Vad tyckte remissinstanserna om hyresmomsen?

I mars lämnades synpunkter kring hyresmomsen. Remissen innehöll inget förslag utan var en skriftlig hearing för att ge ett brett beslutsunderlag för en framtida förändring. Remissinstanserna ombads svara på frågan om frivillig skattskyldighet skulle tillåtas även vid uthyrning till momsfria hyresgäster och vilka för- respektive nackdelar en sådan förändring skulle medföra. Promemorian hänvisade även till den hemställan om lagändring som Svenskt Näringsliv och Fastighetsägarna skickade in 2018.

Av en sammanställning av remissvaren framgår följande.

  • 27 är övervägande positiva till en förändring,
  • 5 säger tydligt nej och
  • 15 kan inte ta ställning då analys om de ekonomiska konsekvenserna saknas.

LO, Privattandläkarna, Riksteatern, Strömstads och Leksands kommuner säger nej till förändrade regler. Bland de som är positiva till en förändring finns bl.a. FAR, Fastighetsägarna, Finansbolagens förening, Folkets Hus och Parker, Friskolornas riksförbund, Företagarna, Lantbrukarnas riksförbund, Näringslivets regelnämnd, Näringslivets skattedelegation, Riksidrottsförbundet med flertal tillhörande förbund, Skatteverket, Statens fastighetsverk, Stockholms stad, Studieförbunden, Svensk försäkring, Svenska Kyrkan, Svenskt Näringsliv och Vårdföretagarna. Bland kommunerna finns de som är positiva, de som är negativa och de som inte tar ställning utan efterfrågar fler analyser.

Den fördel som tydligast framhålls är att utbudet av lokaler väntas öka för momsbefriad verksamhet. Även minskad administration och risker vid jämkning lyfts fram som positiva effekter i flera remissvar. Förhoppningar om bättre ekonomiska incitament att renovera och anpassa lokaler är ytterligare fördelar. Nackdelarna är i huvudsak risken för högre hyra och att kommunernas utgifter ökar i samband med högre ersättning till privata aktörer inom vård, skola och omsorg samt vid ökade driftbidrag till ideella föreningar. Frivilligheten betonas av många remissinstanser. Det finns en oro för en maktförskjutning till hyresvärdens fördel, varför samtycke anges som en förutsättning för en förändring. Flera av remissinstanserna som ställt sig positiva har formulerat att de anser att fördelarna överväger nackdelarna, samtidigt som de uppmärksammar att konsekvenserna av högre hyror förtjänar en grundligare utredning. Vad som händer nu saknar vi tyvärr besked kring.

I flertal artiklar och bloggar har hyresmomsens skadliga effekter för hela samhället påtalats. Dessa effekter har blivit särskilt tydliga under pandemin. Hyresmomsen håller dörren stängd för föreningar, företag, hållbara innovationer och aktiviteter samtidigt som tomma och underutnyttjade lokaler är en mångmiljardkostnad för samhället. Konsekvenserna står i uppenbar strid med momsens syfte och ändamål och vi saknar svar vem som försvarar sådana effekter. Från Svenskt Näringslivs sida har vi särskilt lyft att en förändrad frivillig skattskyldighet enligt vår hemställan kan behålla nuvarande ordning för de som önskar samtidigt som ovanstående problem åtgärdas.

Nu behövs omedelbart besked om nästa steg. Såväl föreningsliv som näringsliv behöver besked för att kunna bedriva och investera i sin verksamhet. Att inte göra något – är inte ett alternativ!

Länkar;

remissammanställning

promemoria och publicerade remissvar

lagändringsförslag och bildspel

tidigare  bloggar

SKRIVET AVAnna Sandberg Nilsson

Visa alla inlägg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist