REMISSVAR22 maj 2023

Remiss av rapporten Statens ansvar för det svenska flygplatssystemet – för tillgänglighet och beredskap Ds 2023:3.

MOTTAGARE
Landsbygds- och infrastrukturdepartementet
Externt diarienummer
LI2023/01786
Svenskt Näringslivs diarienummer
2023-22

Flygförbindelser är viktigt för näringslivet, detta gäller även i regioner utanför storstadsområdena. Därför är det välkommet att utredningen genomlyser statens långsiktiga ansvar för flygplatssystemet.

En tillfredställande geografisk täckning av flygplatser i olika delar av landet är betydelsefullt för tillgänglighet och beredskap. Staten har ett grundläggande ansvar att planera infrastrukturen inom alla fyra trafikslag, inklusive luftfart.

En ansvarsfull utveckling av luftfarten innebär även att flygets infrastruktur planeras tillsammans med övriga trafikslag för ett sammanhållet transportsystem.

Även om flyget är viktigt för tillgängligheten i delar av landet är behovet av flygplatser inte statiskt utan påverkas av vilken övrig infrastruktur som finns, till exempel järnvägsförbindelser. Därför behöver en utredning om flygplatserna utifrån ett tillgänglighetsperspektiv vara trafikslagsövergripande och beakta infrastrukturplaneringen i nationell plan.

I fråga om beredskap behöver även andra perspektiv beaktas.

Nedan är en sammanfattning av remissvarets huvudsakliga synpunkter:

  • En tillfredställande geografisk täckning av flygplatser i olika delar av landet är betydelsefullt för tillgänglighet och beredskap. Staten har ett grundläggande ansvar att planera infrastrukturen inom alla fyra trafikslag, inklusive luftfart.
  • Tillgång till flygförbindelser är viktigt för näringslivet, detta gäller även i regioner utanför storstadsområdena.
  • Vilken huvudsaklig funktion en flygplats har för tillgänglighet respektive beredskap bör även vara vägledande för dess drifts- och finansieringsform. Beredskap är ett offentligt åtagande och bör finansieras genom anslag (till exempel beredskapsersättning eller driftsbidrag).
  • Svenskt Näringsliv tillstyrker att stödet till icke statliga flygplatser utanför det nationella basutbudet ökar, samt att det stödet bör gå till flygplatser som har allmän trafikplikt samt flygplatser som ingår i det statliga nätet av beredskapsflygplatser.
  • Svenskt Näringsliv avstyrker förslaget om obligatorisk styrelserepresentation.
  • Svenskt Näringsliv tillstyrker förslaget om ökat regionalt inflytande för flyglinjer med allmän trafikplikt och upphandlad flygtrafik.
  • I dag drivs det nationella basutbudet av Swedavia AB vars intäkter som ska bekosta infrastruktur och investeringar kommer direkt eller indirekt från flygtrafiken. Swedavia AB har även ett uppdrag att inom ramen för affärsmässighet aktivt medverka i utvecklingen av den svenska transportsektorn och bidra till de av riksdagen beslutade transportpolitiska målen. Finansieringsmodellen innebär att regeringen behöver beakta basutbudets omfattning och nätverk av flygplatser.
  • En eventuell förändring av basutbudet bör föregås av ytterligare analys då utredningen inte redovisat vilken bedömningsgrund som ligger till grund för förslaget, inte heller konsekvenserna för Swedavia AB är utförligt redovisade.
  • Väljer regeringen att erbjuda ett statligt övertagande av en eller flera icke statliga flygplatser är det viktigt att förändringen grundas på en ekonomisk överenskommelse och genomförandeplan som inte väsentligt negativt påverkar Swedavia AB:s förutsättningar för nuvarande verksamhet, inklusive drift och utveckling av befintliga flygplatser i basutbudet.
  • Möjligheten till såväl kapitalanskaffning som andra mervärden i utvecklingen av flygplatssystemet genom att öppna upp det statliga flygplatsutbudet för alternativ finansiering bör övervägas av regeringen.
Ansvarig handläggareNils Paul
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist