NYHET11 april 2022

Klimatförslag riskerar motverka grön omställning

EU:s industriutsläppsdirektiv försämrar företagens förutsättningar att fortsätta ställa om till mer hållbar produktion, skriver Karin Nilsson, expert miljöpolicies.

EU-kommissionens förslag som presenterats riskerar att förlänga tillståndsprocesserna och verksamheter kan riskera att slås ut i och med att samtliga kravnivåer som föreslås inte är möjliga att uppnå samtidigt.Foto: Pia & Hans Nordlander

Inom näringslivet pågår ett omfattande omställningsarbete och Svenskt Näringsliv står bakom klimatmålen och höga ambitioner på miljöområdet. Välfungerande och effektiva styrmedel är avgörande för att vi ska klara omställningen.

EU-kommissionen presenterade den 5 april sitt förslag till reviderat industriutsläppsdirektiv (Industrial Emissions Directive - IED) som en del i Green Deal och med en ambition om att skynda på miljö- och klimatförbättringar. Svenskt Näringsliv anser att följderna kan bli de motsatta.

EU-kommissionens förslag som nu presenterats riskerar att påtagligt förlänga tillståndsprocesserna och verksamheter kan riskera att slås ut i och med att samtliga kravnivåer som föreslås inte är möjliga att uppnå samtidigt. Detta riskerar att hindra innovation och investering inom industrin. Dessutom försvinner nästan all flexibilitet genom att de lägre utsläppsnivåerna ska vara norm för samtliga utsläpp och att bindande värden på användning av energi, vatten och material ska tas fram. För att industrin ska kunna fortsätta den industriella omvandlingen mot fossilfrihet krävs en stabil och tydlig regleringsprocess som inte hämmar utveckling. Det måste också finnas en acceptans för att det i den gröna omställningen kommer att behövas mer energi för att minska luftutsläpp men också för att kunna producera mer resurseffektiva/ klimatsmarta produkter.

De svenska reglerna för miljötillstånd bygger i stora delar på EU:s regelverk. För de större verksamheterna gäller särskilda regler genom Industriutsläppsdirektivet, cirka 1 200 industrianläggningar i Sverige. I och med revideringen kommer nya sektorer att ingå såsom gruvor, stora batterianläggningar och ytterligare delar inom boskapsuppfödning.

I förslaget föreslås också regler med bindande krav att upprätta transformationsplaner som beskriver hur den enskilda anläggningen ska bedrivas giftfritt, cirkulärt och klimatneutralt.

Kommissionen vill med dessa planer underlätta för innovation men omfattningen av kraven är idag okänd. Svenskt Näringsliv anser att det är olämpligt att kräva dessa planer på enskild anläggningsnivå eftersom investeringar beslutas på koncernnivå och kan komma att ändras över åren. Transformationsplanerna får därför inte kopplas till tillstånden då detta riskerar att hämma innovation och att motverka investeringar i industrins omställning. 

De transformationsplaner som bolagen på eget initiativ tar fram idag är oftast på koncernivå och är beroende av omständigheter som företaget inte alltid har rådighet över så som nya innovationer, tillgång till fossilfri elektricitet, vatten och råvaror men också rådande ekonomi och konjunktur.

Till detta kommer att myndigheterna ska säkerställa att planerna finns och blir genomförda redan 31 december 2031. Svenskt Näringsliv är frågande till hur detta ska hanteras praktiskt på så kort tid både för näringslivet och myndigheter.

Flera av förslagen i IED omhändertas redan inom andra stora lagstiftningspaket inom Green Deal (Fitfor55, kemikalielagstiftning, cirkulär ekonomi). Svenskt Näringsliv anser att en bättre ordning hade varit att avvakta med revideringen till dess att övriga akter är på plats för att minska risken av överlappande och motsättande lagstiftning och osäkerheter. 

Cirkulär ekonomiLuft och VattenMiljö och hållbar tillväxtTillståndMiljö
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist