NYHET7 april 2021

Så kan reglerna om statsstöd till stora europeiska forskningsprojekt förbättras (IPCEI)

IPECI kan vara ett bra instrument, men bör inte tillämpas alltför brett och på för många projekt.

Foto: Stefan Gustavsson / SvD / TT

Det pågår ett samråd om vilka kriterier som ska gälla för statligt stöd till viktiga projekt av gemensamt europeiskt intresse, s k IPCEI. I Svenskt Näringslivs svar till EU-kommissionen menar vi att meddelandet i huvudsak fyller sitt syfte, men vi vill påtala ett par punkter som är viktiga att beakta i det fortsatta arbetet.

IPECI kan vara ett bra instrument, men bör inte tillämpas alltför brett och på för många projekt. De höga stödnivåerna, samt möjligheten att ge stöd till en senare fas i kommersialiseringen av bedriven forskning, gör att risken för konkurrenssnedvridningar är påtaglig. Höga stödnivåer, och motsvarande lägre andel privat finansiering, kan också ge otillräckliga incitament för stödmottagaren och leda till minskad effektivitet i genomförandet. Det är även ett faktum att regelverket hittills har lett till långa och administrativt betungande och kostsamma godkännandeprocesser med bristande transparens. Vi anser att detta måste åtgärdas.

Svenskt Näringsliv vill att transparensen ska öka gällande urvalet av projekt som kan kvalificera för IPCEI på forskningsområdet, vilka projekt som är under framväxt samt vilka projekt som pågår bör öka. Det bör också göras obligatoriskt att IPCEI-projekten ska vara föremål för en obligatorisk utvärdering. Det kan skapa förutsättningar för ökad effektivitet och kunskap om regelverkets lämplighet som policyinstrument i bred bemärkelse.

Vi instämmer i att det ska bli enklare för SME att delta och menar därför att kommissionen bör arbeta för att kännedomen om regelverket och projekten ska öka. Kommissionen bör också undersöka hur mindre företag kan understödjas att delta med tanke på regelverkets komplexitet och de administrativa kostnader som följer med att engagera sig i ett projekt.

EU:s statsstödsreglerEU
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist