Näringslivet kraftsamlar kring elförsörjningen

NYHET Publicerad

ENERGI Svenskt Näringsliv har dragit igång projektet "Kraftsamling elförsörjning", som syftar till att säkra Sveriges behov av el till 2045.


Idag konsumeras totalt 124 TWh el i Sverige men år 2045 bedömer Svenskt Näringsliv att behovet kommer att vara cirka 200 TWh vilket är en ökning på 60 procent. Det motsvarar den sammanslagna elproduktionen i Finland och Lettland.

Det är framförallt den pågående elektrifieringen och klimatomställningen som driver på utvecklingen. Konsekvensen är att samhället och näringslivet kommer att efterfråga allt större mängder el och en väl fungerande infrastruktur för att transportera den på.

– Den kanske viktigaste anledningen till att vi startade det här projektet är att industrin såg ett hot med det nuvarande läget då man står inför en stor elektrifiering där fossil produktionskraft ska bytas ut mot el. Men vi kunde snart konstatera att det inte bara handlade om industrin utan om alla samhällssektorer. Därför beslöt vi att göra det här gemensamt i hela Svenskt Näringslivs sfär, konstaterade Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke på ett seminarium under fredagen där initiativet presenterades.

– Sen märker vi också en akut större oro när företag i framförallt de södra delarna av landet inte kan göra nyetableringar eller utvidgningar som en följd av att man inte kan få fram den eleffekt man efterfrågar, fortsätter han.

Redan idag är industrin en stor energiförbrukare och 2045 räknar Svenskt Näringsliv i sin prognos med att industrins förbrukning kommer att öka från dagens 50 TWh till mellan 82 och 102 TWh. Exempel på industriprojekt som kräver väldigt stora mängder el är stålföretaget SSAB:s arbete med att fasa ut koldioxid från produktionen samt cementindustrins projekt CemZero.

– Det är klimatomställningen som driver de här projekten och vi befinner oss i ett läge när flera branscher och sektorer står på tur att elektrifiera produktionen. Det kommer så klart att innebära en kraftig ökad elanvändning, menade Linda Flink Wredh, expert på klimat energi på Svenskt Näringsliv.

Transportsektorn siktar på nollutsläpp av växthusgaser

I transportsektorn finns det en målsättning om nollutsläpp av växthusgaser 2045 och även här spelar elektrifieringen en avgörande roll. Prognosen för branschens elanvändning är att den ökar med mellan 654 och 1 092 procent från dagens 2, 6 TWh till 31 TWh 2045.

– Jag kan konstatera att det kommer att krävas oerhört mycket el. Det är nästan som ett sekundärt stamnät som behöver byggas ut längs våra vägar, sa Henrik Henriksson, vd på Scania Group och ordförande för projektets styrgrupp.

Byggnader, bostäder, service och datacenter står idag för mer än hälften av den totala elanvändningen med sina 73 av de totalt 126 TWh. Här är osäkerheten större men Svenskt Näringsliv räknar med att elförbrukningen ökar med mellan 2 till 22 TWh fram till 2045.

– Det finns stora energieffektiviserings potential inom bostadssektorn som kan sänka behovet och vet vi inte hur många datacenter som väljer att belägga sin verksamhet till Sverige, kommenterade Linda Flink Wredh.

Energimixen måste säkra näringslivets konkurrenskraft

Svenskt Näringsliv vill samtidigt inte peka ut exakt vilket energislag, eller energimix, som ska klara av den här utmaningen.

– Vi har inga förutfattade meningar om hur energimixen ska se ut förutom att den ska klara av att säkra näringslivets konkurrenskraft. Det är vår utgångspunkt och vi går in i det här projektet med alla lösningar för ögonen, menade Jan-Olof Jacke.

– Det finns inte en gyllene lösning, utan vi ska titta på flera och breda lösningar. Men ansatsen är att de ska vara hållbara och med ett tydligt brukarperspektiv, sa Henrik Henriksson.

Svenskt Näringslivs prognos baseras främst på flera olika rapporter och analyser av energiläget som gjorts av organisationer och myndigheter de senaste åren.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Att kasta sten i glashus gynnar inte klimatet

KOMMENTAR När organisationer som Svensk Vindenergi och 100 procent förnybart anklagar Svenskt Näringsliv för att ha bestämt sig för resultatet innan analysen är gjord så kastar de sten i glashus. I debatten om Sveriges framtida energisystem är det nödvändigt med ett teknikneutralt perspektiv, skriver Lina Håkansdotter, chef för hållbarhet och infrastruktur, i en kommentar till en debattartikel i DN.
NYHET Publicerad:

Ökad risk för effektbrist i svenska elsystemet

KOMMENTAR Det svenska elkraftsystemet är sårbart, enligt Svenska kraftnät. Uppgifterna oroar Lina Håkansdotter, chef för hållbarhet och infrastruktur. Hon skriver att Svenskt Näringsliv driver flera projekt med målet att Sverige ska ha en klimatneutral, leveranssäker och konkurrenskraftig elförsörjning till 2045.
NYHET Publicerad:

Ett potentiellt verktyg för att stärka den cirkulära ekonomin

KOMMENTAR Ett produktpass kan fungera som ett potentiellt effektivt verktyg i den cirkulära ekonomin, anser Svenskt Näringsliv. ”Vi har tagit fram ett underlag med synpunkter kring hur ett system med produktpass bör utformas för att det ska bli funktionellt och effektivt”, skriver Jenny Svärd, expert cirkulär ekonomi
NYHET Publicerad:

EU:s gröna giv kräver tydliga spelregler

KLIMATNEUTRALT EU Europa ska bli världens första klimatneutrala kontinent. Men det krävs tydliga och långsiktiga spelregler för att företagen ska våga investera, menar Lina Håkansdotter, chef för klimat och hållbarhet. ”Därför finns det anledning till oro om vägen är otydlig.”
NYHET Publicerad:

Så stor blir efterfrågan på el för transportsektorn 2045

ELFÖRSÖRJNING Elanvändningen väntas öka kraftigt de kommande åren. En av de sektorer som är redo för ett teknikskifte är transportsektorn som ska gå från fossila bränslen till biodrivmedel och el.
NYHET Publicerad:

Stena: Framtida elbrist kan stoppa satsningen på elfärjor

ELFÖRSÖRJNING Stena har långt framskridna planer på att elektrifiera färjor för kortare sträckor. Men det går inte om inte regeringen garanterar elförsörjningen. ”Vi upplever just nu att det är svårt att få garantier kring elförsörjningen för att kunna göra den omställning som vi vill”, säger Claes Berglund, Stena.
NYHET Publicerad:

Klimatomställning kräver stabil elförsörjning

ENERGI Elnäten måste klara av att transportera elen dit den behövs. Ett problem är långa tillståndsprocesser. ”Det krävs en aktiv el-politik annars kan vi fimpa idén om ett fossilfritt Sverige”, sa Eva Vitell, Vattenfall, vid ett seminarium.
NYHET Publicerad:

Viktiga perspektiv saknas i regeringens klimathandlingsplan

KOMMENTAR Klimatet är en central utmaning, och mycket måste göras för att begränsa den globala uppvärmningen i linje med Parisavtalets mål. Därför är det bra att regeringen nu har presenterat sin klimathandlingsplan för mandatperioden, även om viktiga perspektiv saknas och mycket måste konkretiseras, skriver Linda Flink Wredh, expert på energi och klimat.
NYHET Publicerad:

Jacke: ”Energipolitiken kräver bred politisk uppslutning”

HÅLLBARHET Klimatomställningen ställer nya krav på energipolitiken som behöver utvecklas för att möta framtida behov, enligt vd Jan-Olof Jacke. ”Vi ser att det kommer att behövas en bred politisk uppslutning kring dessa frågor.”
NYHET Publicerad:

Mer svensk el betyder färre globala utsläpp

DEBATT Tillverkningen av elbilsbatterier i Tyskland leder till nio gånger högre klimatutsläpp än i Sverige. Om Sverige ska leva upp till ambitionen att bidra till mesta möjliga globala klimatnytta måste vi göra vad vi kan för att underlätta för svensk elintensiv industri och för att investeringar förläggs hit, skriver vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Näringslivet kraftsamlar kring elförsörjningen

ENERGI Svenskt Näringsliv har dragit igång projektet "Kraftsamling elförsörjning", som syftar till att säkra Sveriges behov av el till 2045.
NYHET Publicerad:

Ökat elbehov kräver stora investeringar

ELFÖRSÖRJNINGEN Elbehovet i Sverige kommer att öka med minst 60 procent fram till 2045, visar en beräkning från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Hon leder arbetet mot ett hållbart samhälle

PÅ NY TJÄNST Det blir Lina Håkansdotter, som vid årsskiftet, tar över som chef för avdelningen hållbarhet och infrastruktur på Svenskt Näringsliv. Som civilingenjör tror hon stenhårt på att näringslivet har en avgörande roll i att klara omställningen till ett hållbart samhälle. "Det är möjligt att åstadkomma förändring och hitta lösningar även på stora utmaningar."
NYHET Publicerad:

Storsatsning på elförsörjningen

ENERGI Varningssignaler om en akut elbrist duggar tätt. I kölvattnet följer inställda företagsetableringar och infrastruktur- och byggprojekt som äventyras. Svenskt Näringsliv sätter fokus på problemen i ett nytt projekt och ger förslag som tryggar elförsörjningen.
NYHET Publicerad:

Svenskarna positiva till klimatsmart kärnkraft

ENERGI Flertalet svenskar tror på kärnkraften, även i framtiden, visar en ny undersökning från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Nu behövs kraftsamling kring Sveriges elförsörjning

ENERGI Elförsörjningen är en strategiskt långsiktig fråga för det svenska samhället. Det handlar om att klara klimatomställningen och den digitalisering av olika samhällsfunktioner som nu sker. Det är avgörande att den hanteras på ett sätt som är samhällsekonomiskt och klimatmässigt effektivt.
NYHET Publicerad:

Kärnkraft – för klimatets skull?

KLIMAT En fortsatt kärnkraftsproduktion är helt nödvändig för att Sverige och världen ska nå klimatmålen och samtidigt möta ett ökande energibehov. Det menar Staffan Qvist, en av författarna till boken Klimatnyckeln: en fungerande lösning på världens största problem.
NYHET Publicerad:

Skatter hotar elförsörjningen i storstadsregioner

KOMMENTAR Beskedet om nedläggning av kraftvärme i såväl Stockholm som Malmö till följd av beslutade skattehöjningar, bekymrar energi- och klimatexpert Linda Flink. ”Besluten är på väg att försätta elförsörjningen i flera av Sveriges storstadsregioner i allvarliga situationer”, skriver hon.
NYHET Publicerad:

Utsläppsfri el krävs för en klimatsmart och digital framtid

KOMMENTAR Genomförandegruppen inom ramen för Energiöverenskommelsen har stora utmaningar att ta tag i gällande elsystemet som inte diskuterades innan överenskommelsen gjordes. Den kraftigt ökade elanvändningen, leveranssäkerheten och att elnätet inte räcker till är tre sådana utmaningar, skriver energiexperten Maria Sunér Fleming.
NYHET Publicerad:

Företagen kraftsamlar kring cirkulär ekonomi

MILJÖ Klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar och den är starkt kopplad till vår materialanvändning. En del av lösningen är därför att ställa om från linjära materialflöden till cirkulära, poängterar Svenskt Näringsliv i en ny rapport.