NYHET9 december 2022

Grön omställning i fokus när USA och EU talade handel

Mötet mellan representanter för Handels- och teknikrådet, TTC, från EU och USA resulterade i flera överenskommelser. Bland annat ska den gröna omställningen prioriteras, avtal om ömsesidigt erkännande förlängas eller utökas, och en färdplan för AI lanseras.

Mötet den 5 december, som var det tredje i ordningen, ägde rum utanför Washington DC. EU representerades av kommissionärerna Margrete Vestager och Valdis Dombrovskis.Foto: Manuel Balce Ceneta/TT

Den 5:e december möttes företrädare för EU och USA för det tredje mötet i Trade and Technology Council (TTC). TTC är ett forum där EU och USA ska samordna strategier för global handel, ekonomiska och tekniska frågor, och fördjupa transatlantisk handel. Det finns tio arbetsgrupper under TTC, och var sjätte månad äger ett möte rum på ministernivå.

Mötet den 5 december, som var det tredje i ordningen, ägde rum utanför Washington DC. EU representerades av kommissionärerna Margrete Vestager och Valdis Dombrovskis. Mötet resulterade i en rad överenskommelser på olika områden som går att läsa om nedan. Förhoppningen är att det fjärde ministermötet inom TTC kan äga rum i Sverige under våren.

– Svenskt Näringsliv välkomnar de resultat som nåddes under mötet. Ett positivt och konstruktivt samarbete mellan EU och USA är väldigt viktigt för svenska företag. Samtidigt hoppas vi på mer konkreta resultat och åtgärder inom TTC under vårens arbete och inför det fjärde ministermötet som förhoppningsvis kan äga rum i Sverige i vår, säger Ingrid Serup, handelspolitisk expert på Svenskt Näringsliv.

Transatlantiskt arbete för hållbar handel

Initiativet ska genomsyra arbetet i hela TTC och strävar efter att stödja den gröna omställningen genom att identifiera åtgärder inom nyckelområden för handel och miljömässig hållbarhet. Bland annat avser EU och USA undersöka sätt att underlätta spridningen av varor och tjänster som är väsentliga för övergången till mer gröna och cirkulära ekonomier.

På mötet nämndes också den arbetsgrupp som inrättats mellan EU och USA om Inflation Reduction Act. EU upprepade oron om de snedvridande subventionerna och diskriminerande kraven.

Bygga resilienta halvledarförsörjningskedjor

EU och USA undertecknade två avtal på området halvledare: en mekanism för tidig varning för att hantera och mildra störningar i försörjningskedjor för halvledare, och ett åtagande om ömsesidig transparens i fråga om subventioner till halvledarindustrin, för att undvika ett subventionsrace.

Avtal om ömsesidigt erkännande

EU och USA enades om att förlänga avtalet om ömsesidigt erkännande (Mutual Recognition Agreement, MRA) om marin utrustning och att utöka MRA om läkemedel (vacciner). Dessutom gav parterna stöd till arbetet med att förenkla bedömning av överensstämmelse (conformity assessments), och föreslog att börja med diskussioner om maskinsektorn.

Samarbete inom exportkontroll och investeringsgranskning

EU och USA enades om att ytterligare samarbete inom exportkontroller, särskilt när det gäller informationsutbyte. Diskussioner fortsätter om investeringsscreening, med fokus på säkerhetsrisker som vissa investeringar i känslig teknik innebär. Parterna enades också om att undersöka politiska verktyg som kan användas för att hantera icke-marknadsmässiga ekonomier, samt att undersöka möjligheter för gemensamt arbete för att ta itu med ekonomiskt tvång (coercion).

Roadmap för AI

USA och EU har utfärdat en första gemensam färdplan för utvärderings- och mätverktyg för pålitlig AI och riskhantering (AI Roadmap). Färdplanen ska främja samarbetsstrategier i internationella standardiseringsorgan relaterade till AI.

– Det finns en stor behållning om EU och USA kan arbeta med att utforma gemensamma standarder på AI-området, både på kort och lång sikt. Att EU arbetar fram en lagstiftning på området begränsar till viss del möjligheterna att gå fram tillsammans, men det finns ett värde i att standarder inom AI så långt som möjligt tas fram tillsammans med allierade som USA. Det gynnar både handel och forskning”. Det säger Carolina Brånby, expert digital policy, Svenskt Näringsliv.

Samarbete om quantumteknologi

USA och EU planerar att inrätta en expertgrupp för att minska hindren för forsknings- och utvecklingssamarbete om kvantinformationsvetenskap och -teknik.

Laddning av elfordon

Vid TTC-mötet i maj 2022 beslutades att samarbeta om standarder för Megawatt Charging Systems (MCS) för tunga fordon. Parterna kommer att fortsätta arbeta mot en gemensam internationell standard som ska antas senast 2024 för att garantera interoperabilitet och säkerhet.

Parallellt avser EU och USA att under 2023 ta fram gemensamma rekommendationer för statligt finansierat genomförande av infrastruktur för laddning av elbilar.

Andra standarder och forskningssamarbete

EU och USA kom också överens om att intensifiera samarbete om standarder för additiv tillverkning, återvinning av plaster och digital identitet, med planer på att lansera nytt arbete inom områdena postkvantkryptering och Internet of Things (IoT).

Öka användningen av digitala verktyg i handeln

Inför nästa TTC-möte planerar USA och EU att sammanställa och utbyta information om initiativ för att använda digitala verktyg för att förenkla och minska kostnaderna för handel. Digitala verktyg kan underlätta för företag, inte minst små- och medelstora företag, att handla över gränser.

Arbetsgrupp för talang

EU och USA avser att lansera en arbetsgrupp om talang, bland annat med fokus på att öka digitala färdigheter. Arbetsgrupper kommer att sammanföra statliga och privata ledare från näringslivet, arbetsmarknaden och organisationer som tillhandahåller utbildning för informationsutbyte och samarbete.

Digital infrastruktur och anslutning – initiativ med Jamaica och Kenya

USA och EU vill genom TTC öka sitt stöd till pålitlig och motståndskraftig digital uppkoppling i partnerländer. Som ett första steg kommer över tusen skolor och barnhem i Jamaica att få anslutning och ett liknande projekt kommer att utvecklas i Kenya, i samarbete med regeringen, för att bygga fiberoptiska anslutningar till skolor i avlägsna områden.

FrihandelUSA
Skriven avIngrid Serup
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist