NYHET3 december 2021

Svenskt Näringslivs synpunkter på föreslagna ändringar av det allmänna gruppundantaget för statsstöd (GBER)

De föreslagna ändringarna av det allmänna gruppundantaget (GBER), vars syfte är att främja den gröna och digitala omställningen, är omfattande och dess betydelse stor. 

Foto: Unsplash Christian Dubovan

Enligt uppgifter från EU-kommissionen genomförs ca 97 procent av alla nya stödåtgärder med hänvisning till GBER. Regelverket sätter ramarna för medlemsstaternas möjligheter att stimulera till
gröna investeringar och skattesystem som möjliggör kombinationen av en ambitiös klimatpolitik och vidmakthållen konkurrenskraft för det europeiska näringslivet.

Det ska säkerställa att konkurrensen inte snedvrids mellan företag från olika medlemsstater och att det stöd som ges går till rätt typ av investeringar. Det ska leda till investeringar som annars inte skulle blivit av och där ytterligare privata investeringar skapas i anslutning, snarare än trängs undan. Det
ska dessutom ske med största möjliga förutsägbarhet och rättsliga säkerhet för inblandade företag, och till minsta möjliga administrativa kostnad.

Det finns ingen anledning till att ytterligare fler än 97 procent av stödåtgärderna genomförs med GBER som rättslig grund. Det är viktigt att reglerna fortsatt sätter tydliga och strama ramar för medlemsstaternas stödåtgärder. Statligt stöd leder ofta till snedvridningar av konkurrensen, vilket kan skada marknadens naturliga mekanismer som driver ökad effektivitet och innovation på lång sikt. Statliga stöd utvärderas sällan på ett tillräckligt genomarbetat sätt, och kunskapen om stödens effektivitet är därför ofta bristande.

Svenskt Näringsliv förordar därför istället åtgärder som underlättar för alla företag genom t
ex. minskade kostnader, förbättrade regelverk, satsningar på bättre utbildning och generell infrastruktur. Sådana åtgärder leder vanligtvis inte till några marknadsstörningar och kan leda till uthålliga positiva effekter för näringslivet.

Sammantaget finner Svenskt Näringsliv att inriktningen på kommissionens föreslagna uppdatering av regelverket är rimlig, med förbehåll för kommentarerna i den bifogade skrivelsen.

EU:s statsstödsreglerState aidEU
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist