Förslag till förenklade och förbättrade 3:12-regler nu presenterade

Svenskt Näringsliv har länge påtalat behoven av förbättringar av entreprenörsskatten, även kallad 3:12-skatten – se exempelvis 2021 års rapport Förbättra entreprenörsskatten. Så när Kommittén om förenklad beskattning av ägare till fåmansföretag i dag, efter två års arbete, överlämnat sitt betänkande (SOU 2024:36) till regeringen är vårt intresse av att analysera förslagen stort.

Enligt kommittédirektiven från regeringen har huvuduppdraget varit att förenkla och förbättra 3:12-regelverket, eller entreprenörsskatten som den även ofta benämns. Det tydliggörs vidare att framgångsrikt entreprenörskap skapar arbetstillfällen och tillväxt vilket är en förutsättning för välståndet i samhället. Regeringen lyfter samtidigt fram att det är förenat med ekonomisk risk att vara entreprenör och att det är särskilt viktigt att ge små och medelstora företag goda skattemässiga villkor, som gör det möjligt för dem att växa, anställa och attrahera kapital.

Genom direktiven begränsas dock även utrymmet för kommittén, bland annat genom att den ska beakta behovet av att motverka s.k. inkomstomvandling. Med beaktande av de ramar direktiven satt för kommitténs arbete får förslagen i betänkandet sedda som en helhet anses utgöra förenklings- och förbättringsåtgärder som är välkomna. Inte minst förslagen att slopa de så kallade absoluta kraven (kapitalandels- och löneuttagskravet), att höja grundbeloppet/förenklingsbeloppet till fyra inkomstbasbelopp och att de två separata takbeloppen, för utdelning respektive för kapitalvinst, ersätts av ett gemensamt takbelopp. Ett flertal av utredningens förslag går också att återfinna som önskemål i ovan nämnda rapport från Svenskt Näringsliv. 

Det finns samtidigt vissa delar av de förslag som kommittén lämnar där andra lösningar, eller kompletterande förslag, hade varit önskvärda - exempelvis när det gäller behovet av att förbättra skattevillkoren för kvalificerade andelar som förvärvats genom s.k. kvalificerade personaloptioner. Det finns även viktiga områden inom vilka det saknas mer betydande förslag. Ett sådant område är de regler som avgör om de andelar en person innehar omfattas av 3:12-beskattningen eller ej. I utredningens uppdrag ingår uttryckligen att analysera på vilket sätt utomståenderegeln och bestämmelsen om samma eller likartad verksamhet, vilka båda här är centrala, kan förändras för att förbättra villkoren för små och medelstora företag. Kommittén konstaterar också att den största komplexiteten i reglerna finns just i dessa regler. Ändå lämnar kommittén här endast relativt begränsade förslag. Ett annat sådant område avser företagens bristande tillgång till kapital. I kommittédirektiven anges att det är särskilt viktigt att ge små och medelstora företag goda skattemässiga villkor som gör det möjligt för dem att attrahera kapital. Kommittén redogör även för de svårigheter företagen har på detta område, inte minst när det gäller möjligheterna till banklån, och konsekvenser av när dessa möjligheter är små. Några direkta förslag till förbättringar på detta område lämnas dock inte av kommittén.

Förslagen föreslås träda i kraft 1 januari 2026, men vissa av bestämmelserna föreslås tillämpas först senare. Till viss del i syfte att ge de som berörs av reglerna tid till att anpassa sig till den nya ordning som föreslås.

Sammantaget får kommitténs förslag ses som välkomna. Skattereglernas utformning har stor betydelse för företagandets och entreprenörskapets villkor i Sverige, och därmed förutsättningarna för tillväxt, jobbskapande och ökat välstånd. I ett nästa steg är det viktigt att man ser över de regler som avgör om de andelar en person innehar omfattas av 3:12-beskattningen eller ej och möjligheterna till att direkt underlätta företagens möjligheter att attrahera kapital. När det gäller det senare kan exempelvis s.k. vinstandelslån var något att utarbeta förbättringsförslag kring.

I ett första nästa steg i beredningen av detta lagstiftningsärende kan betänkandet väntas skickas ut på remiss. Förhoppningsvis kan kloka inspel från remissinstanser bidra till att förslagen förbättras ytterligare. Vi återkommer här på bloggen när vi har gjort fördjupade analyser av förlagen.

SKRIVET AVRichard Hellenius

Visa alla inlägg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist