Storsatsning på elförsörjningen

NYHET Publicerad

ENERGI Varningssignaler om en akut elbrist duggar tätt. I kölvattnet följer inställda företagsetableringar och infrastruktur- och byggprojekt som äventyras. Svenskt Näringsliv sätter fokus på problemen i ett nytt projekt och ger förslag som tryggar elförsörjningen.

Projekt elbrist

Jan-Olof Jacke, vd för Svenskt Näringsliv, Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Sveriges Byggindustrier, och Scanias vd Henrik Henriksson ingår i styrgruppen för projektet.

Svensk elförsörjning är avgörande för vår konkurrenskraft, vårt välstånd och en fungerande vardag för medborgarna.

Vi befinner oss redan idag i en situation där företagsetableringar inte genomförs på grund av att brister i elförsörjningen. Flera planerade infrastrukturprojekt och byggprojekt är också i riskzonen av samma anledning och om vi får en riktigt kall vinter finns det risk att elen periodvis inte kommer att räcka till i Stockholmsområdet redan nu i vinter. 2016 års energiuppgörelse var betydelsefull men den anger varken hur de frågor som nu är akuta eller de långsiktiga utmaningarna ska hanteras. 

Trots en rad varningssignaler vad gäller både underskott i elproduktionen och flaskhalsar i eldistributionen så saknas kraftfulla politiska initiativ. Detta kan allvarligt skada Sverige men det är också ett problem i arbetet med att uppnå klimatmålen.

– De utmaningar för elförsörjningen som vi ser är allvarliga. Elförsörjningen är en förutsättning inte bara för ett konkurrenskraftigt näringsliv utan för hela samhället. Det är också en förutsättning för att klara klimatmålen, säger Jan-Olof Jacke, vd på Svenskt Näringsliv.

– Svenskt Näringsliv har därför startat projektet Kraftsamling Elförsörjning för att sätta fokus på problemen kring svensk elförsörjning men också för att bidra med analys, beslutsunderlag och konkreta förslag till politiken, säger han.

Frågan om en stabil och konkurrenskraftig elförsörjning är kritisk för hela näringslivet och alla sektorer är beroende av en konkurrenskraftig elförsörjning. Ordförande för projektets styrgrupp är Scanias vd Henrik Henriksson.

– Utmaningarna för framtidens elförsörjning är en fråga som redan idag diskuteras brett i näringslivet. För transportsektorn ser vi att elsystemet behöver utvecklas för att bättre stödja den storskaliga elektrifieringen som är nödvändig för att klara klimatmålen, säger Henrik Henriksson.

Även inom tjänstesektorn och processindustrin är el-frågan central. Sverige är attraktivt för nyetablering av stora serverhallar och vi ser hur en stor batterifabrik nu är på gång att byggas. Det kommer att vara svårt att få fler av denna typ av investeringar till Sverige om situationen kring elförsörjningen inte får en snabb lösning. Också inom byggsektorn finns en oro för vad den politiska handlingsförlamningen kan leda till.

– Redan idag förhindras etableringar av till exempel kommersiella lokaler, liksom att efterfrågade bostads- och infrastrukturprojekt inte kommer genomföras i tid, på grund av effekt- och kapacitetsbrister i elnätet. Det var en situation som för bara några år sedan var svår att förutse. Nu brådskar det med politiska beslut som löser detta, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Sveriges Byggindustrier, som även sitter i projektets styrgrupp.

Under 2019 och 2020 kommer man inom ramen för projektet göra analyser av bland annat elektrifieringen inom transportsektorn, tekniska lösningar för lagring och flexibilitet inom elsystemet och behovet av utbyggnad av eldistributionen. Dessutom kommer man att göra en bred scenarioanalys av de samhällsekonomiska effekterna av olika vägval inom energipolitiken. 

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Att kasta sten i glashus gynnar inte klimatet

KOMMENTAR När organisationer som Svensk Vindenergi och 100 procent förnybart anklagar Svenskt Näringsliv för att ha bestämt sig för resultatet innan analysen är gjord så kastar de sten i glashus. I debatten om Sveriges framtida energisystem är det nödvändigt med ett teknikneutralt perspektiv, skriver Lina Håkansdotter, chef för hållbarhet och infrastruktur, i en kommentar till en debattartikel i DN.
NYHET Publicerad:

Ökad risk för effektbrist i svenska elsystemet

KOMMENTAR Det svenska elkraftsystemet är sårbart, enligt Svenska kraftnät. Uppgifterna oroar Lina Håkansdotter, chef för hållbarhet och infrastruktur. Hon skriver att Svenskt Näringsliv driver flera projekt med målet att Sverige ska ha en klimatneutral, leveranssäker och konkurrenskraftig elförsörjning till 2045.
NYHET Publicerad:

Ett potentiellt verktyg för att stärka den cirkulära ekonomin

KOMMENTAR Ett produktpass kan fungera som ett potentiellt effektivt verktyg i den cirkulära ekonomin, anser Svenskt Näringsliv. ”Vi har tagit fram ett underlag med synpunkter kring hur ett system med produktpass bör utformas för att det ska bli funktionellt och effektivt”, skriver Jenny Svärd, expert cirkulär ekonomi
NYHET Publicerad:

EU:s gröna giv kräver tydliga spelregler

KLIMATNEUTRALT EU Europa ska bli världens första klimatneutrala kontinent. Men det krävs tydliga och långsiktiga spelregler för att företagen ska våga investera, menar Lina Håkansdotter, chef för klimat och hållbarhet. ”Därför finns det anledning till oro om vägen är otydlig.”
NYHET Publicerad:

Så stor blir efterfrågan på el för transportsektorn 2045

ELFÖRSÖRJNING Elanvändningen väntas öka kraftigt de kommande åren. En av de sektorer som är redo för ett teknikskifte är transportsektorn som ska gå från fossila bränslen till biodrivmedel och el.
NYHET Publicerad:

Stena: Framtida elbrist kan stoppa satsningen på elfärjor

ELFÖRSÖRJNING Stena har långt framskridna planer på att elektrifiera färjor för kortare sträckor. Men det går inte om inte regeringen garanterar elförsörjningen. ”Vi upplever just nu att det är svårt att få garantier kring elförsörjningen för att kunna göra den omställning som vi vill”, säger Claes Berglund, Stena.
NYHET Publicerad:

Klimatomställning kräver stabil elförsörjning

ENERGI Elnäten måste klara av att transportera elen dit den behövs. Ett problem är långa tillståndsprocesser. ”Det krävs en aktiv el-politik annars kan vi fimpa idén om ett fossilfritt Sverige”, sa Eva Vitell, Vattenfall, vid ett seminarium.
NYHET Publicerad:

Viktiga perspektiv saknas i regeringens klimathandlingsplan

KOMMENTAR Klimatet är en central utmaning, och mycket måste göras för att begränsa den globala uppvärmningen i linje med Parisavtalets mål. Därför är det bra att regeringen nu har presenterat sin klimathandlingsplan för mandatperioden, även om viktiga perspektiv saknas och mycket måste konkretiseras, skriver Linda Flink Wredh, expert på energi och klimat.
NYHET Publicerad:

Jacke: ”Energipolitiken kräver bred politisk uppslutning”

HÅLLBARHET Klimatomställningen ställer nya krav på energipolitiken som behöver utvecklas för att möta framtida behov, enligt vd Jan-Olof Jacke. ”Vi ser att det kommer att behövas en bred politisk uppslutning kring dessa frågor.”
NYHET Publicerad:

Mer svensk el betyder färre globala utsläpp

DEBATT Tillverkningen av elbilsbatterier i Tyskland leder till nio gånger högre klimatutsläpp än i Sverige. Om Sverige ska leva upp till ambitionen att bidra till mesta möjliga globala klimatnytta måste vi göra vad vi kan för att underlätta för svensk elintensiv industri och för att investeringar förläggs hit, skriver vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Näringslivet kraftsamlar kring elförsörjningen

ENERGI Svenskt Näringsliv har dragit igång projektet "Kraftsamling elförsörjning", som syftar till att säkra Sveriges behov av el till 2045.
NYHET Publicerad:

Ökat elbehov kräver stora investeringar

ELFÖRSÖRJNINGEN Elbehovet i Sverige kommer att öka med minst 60 procent fram till 2045, visar en beräkning från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Hon leder arbetet mot ett hållbart samhälle

PÅ NY TJÄNST Det blir Lina Håkansdotter, som vid årsskiftet, tar över som chef för avdelningen hållbarhet och infrastruktur på Svenskt Näringsliv. Som civilingenjör tror hon stenhårt på att näringslivet har en avgörande roll i att klara omställningen till ett hållbart samhälle. "Det är möjligt att åstadkomma förändring och hitta lösningar även på stora utmaningar."
NYHET Publicerad:

Storsatsning på elförsörjningen

ENERGI Varningssignaler om en akut elbrist duggar tätt. I kölvattnet följer inställda företagsetableringar och infrastruktur- och byggprojekt som äventyras. Svenskt Näringsliv sätter fokus på problemen i ett nytt projekt och ger förslag som tryggar elförsörjningen.
NYHET Publicerad:

Svenskarna positiva till klimatsmart kärnkraft

ENERGI Flertalet svenskar tror på kärnkraften, även i framtiden, visar en ny undersökning från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Nu behövs kraftsamling kring Sveriges elförsörjning

ENERGI Elförsörjningen är en strategiskt långsiktig fråga för det svenska samhället. Det handlar om att klara klimatomställningen och den digitalisering av olika samhällsfunktioner som nu sker. Det är avgörande att den hanteras på ett sätt som är samhällsekonomiskt och klimatmässigt effektivt.
NYHET Publicerad:

Kärnkraft – för klimatets skull?

KLIMAT En fortsatt kärnkraftsproduktion är helt nödvändig för att Sverige och världen ska nå klimatmålen och samtidigt möta ett ökande energibehov. Det menar Staffan Qvist, en av författarna till boken Klimatnyckeln: en fungerande lösning på världens största problem.
NYHET Publicerad:

Skatter hotar elförsörjningen i storstadsregioner

KOMMENTAR Beskedet om nedläggning av kraftvärme i såväl Stockholm som Malmö till följd av beslutade skattehöjningar, bekymrar energi- och klimatexpert Linda Flink. ”Besluten är på väg att försätta elförsörjningen i flera av Sveriges storstadsregioner i allvarliga situationer”, skriver hon.
NYHET Publicerad:

Utsläppsfri el krävs för en klimatsmart och digital framtid

KOMMENTAR Genomförandegruppen inom ramen för Energiöverenskommelsen har stora utmaningar att ta tag i gällande elsystemet som inte diskuterades innan överenskommelsen gjordes. Den kraftigt ökade elanvändningen, leveranssäkerheten och att elnätet inte räcker till är tre sådana utmaningar, skriver energiexperten Maria Sunér Fleming.
NYHET Publicerad:

Företagen kraftsamlar kring cirkulär ekonomi

MILJÖ Klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar och den är starkt kopplad till vår materialanvändning. En del av lösningen är därför att ställa om från linjära materialflöden till cirkulära, poängterar Svenskt Näringsliv i en ny rapport.