REMISSVAR4 april 2022

Remittering av Skatteverkets promemoria "Ändrad beskattning av inlösen- och återköpsförfaranden"

MOTTAGARE
Finansdepartementet
Externt diarienummer
Fi2022/00409
Svenskt Näringslivs diarienummer
2022-23

Näringslivet har tidigare påtalat behovet av ett förbättrat säkerställande av goda beredningsprocesser på skatteområdet. Med beaktande av betydelsen av ett väl fungerande skattesystem vill Näringslivets Skattedelegation och Svenskt Näringsliv därför särskilt erinra om vikten av att beredningsprocessen följs i enlighet med dess syften. Näringslivets Skattedelegation och Svenskt Näringsliv är därför kritiska till det sätt på vilket den aktuella frågan har initierats och sedermera remitterats inom ramen för lagstiftningsprocessen. Därutöver anser Näringslivets Skattedelegation och Svenskt Näringsliv att Skatteverket inte visat att den föreslagna lagändringen är motiverad. Det finns ingen proportionalitet mellan de föreslagna förändringarna och det problem som framställs i promemorian. Förslaget är i dess helhet bristfälligt utformat, dåligt underbyggt och kommer att få en negativ påverkan på svenska företag som attraktiva investeringsalternativ på den internationella finansmarknaden. Förslaget riskerar att inverka menligt på bolagens möjlighet att få tillgång till riskkapital via aktier och därmed äventyra deras tillväxt. Mot bakgrund av det ovan anförda avstyrks Skatteverkets förslag.

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist