Marie Wikander, The Absolut Company
Foto: Anders Wiklund/TT

"De som är ansvariga för lönebildningen måste ta kontroll över öppenheten och skapa en struktur. Annars riskerar vi att medarbetarna driver transparensen, med begränsad och i vissa fall kanske till och med felaktig information." Det säger Marie Wikander, hr-konsult.

Så tar du kontroll över lönesnacket

NYHET Publicerad

MOTIVATION Risken för feltolkningar och missnöje är stor när medarbetare jämför löner med varandra. Men genom att ta kontroll över öppenheten kring löner kan arbetsgivare öka de anställdas motivation och engagemang, enligt Marie Wikander, hr-konsult och egenföretagare.

Marie Wikander

Lönen är en hygienfaktor och ett fundament för att bygga engagemang, enligt Marie Wikander.

Foto: Jesper Mott

Tills helt nyligen arbetade Marie Wikander som personalchef på The Absolut Company där hon genomförde flera förändringar för att anpassa företaget till framtidens hr. Bland annat drev hon Absoluts uppmärksammade övergång till transparent lönesättning.

– Transparenta löner är redan här och det är medarbetarna själva som skapat situationen. Idag talar medarbetare på alla nivåer i bolaget öppet om sina löner. Se till att ta kontroll över öppenheten innan den tar kontroll över er.

Transparensen som Absolut har gått mot i sin lönebildning innebär att medarbetarna har fått veta vilken gradering deras roll har, och tillgång till det externa lönespann som deras lön baseras på.  Däremot fick medarbetarna inte insyn i varandras löner.

En anledning till att Absolut ville gå mot mer transparenta löner var att det skapade frustration när medarbetarna jämförde löner med varandras och sökte information på nätet. Inte bara hos medarbetarna utan även hos cheferna.

Det kan det vara skadligt för ett företag om många skapar sin egen sanning utifrån den del av informationen som de har tillgång till, eftersom de inte har all information.

– Ett flertal gånger hände det att medarbetare kom till chefen eller hr och sa att ”jag har en lägre lön än min kollega”. Det kanske var sant men i själva verket kanske ytterligare tre kollegor med samma arbete hade lägre lön.

Som arbetsgivare är det viktigt att förhålla sig till öppenheten kring löner och fundera på hur den kan användas som ett verktyg i lönebildningen, påpekar Marie Wikander.

– De som är ansvariga för lönebildningen måste ta kontroll över öppenheten och skapa en struktur. Annars riskerar vi att medarbetarna driver transparensen, med begränsad och i vissa fall kanske till och med felaktig information.

Det handlar bland annat om att jobba nära cheferna för att skapa rätt förutsättningar för dem. De ska känna att de äger processen och att de leder genom lönerna. Samtidigt behöver medarbetarna förstå processen, känna att den är rättvis och ha förtroende för att chefen sätter rätt lön.

– Cheferna var den största utmaningen för oss på Absolut. De är nyckelpersonerna eftersom det är de som sätter löner. Deras sätt att hantera processen och lönesamtalet med medarbetaren har visat sig ha stor betydelse för hur våra anställda upplever rättvisa.

För att cheferna ska kunna göra ett professionellt jobb stöttar hr och ger dem verktyg så att de ska känna sig trygga i lönesättningen, förklarar Marie Wikander. 

Det första som hr gjorde var att ta över ansvaret för att utbilda medarbetarna kring löneprocessen. Hr hade dessutom sittningar med cheferna där de än en gång fick gå igenom graderingarna av rollerna i sina team och känna sig riktigt trygga med det. Utöver det infördes kalibreringsmöten mellan chefer för att skapa samsyn och minska känslan av subjektivitet.

Cheferna fick också utbildning i att ha svåra samtal.

– Kan en chef inte hantera ett svårt samtal är det svårt att ha ett bra lönesamtal. Det är oftast det svåraste samtalet en chef har under året.

Företagets främsta framgångsfaktor har varit engagemanget från cheferna, och när hr avlastade cheferna fick de mer tid att ägna åt varje individ.  

– De känner nu att transparensen gör det lättare för dem att föra ett bra lönesamtal med medarbetarna och bygga förtroende.

Transparensen har Absolut använt för att skapa större tydlighet i hur lönen är satt och hur varje medarbetare kan påverka sin lön.

– I slutänden är det ofta inte lönen som är det viktigaste faktorn för att trivas och stanna, utan att man känner sig uppskattad och rättvist behandlad.

Tre år efter förändringen jobbar Absolut fortfarande aktivt med cheferna och hr tar in synpunkter från medarbetarna på sådant som behöver utvecklas. Men även om det är en lång resa finns det mycket att vinna på öppenhet och tydlighet kring löner, slår Marie Wikander fast.

– Lönen är en hygienfaktor och ett fundament för att bygga engagemang. Den som lyckas skapa rättvisa i processen kan sedan lägga till en mängd andra saker för att ytterligare öka engagemanget utan att lönefrågan ligger där och skaver.

Råd för att lyckas:

– Lyssna in organisationen och försök att förstå den på djupet.

– Skapa engagemang och stöd hos ledningen.

– Stötta cheferna och se till att de är rätt rustade, men ställ samtidigt höga krav på dem. De är nyckeln till att lyckas.

– Skapa förtroende hos medarbetarna och sätt rätt förväntan genom tydlig, rak och ärlig kommunikation, och sätt rätt förväntningar.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Smartaste sättet att använda extern lönestatistik

STATISTIK Företagsnära lönebildning handlar om att lägga ett pussel och där är marknadslönedata är en viktig del. Här berättar Anna Danielsson om den lönestatistik som Svenskt Näringsliv varje år tar fram till medlemsföretagen i tjänsten Näringslivets lönestatistik.
NYHET Publicerad:

Företagen måste tänka nytt i slaget om kompetensen

KOMPETENS Idag kan lönemodellen se helt olika ut beroende på vilket jobb och vilket företag en person väljer. Det gör att företag måste tänka om i slaget om kompetensen. Hr-chefer kan inte längre se lönen enbart som en kostnad, menar KTH-professorn Eric Giertz.
NYHET Publicerad:

Så sätter betaltjänsten Klarna konkurrenskraftiga löner

INDIVIDUELL LÖN Klarnas nya lönemodell har gjort lönesättningen mindre vildvuxen och de fantasifulla titlarna färre. Att koppla lönen till kompetens och beteende ger större rättvisa och den som utvecklas snabbt kan snabbt få en högre lön, enligt David Morgenstern på Klarna.
NYHET Publicerad:

”Sifferlösa avtal följer konjunkturen” 

HALLÅ DÄR Christian Kjellström, nationalekonom och utredare på Medlingsinstitutet. Vad lyfter ni fram i er senaste årsrapport?
NYHET Publicerad:

Så blir fler nöjda med sin lön

MOTIVATION Almega och Kommunal har tillsammans jobbat fram stöd för att fler arbetsplatser ska använda avtalens möjligheter till individuell lönesättning fullt ut. Största vinsten är att fler medarbetare blir nöjda med sin lön, enligt Per Östlund på Almega.
NYHET Publicerad:

Här väger pålitlighet tungt i lönesättningen

INDIVIDUELL LÖN Ett starkt fokus på värderingar är det som ligger bakom en stor del av fastighetsbolaget Atrium Ljungbergs framgångar. Det gäller även lönesättningen. ”När vi mäter beteenden och inte bara affärsresultat får vi ett långsiktigt resultat”, säger vd:n Annica Ånäs.
NYHET Publicerad:

Duktiga medarbetare spräcker lönemodellen

STRATEGI När lönesystemet satte stopp för att belöna de kollektivanställda på ett bra sätt införde industriföretaget Gnutti Carlo Sweden i stället individuella löner, som för tjänstemännen. ”Det tar tid och det kräver mod, men det är absolut inte omöjligt”, säger hr-chefen Bodil Alvarsgård.
NYHET Publicerad:

Bättre dialog med statligt tillsvidareavtal

HALLÅ DÄR Lena Emanuelsson, förhandlingschef på Akavia. Du är ordförande för Saco-S som förhandlar för akademiker i staten med ett tillsvidareavtal utan siffror. Varför är det viktigt med ett tillsvidareavtal?
NYHET Publicerad:

EU:s klåfingrighet hotar svensk lönebildning

EU Arbetsmarknadsfrågorna klättrar allt högre upp på EU:s agenda, trots att det är ett område där förutsättningarna är så olika. ”Det är väldigt tokigt att trycka på alla länder samma regler”, säger Gabriella Sebardt, som arbetar med EU-arbetsrättsliga frågor i Bryssel.
NYHET Publicerad:

Lönemodellen öppnar nya karriärvägar

KOMPETENS Genom att koppla lönemodellen till tydliga karriärvägar vill Swecon attrahera de hett eftertraktade serviceteknikerna. Lönesamtalet handlar mindre om teknisk kompetens och mer om personlig utveckling, kundfokus och ansvar, enligt hr-chefen Eva Hedman.
NYHET Publicerad:

Så får Ericsson ihop lönepusslet

STRATEGI Att ha en gemensam global löneprocess samtidigt som löner och villkor måste vara konkurrenskraftiga lokalt är en utmaning. Det konstaterar Annika Wedberg som arbetar med lön och belöning på Ericsson. Här berättar hon hur företaget gör för att ta fram den bästa lösningen.
NYHET Publicerad:

Pensionen viktig lönefråga

LÖNEBILDNING I takt med att löneökningen får mindre betydelse blir pension och arbetstider desto intressantare. Med den svenska modellen kan parterna själva anpassa villkoren så länge det ryms inom arbetsgivarens totala kostnader, enligt Irene Wennemo på Medlingsinstitutet.
NYHET Publicerad:

”Rak feedback är aldrig brutal” 

HALLÅ DÄR Elizabeth Kuylenstierna, ledarskapskonsult och författare av boken Framgång med feedback. Varför är det så viktigt?
NYHET Publicerad:

Så ökar förståelsen för den nya lönen

INDIVIDUELLA LÖNER AFA Försäkring inför ett nytt samtal i löneprocessen där medarbetaren får uttrycka sina förväntningar inför lönesamtalet för chefen. ”Vi undviker missförstånd när chef och medarbetare är på samma våglängd”, säger Jens Danielsson, ansvarig för lönebildning och förmåner.
NYHET Publicerad:

Större lönelyft till högpresterare – utan höjd totalkostnad

INDIVIDUELLA LÖNER För ett år sedan ändrade Alektum Group sin löneprocess från grunden. Samtidigt som medarbetarnas prestationer nu bedöms enligt samma modell har cheferna fått större frihet att sätta lönenivåerna, enligt Erik Hamberg som ansvarar för löner och förmåner i koncernen.
NYHET Publicerad:

Så tar du kontroll över lönesnacket

MOTIVATION Risken för feltolkningar och missnöje är stor när medarbetare jämför löner med varandra. Men genom att ta kontroll över öppenheten kring löner kan arbetsgivare öka de anställdas motivation och engagemang, enligt hr-konsulten Marie Wikander.
NYHET Publicerad:

Hög lön inte i topp på talangens önskelista

KOMPETENS Lönen är en viktig faktor för unga när de väljer arbetsgivare, men den är långt ifrån viktigast. ”Det som avgör är värderingar, företagskulturen och ledarskapet”, säger Anna Stenberg, grundare av Women Executive Search, Wes.
NYHET Publicerad:

Lönesättning: Här är chefens största utmaningar

LEDARSKAP Cheferna har en central roll vid individuell lönesättning och det viktigt att de har rätt förutsättningar för att kunna göra det som förväntas av dem. Men vad behöver de? En svensk studie som gjorts av hur cheferna upplever lönesättningen visar på flera utmaningar.
NYHET Publicerad:

Lönesättningen får alla att dra åt samma håll

STRATEGI Individuella löner säkrar ABB Sveriges fortsatta utveckling. Nyckelfaktorn är att cheferna är kompetenta och vågar differentiera, enligt HR-direktören Maria Brithon.
NYHET Publicerad:

Många mål får strategin att gå i baklås

MÅLSTYRNING Tio procent av alla strategier som tas fram genomförs. Här ger David Holmberg, expert inom målstyrning, sina bästa tips på bästa för att få hela verksamheten att följa strategin som har satts upp.