Svårt för unga amerikaner att få jobb

NYHET Publicerad

GÄSTKRÖNIKA Den amerikanska arbetslösheten är visserligen rekordlåg men fortfarande saknar många unga vuxna jobb. En studie från tankesmedjan Brookings betonar att de nu måste få bättre förutsättningar, skriver Janerik Larsson.

Janerik Larsson

Artikelförfattaren Janerik Larsson är seniorrådgivare till kommunikationsföretaget Prime och Stiftelsen Fritt Näringsliv. Han har följt utvecklingen på svensk arbetsmarknad sedan 1970-talet.

Det behövs aktiva åtgärder för att unga vuxna utan jobb ska kunna komma in på den amerikanska arbetsmarknaden där det i allt större utsträckning krävs en eftergymnasial examen. Att diskutera och försöka reformera utbildningssystemet räcker inte. Det visar tankesmedjan Brookings analys.

Studien visar att 17 procent av alla unga mellan 18 och 24 år i USA:s största städer och kommuner saknar jobb. Sett till hela nationen handlar det om 2,3 miljoner unga vuxna.

Av dem hade endast en dryg tredjedel, 36 procent, haft ett jobb föregående år medan siffran för hela åldersgruppen 18 – 64 år var 69 procent. Kännetecknande för de arbetslösa var att de hade oavslutade studier eller en examen motsvarande högst det vi kallar gymnasienivå. Etniska minoriteter var också överrepresenterade i gruppen arbetslösa ungdomar.

Samtidigt skiljer det mycket mellan olika delar av USA. I områden som drabbats av stora ekonomiska problem är siffrorna extra bekymmersamma: 30 procent i Detroit och 25 procent i stadsdelen Bronx i New York. I städer som Boston och Seattle är siffran däremot 10 procent eller lägre.

Att arbetslöshetssiffrorna är så höga för just dessa grupper illustrerar det faktum att USA har ett av världens minst effektiva system för att få unga utan högskolestudier att bli en del av arbetsmarknaden.

Brookings-rapporten ger en rad förslag för hur arbetslösa unga vuxna lättare ska få jobb. Det handlar bland annat om specialiserade arbetsförmedlingar, jobbträningsprogram och fortsatt fokus på att de ska fullborda eftergymnasiala utbildningar.

Avslutningsvis konstaterar rapporten att det som verkligen saknas är politisk vilja och fantasi, men också en känsla för hur viktigt det är att ta till vara unga människors potential.

Även I Sverige är det ungdomar utan en fullbordad gymnasieutbildning och ungdomar med utrikes bakgrund som i mindre utsträckning har ett arbete. År 2017 saknade 13–15 procent av alla i åldern 15–24 år arbete.

Siffrorna visar att en gymnasieexamen fungerar som en inträdesbiljett till den svenska arbetsmarknaden. År 2017 var 83 procent av dem med en gymnasieutbildning sysselsatta, vilket bara är en något lägre siffra än för de med eftergymnasialutbildning, 86 procent. Bland de som högst hade grundskoleutbildning var andelen sysselsatta bara 59 procent.

Efterfrågan på arbetskraft med gymnasiekompetens har under de senare årens högkonjunktur till och med varit högre än efterfrågan på personer med eftergymnasiekompetens.

Skolverkets statistik visar att genomströmningen i det svenska utbildningsystemet är dålig, i synnerhet för elever med utrikes bakgrund och nyanlända elever.

Av samtliga elever som startade gymnasiet år 2013 tog knappt tre av fyra, 72 procent, examen inom fem år. Men skillnaden mellan barn av svenskt respektive utländskt ursprung är stor. Fyra av fem med inrikes bakgrund tog en gymnasieexamen inom fem år efter skolstart, men bara häften av de med utrikes bakgrund. För nyinvandrade elever var motsvarade andel 24 procent.  

Bilden är liknande även i grundskolan. Drygt 80 procent av alla elever som gick ut grundskolan 2018 var behöriga till gymnasieskolan. Bland elever med svensk bakgrund var nio av tio behöriga till gymnasieskolan men bland dem med utrikes bakgrund var det bara sju av tio. Bland nyinvandrade elever var det knappt 30 procent.

Att på kort tid lära sig språket och samtidigt utveckla ämneskunskaper är självklart en utmaning för nyanlända elever. Men även många elever med utrikes bakgrund som har bott i landet en längre tid har svårt att klara utbildningen.

Det svenska utbildningsystemet är inte tillräckligt anpassat för att ge elever med utrikes bakgrund det stöd och den vägledning som de behöver, enligt Tamara Sobolevskaia, nationalekonom på Svenskt Näringsliv.

– En självklar målsättning bör vara att ge alla ungdomar, utan undantag, möjlighet att slutföra sina gymnasiestudier. Lyckas man inte med det riskerar vi att se en kraftig ökning av antalet ungdomar utan arbete de kommande åren, säger hon.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

AI betyder arbetsnytta för många företag

ARBETSMARKNAD Ny teknik och global konkurrens utmanar arbetsmarknaden i allt snabbare takt. "I framtiden kommer människan att arbeta mer kognitivt för vi har intelligenta verktyg", säger Joakim Wernberg vid Entreprenörskapsforum.
NYHET Publicerad:

Klanstyre och höga trösklar – utmanar svensk arbetsmarknad

ARBETSMARKNAD Den svenska samhällsmodellen bygger på ett stort förtroende för myndigheter och övertygelsen om individens frihet. Så vilka utmaningar möter människor från länder där hederskultur råder, och tilltron till staten är låg, på den svenska arbetsmarknaden?
NYHET Publicerad:

Forskare efterlyser mer samarbete med företag

FORSKNING Gränsen mellan forskning och näringsliv måste suddas ut, särskilt när det gäller tillämpad forskning. Det säger Robin Teigland, professor på Chalmers. ”Varför sitter inte fler forskare ute hos företag? Varför tar inte företag fler studenter och doktorander innanför sina väggar?”
NYHET Publicerad:

Svårt för unga amerikaner att få jobb

GÄSTKRÖNIKA Den amerikanska arbetslösheten är visserligen rekordlåg men fortfarande saknar många unga vuxna jobb. En ny studie pekar på att de nu måste få bättre förutsättningar, skriver Janerik Larsson.
NYHET Publicerad:

Nya krav i AI-världen

KOMPETENS Digitalisering och artificiell intelligens ger inte färre jobb utan nya typer av jobb som ställer högre krav på kognitiv förmåga. Det gör att fler måste bli bättre på att anpassa sig och lära nytt under arbetslivet, menar Joakim Wernberg på Entreprenörsforum.
NYHET Publicerad:

”Teknisk kompetens måste in i alla utbildningar”

KOMPETENS Vilka kunskaper och förmågor behövs i framtiden? Hur utbildar man till jobb som inte ens finns än? Måste alla ha teknisk kompetens? Det diskuterades under ett seminarium i Almedalen.
NYHET Publicerad:

"I framtiden blir ingen serverad utbildningar"

UTBILDNING Den snabba digitala utvecklingen ökar kravet på ett lärande genom hela yrkeslivet. Men att åka iväg på flerdagarskurser fungerar inte. Lärandet måste ske i stunden – och det är de anställda själva som har ansvaret. Det diskuterades på ett seminarium.
NYHET Publicerad:

Sverige tappar experter på ai till USA och Kina

AI Att utvecklingen inom artificiell intelligens inte har tagit fart i Sverige beror på att det saknas fokus på konkreta tillämpningar hos de som faktiskt ska använda tekniken, enligt Christian Guttmann, AI-chef och forskare. Därför tappar Sverige AI-experter till Kina och USA där de får jobba i framkant.
NYHET Publicerad:

Arbetskraftsinvandring nyckel till kompetensbristen

UTBILDNING Svenska företag har ett stort behov av arbetskraftsinvandring för att säkra kompetensförsörjningen, och att den möjligheten kvarstår även framöver är avgörande för många företags fortsatta överlevnad. Det säger Amelie Berg, expert på arbetsgivarfrågor på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Så sätter Kina press på konkurrenterna

GLOBAL KONKURRENS Kinas plan är att senast år 2049 vara globalt ledande militärt, ekonomiskt, vetenskapligt och kulturellt. Metodiskt och målinriktat jobbar Kina på för att komma ikapp USA och Europa inom ett efter ett av framtidens stora teknikområden – och ta täten, enligt journalisten och Kinakännaren Ola Wong.
NYHET Publicerad:

Varför är unga allt mer frånvarande från jobbet?

SJUKFRÅNVARO Psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukskrivning, speciellt bland unga. Forskare pekar på brister inom vården och samhällets höga krav på ungas prestationer.
NYHET Publicerad:

Nätverk och flexibilitet vinner på utmanad arbetsmarknad

SOMMARLÄSNING Artificiell intelligens, 3D-skrivare och blockkedjor skapar nya företag och nya arbetsformer. I framtiden består företag av löst sammansatta nätverk, som saknar fysiska kontor. Samtidigt har medarbetare flera jobb och de väljer var de vill arbeta.
NYHET Publicerad:

Sverige långt framme i AI-utvecklingen

ARBETSMARKNAD AI ändrar förutsättningarna. En ny arbetsmarknad, nya utbildningssystem följer i spåren. Det gäller att hänga med för att inte tappa konkurrenskraft, menar Calle Håkansson, analytiker på Utrikespolitiska institutet.
NYHET Publicerad:

Medlemsras när unga vänder facket ryggen

KOLLEKTIVAVTAL Sedan 2006 har den fackliga organisationsgraden sjunkit från 77 procent till 67 procent. Lyckas facken inte vända utvecklingen kan siffran vara nere i 63 procent om fem år. ”Vissa fackförbund borde vara väldigt oroliga”, säger German Bender på Arena Idé som står bakom rapporten.
NYHET Publicerad:

Europas storföretag enade för ett sunt företagsklimat

INDUSTRI Ledare för Europas industriella storföretag ger sin syn på framtiden i en ny rapport. Prioriterade frågor är ungas möjlighet att komma in på arbetsmarknaden, omskolningen av arbetskraften, övergången till en koldioxidneutral ekonomi och en långsiktig strategi för europeisk industri.
NYHET Publicerad:

”Omge dig av intelligenta människor så utvecklas du snabbare”

KOMPETENS Företaget Klarna växer så att det knakar, och det i en bransch som utvecklas i en mycket snabb takt. Det ställer höga krav på kompetensutveckling av medarbetarna, vilket Klarna har tagit fasta på. Medarbetarnas eget ansvar är en av nycklarna, enligt Klarnas David Morgenstern.
NYHET Publicerad:

Digitalisering inleder seminarieserie om framtidens arbetsmarknad

DEN TEKNISKA UTVECKLINGEN Den 11 juni är det dags för det första seminariet som arrangeras av Svenskt Näringslivs projekt Framtidens arbetsmarknad, FrAM. I fokus är digitaliseringen och den konkurrenskraft som finns i teknikutvecklingen.
NYHET Publicerad:

Varannan vakant it-tjänst finns i Stockholm

ARBETSKRAFT Kompetensbristen kostar Sverige 34 miljarder kronor varje år, enligt Stockholms handelskammare, och den slår olika hårt i olika branscher och regioner. Bland annat finns mer än hälften av alla it-vakanser i Stockholm, vilket hindrar företag från att växa.
NYHET Publicerad:

Sex trender som avgör framtidens arbetsmarknad

GÄSTKRÖNIKA Hur Europa ska stärka det mänskliga kapitalet och öka medborgarnas engagemang är några av de frågor som ligger till grund för att skapa framtidens arbetsmarknad. I en rapport från Mc Kinsey analyseras sex trender som behöver hanteras för att tillväxten ska komma alla till del, skriver Janerik Larsson.
NYHET Publicerad:

Ha koll på att världskartan ritas om – och om igen

GÄSTKRÖNIKA Globaliseringen gör länder mer beroende av varandra, på gott och ont. För att göra sig redo för framtidens arbetsmarknad är det viktigt att lyfta blicken och förstå de stora dragen, bland annat de stora geopolitiska förändringar som sker i världen, skriver Janerik Larsson.