Rapport28 november 2023

Hur bör man förändra kursplaner i matematik - argument från den internationella forskningen

Enligt Tidö-avtalet avser regeringen att reformera skolans styrdokument (läroplaner, kursplaner och ämnesplaner) ”i enlighet med barns kognitiva utveckling” och med ”ökat fokus på inlärning, färdigheter samt fakta och ämneskunskaper”. Läroplaner och kursplaner är instrument för att påverka skolan och bygger på vissa idéer. Denna rapport försöker sammanfatta vad forskningen säger om effekterna av projekt som har som mål att få lärare att behandla något visst matematiskt innehåll eller tillämpa någon viss pedagogisk metod respektive innovation i klassrummet. Resultaten jämförs också med dagens konstruktion av den svenska kursplanen i matematik.

De viktigaste slutsatserna som dras är följande:

  • Den internationella implementeringsforskningen inom matematikområdet visar att den typ av processmål (som till exempel matematiska förmågor) som har präglat svenska matematikkursplaner sedan 1994 är mycket svåra att implementera, oavsett om det görs via kursplaner, läromedel eller kompetensutveckling.
  • Det vanligaste problemet är att lärares sätt att arbeta inte ändras i tillräckligt stor utsträckning för att åstadkomma den eftersträvade effekten.
  • När målet med ett projekt är att eleverna ska bli bättre på ett visst matematiskt innehåll verkar implementeringen generellt vara mer problemfri och effekten större.
  • Att fokusera på ett specifikt matematiskt innehåll med hjälp av processmål förefaller därför vara en mer framgångsrik strategi.
  • Framgångsrika projekt kombinerar ofta kursplaner och läromedel, och ofta även kompetensutveckling.

Utifrån detta föreslår författarna:

  • När en ny kursplan ska tas fram bör det först konkretiseras i ett kommentarmaterial vad innehållet i kursplanen ska ha för syfte och progression och hur innehållet i kursplanen ska förstås. Ett sådant material kan s s som ett förarbete och bör skrivas så att lärare, läromedelsförfattare och andra berörda grupper kan använda materialet som ett stöd.
  • En ny kursplan bör behålla de matematiska förmågorna som strukturerar nuvarande kursplan. Kursplanen bör dock – tillsammans med sitt kommentarmaterial – bli mycket mer konkret och tydligare beskriva hur förmågorna ska tolkas i relation till de olika centrala innehållen.
  • Att göra en kursplan tydligare genom att i högre grad specificera det matematiska innehållet är, ur ett implementeringsperspektiv, både relativt enkelt och effektivt.
Skriven avOla Helenius och Linda Marie Ahl
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist