Så ser föräldrar på gymnasievalet

NYHET Publicerad

GYMNASIEVALET Snart är det dags för drygt 110 000 elever i årskurs nio att göra sina gymnasieval. Det är många faktorer som har betydelse för valet. De högskoleförberedande programmen verkar ha högre status än yrkesprogrammen bland föräldrarna, visar en ny undersökning.

Snart är det dags för drygt 110 000 elever i årskurs nio att göra sina gymnasieval. Det är många faktorer som har betydelse för valet. Hur väl utbildningens innehåll passar med ens intressen, skolans läge och programutbud, kvaliteten och yrkesskickligheten hos lärarna, kompisars val, vad utbildningen leder till med mera. Men också föräldrarnas synpunkter har betydelse.

När föräldrarna själva får välja – Attityder och åsikter om barnens gymnasieval är en ny rapport från Svenskt Näringsliv.

Rapporten redovisar hur föräldrarna ser på gymnasievalet och gymnasieskolan. Vad är viktigt för dem? Och vad har de för synpunkter på sina barns gymnasieval?

I många familjer är det framför allt barnet själv som beslutar om vilket program och vilken skola han eller hon ska gå på. Föräldrarna till nästan fyra av tio 14- och 15-åringar säger att gymnasievalet helt är barnets beslut. Men i majoriteten av familjerna är det ett gemensamt beslut, även om barnets röst väger tyngst i de allra flesta fallen.

Vad vill föräldrarna då? Helst ser de att barnet läser ett teoretiskt program. Drygt hälften av föräldrarna anser att barnet bör läsa ett högskoleförberedande program. En tredjedel av föräldrarna har ingen speciell åsikt i frågan kring vilken typ av program barnet läser. Det är bara knappt en förälder av tio som anser att barnet bör läsa ett yrkesprogram.

De högskoleförberedande programmen verkar också ha högre status än yrkesprogrammen bland föräldrarna. Oavsett om det gäller att barnet i framtiden ska få ett välbetalt jobb eller ett statusfyllt jobb så anser en majoritet av föräldrarna att det är bäst att barnet går ett högskoleförberedande program. Runt en tredjedel svarar att det inte är någon skillnad, medan väldigt få anser att yrkesprogrammen är ett bättre val för att få ett statusfyllt eller välbetalt jobb. En majoritet av föräldrarna anser att den elev som går ett yrkesprogram har färre valmöjligheter än en elev som går på ett högskoleförberedande program.

Det är endast när det gäller möjligheterna att skaffa sig ett jobb efter gymnasiet som föräldrarna ser det som en fördel att gå ett yrkesprogram. Nästan tre fjärdedelar av föräldrarna instämmer helt eller delvis i påståendet att det är lättare att få ett jobb efter gymnasiet om eleven har gått ett yrkesprogram.

När yrkesprogrammen jämförs med högskoleförberedande program är inte föräldrarnas attityder till dem särskilt positiva. Däremot är jobbchanserna goda för en elev som har gått ett yrkesprogram. Inte bara när det gäller första jobbet, utan det ger också goda utvecklingsmöjligheter i yrkeslivet och till eget företagande. Möjligheten att senare läsa på högskola och yrkeshögskola finns också. Svenska företag har stora rekryteringsbehov och ofta är det den gymnasiala yrkeskompetensen som är efterfrågad.

Röster om gymnasievalet:

”Ditt val av utbildning och yrke en fråga om intresse och lust. Mitt bästa råd till alla ungdomar är: Tänk med hjärnan och välj med hjärtat! Det är dina intressen, dina ambitioner och dina drömmar som ska avgöra vad du vill studera och arbeta med. Begränsa dig aldrig till de yrken som anses passa bäst för kvinnor eller män, de som väljer otraditionellt får dubbelt så många utbildningar och yrken att välja på! Glöm aldrig att yrkesprogram leder till goda arbetsmöjligheter och valet av utbildning och yrke är viktigt när du formar ditt liv.”

Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister, Socialdemokraterna

”I skolan, precis som i det kommande arbetslivet, är det viktigt att göra saker som du själv tycker är roligt och är bra på. Om du gör något som du tycker är intressant och spännande så har du också goda förutsättningar att bli duktigt inom området. Sen är det naturligtvis också viktigt att fundera igenom så att den gymnasieutbildning som du väljer leder till fortsatta studier eller direkt till jobb.”

Annie Lööf, partiledare Centerpartiet

”Hitta en bra skola och välj ett program som skapar möjligheter och något som du är intresserad av. Se till att jämföra olika utbildningar med varandra! Glöm inte bort att en yrkesutbildning oftast leder till jobb direkt efter gymnasiet. Och det är alltid bra att kunna jobba medan du funderar på vad du vill göra i framtiden.”

Caroline af Ugglas, vice vd Svenskt Näringsliv

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Bra att näringslivets behov av kompetens ska styra

UTBILDNING Arbetsmarknadens behov ska i högre grad styra gymnasieskolans olika program i framtiden, enligt en utredning. Svenskt Näringsliv välkomnar den övergripande inriktningen.
NYHET Publicerad:

Likvärdighetsutredning missar målet

KOMMENTAR Utredningen om en mer likvärdig skola föreslår ett förändrat skolval. "Svenskt Näringsliv anser att utredningen landar i ett antal mycket problematiska förslag", skriver Magnus Wallerå, chef för utbildning, forskning & innovation.
NYHET Publicerad:

Rätt program ökar chanserna att klara av gymnasieskolan

KOMMENTAR 25 procent av gymnasieeleverna, som går det avslutande året på högskoleförberedande program, studerar inte vidare, enligt nya siffror från SCB. Bättre går det för dem som går ett yrkesprogram. Chanserna att klara av gymnasieskolan ökar om eleverna väljer rätt program, skriver Johan Olsson, utbildningspolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Ökad kvalitet i skolan viktigare än kösystem

DEBATT Företrädare för Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund vill avskaffa kötid som urvalskriterium för fristående skolor för att motverka segregation. Fel fokus, anser Svenskt Näringsliv som hellre ser åtgärder som ökar kvalitén i skolan.    
NYHET Publicerad:

Skolinspektionen ska visa musklerna

UTBILDNING Skolinspektionen ska vara vass och tydlig så att den kan göra skarpa ingripanden. Utvecklingen är positiv, men den kan bli bättre. Det skriver Svenskt Näringslivs utbildningsexperter Karin Rebas och Johan Olsson som lyfter fem reformområden.
NYHET Publicerad:

Vill bredda ungas syn på arbetslivet

SYV I mitten av februari öppnar storsatsningen Jobblabb – Arbetets museums nya utställning, som ska nå alla elever i årskurs 5 i Östergötland. Då möter experimentverkstad studie- och yrkesvägledning.
NYHET Publicerad:

DN Debatt. ”Gymnasiets yrkesprogram leder snabbast till jobb”

DEBATT Ny statistik visar att det är stor skillnad mellan olika gymnasieprogram i hur lång tid det tar för eleverna att etablera sig på arbetsmarknaden. Därför vill vi öka medvetenheten om hur programmen står sig på arbetsmarknaden, skriver Tobias Krantz och Johan Olsson, Svenskt näringsliv, på DN Debatt.
NYHET Publicerad:

Yrkesutbildningar ger välbetalda jobb

UTBILDNING Studenter från yrkesutbildningar har en gynnsam löneutveckling, visar siffror från SCB som Ekonomifakta har sammanställt.
NYHET Publicerad:

PISA-resultaten ett glädjebesked – men orosmoln finns kvar

KOMMENTAR Det finns anledning att glädjas åt den senaste PISA-undersökningen, men inte skäl att slå sig till ro. Utmaningarna är fortfarande avsevärda. Svenskt Näringsliv vill se en rad reformer för att ytterligare stärka resultaten i skolan, skriver Karin Rebas, skolpolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Så blir studie- och yrkesvägledningen bättre

KOMMENTAR Skolans studie- och yrkesvägledning måste bli bättre på att mäta och följa upp verksamheten. Skolexperterna Karin Rebas och Johan Olsson föreslår ett SYV-index med parametrar som till exempel måluppfyllelse i grundskolan, studieavbrott i gymnasiet och övergång till jobb.
NYHET Publicerad:

Så blir studievägledningen effektivare

UTBILDNING Studievägledningen i den svenska skolan måste bli bättre, anser flera instanser. Större möjligheter att mäta och följa upp verksamheten samt en övergripande strategi på området är centralt, enligt en rapport från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Företagen måste få större inflytande över yrkesutbildningar  

DEBATT Företag efterfrågar kompetens från gymnasial yrkesutbildning, men vart fjärde rekryteringsförsök misslyckas. Kompetenskrisen kräver att staten och privata företag tar ett större ansvar för utformningen av yrkesutbildningarna, skriver Tobias Krantz och Johan Olsson.
NYHET Publicerad:

Skolans styrdokument bör ha kunskapen i fokus

KOMMENTAR Sverige satsar stora belopp på skolan, förväntningarna på goda resultat är höga. När skolans styrdokument nu ska förändras är det viktigt med en konstruktiv debatt där det kastas ljus på flera perspektiv och att det finns en samsyn när beslut ska tas, skriver Johan Olsson och Karin Rebas.
NYHET Publicerad:

Sambanden mellan skolval och flyttlass borde diskuteras mer

KOMMENTAR Sambanden mellan skolvalet och flyttbenägenheten borde få en större plats i diskussionen om det svenska skolsystemet, skriver Karin Rebas, skolpolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Så får Sveriges elever en bättre skolgång

UTBILDNING Allt fler elever går ut skolan utan godkänt i alla ämnen. För att vända trenden har Svenskt Näringsliv tagit fram fem konkreta förslag. ”Ju bättre prestationer på nationella prov, desto högre blir tillväxten”, sa rapportförfattaren Anders Morin vid ett seminarium.
NYHET Publicerad:

Så vänder vi den negativa trenden i skolan

DEBATT Sverige måste vara ledande när det gäller kunskapsintensiv produktion av varor och tjänster, annars blir vi omsprungna av andra länder. Därför behöver vi en ny kurs för skolan – med reformer som är baserade på forskning, skriver Caroline af Ugglas, Anders Morin och Karin Rebas och presenterar fem reformförslag.
NYHET Publicerad:

Samordnade antagningar bra för svensk skola

UTBILDNING En ny rapport ger ytterligare bränsle till debatten om det fria skolvalet. Bland annat föreslås att antagningarna samordnas, vilket ger skolor en tydligare bild av vilka och hur många elever som börjar vid terminstarten.
NYHET Publicerad:

Svenska elever underpresterar – här är lösningarna

DEBATT Sverige hade kunnat ha betydligt högre tillväxt om landets elever presterat bättre på internationella prov. Att öka den lärarledda undervisningen och andelen friskoleelever skulle höja tillväxten betydligt, visar en ny rapport.
NYHET Publicerad:

Gymnasierapporten 2019 - attityder, antal och etablering

RAPPORT I en ny rapport redovisar Svenskt Näringsliv statistik och data från Statistiska centralbyrån, Skolverket och Ungdomsbarometern. För att öka förståelsen om gymnasieskolan är det viktigt att förbättra kunskapen om eleverna som går i den.
NYHET Publicerad:

Så vänder svensk skola den negativa utvecklingen

KOMMENTAR Det krävs omfattande reformer om Sverige ska lyckas vända den negativa utvecklingen i skolan, hävdar OECD i en färsk analys. Kompetent personal, fokus på kunskap och tydlig redovisning för hur skolan presterar är några förslag från Karin Rebas, utbildningsexpert, och Anders Morin, ansvarig välfärdspolitik