REMISSVAR28 oktober 2022

Utkast till lagrådsremiss Ändrad beskattning av inlösenaktier i vissa fall

MOTTAGARE
Finansdepartementet
Externt diarienummer
Fi2022/02527
Svenskt Näringslivs diarienummer
2022-113

Finansdepartementet remitterade den 2 februari 2022 Skatteverkets promemoria ”Ändrad beskattning av inlösen- och återköpsförfaranden”. Förslaget innebar att inlösen respektive återköp av aktier skulle beskattas som utdelning vid tidpunkten för tilldelning, i stället för inom kapitalvinstsystemet. Efter allvarlig kritik mot Skatteverkets förslag har finansdepartementet upprättat en ny promemoria som remitterats den 2 september 2022. Promemorian är i allt väsentligt baserad på Skatteverkets antaganden, med undantag för att förslaget endast omfattar en typ av inlösenförfarande. Svenskt Näringsliv avstyrker promemorians förslag och anser att frågan bör göras till föremål för utredning innan lagstiftningsåtgärder vidtas. Ställningstagandet baseras på den fortsatt bristfälliga beredningen, behovet av att det svenska regelsystemet inte avviker från internationell norm, att förslaget sannolikt inte är förenligt med EU rätten, samt att det medför ökad administration i form av dubbla kontrolluppgifter.

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist