Jan-olof Jacke
Foto: Evelina Carborn

Mer svensk el betyder färre globala utsläpp

NYHET Publicerad

DEBATT Tillverkningen av elbilsbatterier i Tyskland leder till nio gånger högre klimatutsläpp än i Sverige. Om Sverige ska leva upp till ambitionen att bidra till mesta möjliga globala klimatnytta måste vi göra vad vi kan för att underlätta för svensk elintensiv industri och för att investeringar förläggs hit, skriver vd Jan-Olof Jacke.

Parisavtalet slår fast att den globala temperaturökningen ska hållas väl under 2 grader och att man ska sträva efter att begränsa den till 1,5 grader.

Inför FN:s klimatmöte, COP25, som äger rum i Madrid i december, är det många som konstaterat att åtaganden som hittills presenterats inte räcker. Ytterligare åtgärder krävs.

Vi är många som har anledning att vara självkritiska. Det gäller även organisationen Svenskt Näringsliv. Vi har inte varit tillräckligt aktiva i klimatdebatten. Framöver kommer Svenskt Näringsliv att med större kraft och tydlighet verka för effektiva åtgärder som ger verklig klimatnytta.

För att nå målet i Parisavtalet behövs alla typer av klimatneutrala lösningar. Vi har varken tid eller råd att säga nej till några fungerande alternativ. Jag vill lyfta fram tre saker som kommer att vara avgörande:

Kapital till investeringar i transportsystem, energiproduktion, infrastruktur och produktionsprocesser för att klara omställningen.

Innovationer som leder till klimatsmarta och kommersiellt bärkraftiga lösningar. Näringslivet står för 7 av 10 kronor som investeras i forskning och utveckling i Sverige. En växande andel av de investeringarna går till att hitta nya lösningar som minskar klimatutsläppen.

Tillgång till fossilfri energi. De nya hållbara lösningarna i transporter och produktionsprocesser innebär ofta elektrifiering och högre elförbrukning. Men det behövs också bioenergi från hållbara bioråvaror för områden som är svåra att elektrifiera fullt ut, till exempel flyget.

Utmaningen är tuff – men inte omöjlig. Ska vi klara målet så krävs fler multilaterala och bindande överenskommelser mellan världens regeringar. Men det kommer inte att räcka.

Det krävs också ett starkt och dynamiskt näringsliv, med företag som kan förverkliga de politiska ambitionerna. Därför behöver politiker fokusera på de förutsättningar som företag behöver för att fortsätta att bidra till omställningen, både lokalt och globalt.

Svenska företag är i dag världsledande på flera av de områden där framstegen kan bli som störst. Det gäller alltifrån fossilfritt stål, klimatneutral cement, grön kemi, elektrifierad gruvdrift och transportsektor till klimatanpassad handel och besöksnäring.

Vår nästintill fossilfria elproduktion är ett starkt argument för att investera och förlägga produktion hit. Det är en styrka för vårt näringsliv, men också ett sätt att ta ansvar. Ett exempel konkret gäller produktionen av de moderna batterier som krävs för att kunna ställa om fordonsflottan till eldrift.

I en analys som Sweco gjort på Svenskt Näringslivs uppdrag konstaterar man att för att tillverka batterierna till tre elbilar går det åt ungefär lika mycket el som en normal eluppvärmd villa i Sverige gör av med under ett helt år.

Att producera ett litium-jon- batteri till en elbil leder med den genomsnittliga svenska elmixen till utsläpp av drygt 300 kilo växthusgaser, förutsatt att processen är elektrifierad. Beroende på var i Sverige fabriken förläggs, och vilken el som upphandlas, kan utsläppen dessutom bli betydligt lägre än så.

Men om samma batteri i stället hade producerats i Tyskland eller USA skulle klimatutsläppen bli nästan nio gånger högre. I Polen eller Indien skulle utsläppen bli ungefär 15 gånger högre.

Om vi i Sverige ska leva upp till vår ambition att bidra till mesta möjliga globala klimatnytta måste vi göra vad vi kan för att underlätta för svensk elintensiv industri, men också för investeringar att förläggas hit. Det gäller självfallet inte bara tillverkningen av bilbatterier utan även för alla typer av verksamheter som kräver mycket el.

Enligt en ny beräkning som Svenskt Näringsliv gjort ökar elbehovet i Sverige fram till 2045 med 60 procent jämfört med dagens behov. Samtidigt behöver delar av de befintliga kraftverken livstidsförlängas eller ersättas med nya för att kunna fortsätta leverera koldioxidsnål el.

De akuta utmaningarna för näringslivets elförsörjning är alltså en del av en långsiktig fråga som måste få sin lösning. När de globala klimatambitionerna ökar har vi inte bara en stor konkurrensfördel i vårt energisystem, vi har också en möjlighet att ta ett allt större ansvar.

Det svenska näringslivet är redo att göra vår del av jobbet för att nå det globala klimatmålet. För att underlätta klimatsmarta lokaliseringsbeslut behöver riksdag och regering också göra sin del:

Fokusera på verklig klimatnytta. Klimatet räddas inte av att svensk exportindustri slutar resa eller att svensk handel och industri straffbeskattas och tappar marknadsandelar. Svenska företag som kan förändra världen ska inte stanna hemma.

Investera i infrastruktur så att vägar, järnvägar och elnät fungerar.

Investera i kompetens, relevant utbildning och forskning så att vi har de kunskaper som behövs.

Ett bra företagsklimat är basen för en bra klimatpolitik. Det är särskilt viktigt att minska regelbördan. Vi måste bort från långdragna och osäkra processer för tillståndsgivningar.

Trygga det växande behovet av konkurrenskraftig, klimatneutral elproduktion. Säkerställ att elen kommer fram dit den behövs. Vi behöver en debatt om framtidens energi där olika kraftslag kan diskuteras utan skygglappar. Forskningen på energiområdet måste breddas och bli mindre politiskt styrd.

Svensk klimatdebatt måste ha ett globalt perspektiv. Det finns en uppenbar risk för att utsläppen i världen ökar om verksamheter flyttas från Sverige till länder med mer fossilbaserad el.

Det sägs ofta att Sverige ska gå före i klimatarbetet. Och det ska vi. Men vi ska inte göra det genom att skapa dåliga förutsättningar så att produktion flyttas till andra länder. Rätt väg är i stället bättre villkor så att verksamheter kan växa i Sverige, där klimatpåverkan är minst och klimatambitionerna högst.

Politik och näringsliv behöver gå hand i hand för att minska klimatutsläppen. När vi i det svenska näringslivet argumenterar för att det är klimatsmartast att lägga produktion här så behöver vi politikens hjälp.

Det måste bli mer attraktivt att investera i Sverige. Det vinner både klimatet och Sverige på.

Debattartikeln publicerades först i Dagens Industri 10/11 2019

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Att kasta sten i glashus gynnar inte klimatet

KOMMENTAR När organisationer som Svensk Vindenergi och 100 procent förnybart anklagar Svenskt Näringsliv för att ha bestämt sig för resultatet innan analysen är gjord så kastar de sten i glashus. I debatten om Sveriges framtida energisystem är det nödvändigt med ett teknikneutralt perspektiv, skriver Lina Håkansdotter, chef för hållbarhet och infrastruktur, i en kommentar till en debattartikel i DN.
NYHET Publicerad:

Ökad risk för effektbrist i svenska elsystemet

KOMMENTAR Det svenska elkraftsystemet är sårbart, enligt Svenska kraftnät. Uppgifterna oroar Lina Håkansdotter, chef för hållbarhet och infrastruktur. Hon skriver att Svenskt Näringsliv driver flera projekt med målet att Sverige ska ha en klimatneutral, leveranssäker och konkurrenskraftig elförsörjning till 2045.
NYHET Publicerad:

Så stor blir efterfrågan på el för transportsektorn 2045

ELFÖRSÖRJNING Elanvändningen väntas öka kraftigt de kommande åren. En av de sektorer som är redo för ett teknikskifte är transportsektorn som ska gå från fossila bränslen till biodrivmedel och el.
NYHET Publicerad:

Stena: Framtida elbrist kan stoppa satsningen på elfärjor

ELFÖRSÖRJNING Stena har långt framskridna planer på att elektrifiera färjor för kortare sträckor. Men det går inte om inte regeringen garanterar elförsörjningen. ”Vi upplever just nu att det är svårt att få garantier kring elförsörjningen för att kunna göra den omställning som vi vill”, säger Claes Berglund, Stena.
NYHET Publicerad:

Mer svensk el betyder färre globala utsläpp

DEBATT Tillverkningen av elbilsbatterier i Tyskland leder till nio gånger högre klimatutsläpp än i Sverige. Om Sverige ska leva upp till ambitionen att bidra till mesta möjliga globala klimatnytta måste vi göra vad vi kan för att underlätta för svensk elintensiv industri och för att investeringar förläggs hit, skriver vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Näringslivet kraftsamlar kring elförsörjningen

ENERGI Svenskt Näringsliv har dragit igång projektet "Kraftsamling elförsörjning", som syftar till att säkra Sveriges behov av el till 2045.
NYHET Publicerad:

Ökat elbehov kräver stora investeringar

ELFÖRSÖRJNINGEN Elbehovet i Sverige kommer att öka med minst 60 procent fram till 2045, visar en beräkning från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Storsatsning på elförsörjningen

ENERGI Varningssignaler om en akut elbrist duggar tätt. I kölvattnet följer inställda företagsetableringar och infrastruktur- och byggprojekt som äventyras. Svenskt Näringsliv sätter fokus på problemen i ett nytt projekt och ger förslag som tryggar elförsörjningen.
NYHET Publicerad:

Nu behövs kraftsamling kring Sveriges elförsörjning

ENERGI Elförsörjningen är en strategiskt långsiktig fråga för det svenska samhället. Det handlar om att klara klimatomställningen och den digitalisering av olika samhällsfunktioner som nu sker. Det är avgörande att den hanteras på ett sätt som är samhällsekonomiskt och klimatmässigt effektivt.
NYHET Publicerad:

Skatter hotar elförsörjningen i storstadsregioner

KOMMENTAR Beskedet om nedläggning av kraftvärme i såväl Stockholm som Malmö till följd av beslutade skattehöjningar, bekymrar energi- och klimatexpert Linda Flink. ”Besluten är på väg att försätta elförsörjningen i flera av Sveriges storstadsregioner i allvarliga situationer”, skriver hon.
NYHET Publicerad:

Elavbrotten på Gotland tydliggör vikten av leveranssäkerhet

ELFÖRSÖRJNING Gotland har under de senaste dygnen upplevt ett antal oplanerade större strömavbrott. Detta till följd av ett nödvändigt underhållsarbete som just nu pågår på de högspänningsförbindelser som finns mellan ön och fastlandet. Effekterna av underhållsarbetet har dock blivit större än vad som aviserats i förväg.
NYHET Publicerad:

Dubbla signaler om svensk elförsörjning

KOMMENTAR Partierna som ingick en energiöverenskommelse har inlett diskussioner. Besluten som rör kärnkraften är viktiga och bra för att trygga den långsiktiga elförsörjningen i Sverige. Mindre bra är beslutet om elcertifikatsystemet. Behovet av ny kraft är litet före 2030 och påverkan på elmarknaden av subventionerna kan bli stor, skriver energiexpert Maria Sunér Fleming.