreglerna i ellagen.

Henrikssons slutsats av detta är att kommunala energibolags saluförande av laddstolpar och solceller och därtill hörande installationstjänster inte är förenligt med lag. Att verksamheten är oförenlig med lag innebär att om verksamheten eller förfarandet medför en konkurrensbegränsning i den mening som följer av konkurrensreglerna är den inte försvarbar. Därmed finns inget hinder mot att ett förbud meddelas mot kommunala energibolags säljverksamhet av sådant slag.

Skriven avLars Henriksson
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist