Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET21 maj 2021

EU bör införa nya regler mot utländska subventioner

Företag som agerar på den inre marknaden ska verka under samma spelregler, konkurrera på sina egna premisser och på marknadsekonomisk grund. 

Stefan SagebroFoto: Ernst Henry Photography AB

Kommissionens förslag till förordning om utländska subventioner som snedvrider den inre marknaden baseras på den vitbok som kommissionen publicerade sommaren 2020. Det förslag till förordning som nu presenterats har i stora drag samma innehåll och struktur, nämligen en generell möjlighet för kommissionen att granska utländska subventioner, det vill säga subventioner från tredje land, till företag som bedriver någon form av ekonomisk verksamhet på EU:s inre marknad, givet att subventionerna överstiger ett visst tröskelvärde.

Svenskt Näringsliv anser att nya regler mot utländska subventioner bör införas. Det är grundläggande att företag som agerar på den inre marknaden verkar under samma spelregler, och de nya föreslagna reglerna kan tillsammans med andra befintliga regelverk leda till mer jämlika förutsättningar där företag kan konkurrera på sina egna premisser och på marknadsekonomisk grund. På sikt kan reglerna också leda till en större transparens och kunskap om hur vanligt förekommande utländska subventioner är.

Samtidigt är det viktigt att betona att sådana regler måste vara proportionerliga, icke-diskriminerande och rättssäkra, inte otillbörligen hindra utländska investeringar inom EU och inte leda till större administrativa kostnader än nödvändigt. Subventioner bör helst regleras på global nivå, företrädesvis inom ramen för WTO, där reglerna kan vila på en tydlig acceptans och därmed ett starkt mandat från alla inkluderade parter.

De förändringar som kommissionen har gjort av förslaget jämfört med vitboken till stor del är i linje med de förslag som Svenskt Näringsliv lämnade vid samrådet av vitboken. Vi är därför generellt positiva till kommissionens förslag, och vill särskilt uppmärksamma följande bra och viktiga förändringar: att högre tröskelvärden ger ett mer proportionerligt regelverk med minskade administrativa kostnader, samt att kommissionen ges huvudansvaret för regelverket.

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist