Storsatsning på elförsörjningen

NYHET Publicerad

ENERGI Varningssignaler om en akut elbrist duggar tätt. I kölvattnet följer inställda företagsetableringar och infrastruktur- och byggprojekt som äventyras. Svenskt Näringsliv sätter fokus på problemen i ett nytt projekt och ger förslag som tryggar elförsörjningen.

Projekt elbrist

Jan-Olof Jacke, vd för Svenskt Näringsliv, Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Sveriges Byggindustrier, och Scanias vd Henrik Henriksson ingår i styrgruppen för projektet.

Svensk elförsörjning är avgörande för vår konkurrenskraft, vårt välstånd och en fungerande vardag för medborgarna.

Vi befinner oss redan idag i en situation där företagsetableringar inte genomförs på grund av att brister i elförsörjningen. Flera planerade infrastrukturprojekt och byggprojekt är också i riskzonen av samma anledning och om vi får en riktigt kall vinter finns det risk att elen periodvis inte kommer att räcka till i Stockholmsområdet redan nu i vinter. 2016 års energiuppgörelse var betydelsefull men den anger varken hur de frågor som nu är akuta eller de långsiktiga utmaningarna ska hanteras. 

Trots en rad varningssignaler vad gäller både underskott i elproduktionen och flaskhalsar i eldistributionen så saknas kraftfulla politiska initiativ. Detta kan allvarligt skada Sverige men det är också ett problem i arbetet med att uppnå klimatmålen.

– De utmaningar för elförsörjningen som vi ser är allvarliga. Elförsörjningen är en förutsättning inte bara för ett konkurrenskraftigt näringsliv utan för hela samhället. Det är också en förutsättning för att klara klimatmålen, säger Jan-Olof Jacke, vd på Svenskt Näringsliv.

– Svenskt Näringsliv har därför startat projektet Kraftsamling Elförsörjning för att sätta fokus på problemen kring svensk elförsörjning men också för att bidra med analys, beslutsunderlag och konkreta förslag till politiken, säger han.

Frågan om en stabil och konkurrenskraftig elförsörjning är kritisk för hela näringslivet och alla sektorer är beroende av en konkurrenskraftig elförsörjning. Ordförande för projektets styrgrupp är Scanias vd Henrik Henriksson.

– Utmaningarna för framtidens elförsörjning är en fråga som redan idag diskuteras brett i näringslivet. För transportsektorn ser vi att elsystemet behöver utvecklas för att bättre stödja den storskaliga elektrifieringen som är nödvändig för att klara klimatmålen, säger Henrik Henriksson.

Även inom tjänstesektorn och processindustrin är el-frågan central. Sverige är attraktivt för nyetablering av stora serverhallar och vi ser hur en stor batterifabrik nu är på gång att byggas. Det kommer att vara svårt att få fler av denna typ av investeringar till Sverige om situationen kring elförsörjningen inte får en snabb lösning. Också inom byggsektorn finns en oro för vad den politiska handlingsförlamningen kan leda till.

– Redan idag förhindras etableringar av till exempel kommersiella lokaler, liksom att efterfrågade bostads- och infrastrukturprojekt inte kommer genomföras i tid, på grund av effekt- och kapacitetsbrister i elnätet. Det var en situation som för bara några år sedan var svår att förutse. Nu brådskar det med politiska beslut som löser detta, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Sveriges Byggindustrier, som även sitter i projektets styrgrupp.

Under 2019 och 2020 kommer man inom ramen för projektet göra analyser av bland annat elektrifieringen inom transportsektorn, tekniska lösningar för lagring och flexibilitet inom elsystemet och behovet av utbyggnad av eldistributionen. Dessutom kommer man att göra en bred scenarioanalys av de samhällsekonomiska effekterna av olika vägval inom energipolitiken. 

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Ökat elbehov kräver stora investeringar

ELFÖRSÖRJNINGEN Elbehovet i Sverige kommer att öka med minst 60 procent fram till 2045, visar en beräkning från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Hon leder arbetet mot ett hållbart samhälle

PÅ NY TJÄNST Det blir Lina Håkansdotter, som vid årsskiftet, tar över som chef för avdelningen hållbarhet och infrastruktur på Svenskt Näringsliv. Som civilingenjör tror hon stenhårt på att näringslivet har en avgörande roll i att klara omställningen till ett hållbart samhälle. "Det är möjligt att åstadkomma förändring och hitta lösningar även på stora utmaningar."
NYHET Publicerad:

Storsatsning på elförsörjningen

ENERGI Varningssignaler om en akut elbrist duggar tätt. I kölvattnet följer inställda företagsetableringar och infrastruktur- och byggprojekt som äventyras. Svenskt Näringsliv sätter fokus på problemen i ett nytt projekt och ger förslag som tryggar elförsörjningen.
NYHET Publicerad:

Svenskarna positiva till klimatsmart kärnkraft

ENERGI Flertalet svenskar tror på kärnkraften, även i framtiden, visar en ny undersökning från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Nu behövs kraftsamling kring Sveriges elförsörjning

ENERGI Elförsörjningen är en strategiskt långsiktig fråga för det svenska samhället. Det handlar om att klara klimatomställningen och den digitalisering av olika samhällsfunktioner som nu sker. Det är avgörande att den hanteras på ett sätt som är samhällsekonomiskt och klimatmässigt effektivt.
NYHET Publicerad:

Kärnkraft – för klimatets skull?

KLIMAT En fortsatt kärnkraftsproduktion är helt nödvändig för att Sverige och världen ska nå klimatmålen och samtidigt möta ett ökande energibehov. Det menar Staffan Qvist, en av författarna till boken Klimatnyckeln: en fungerande lösning på världens största problem.
NYHET Publicerad:

Skatter hotar elförsörjningen i storstadsregioner

KOMMENTAR Beskedet om nedläggning av kraftvärme i såväl Stockholm som Malmö till följd av beslutade skattehöjningar, bekymrar energi- och klimatexpert Linda Flink. ”Besluten är på väg att försätta elförsörjningen i flera av Sveriges storstadsregioner i allvarliga situationer”, skriver hon.
NYHET Publicerad:

Utsläppsfri el krävs för en klimatsmart och digital framtid

KOMMENTAR Genomförandegruppen inom ramen för Energiöverenskommelsen har stora utmaningar att ta tag i gällande elsystemet som inte diskuterades innan överenskommelsen gjordes. Den kraftigt ökade elanvändningen, leveranssäkerheten och att elnätet inte räcker till är tre sådana utmaningar, skriver energiexperten Maria Sunér Fleming.
NYHET Publicerad:

Företagen kraftsamlar kring cirkulär ekonomi

MILJÖ Klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar och den är starkt kopplad till vår materialanvändning. En del av lösningen är därför att ställa om från linjära materialflöden till cirkulära, poängterar Svenskt Näringsliv i en ny rapport.
NYHET Publicerad:

Näringslivet visar vägen till en omställning

KOMMENTAR Svenskt Näringsliv lanserar idag en rapport om hur arbetet med en konkurrenskraftig cirkulär ekonomi bör bedrivas. "Frågan är viktig för det svenska näringslivet av flera anledningar; att säkra en framtida råvarutillgång, och för att bidra till ett mer hållbart samhälle", skriver Jenny Svärd, ansvarig för miljöpolicy.
NYHET Publicerad:

Marknadsekonomi och innovation utgångspunkten i klimatarbetet

KOMMENTAR Ambitionerna är höga och engagemanget stort hos svenska företag för att klara klimatutmaningen. De flesta sektorer i näringslivet har färdplaner för hur de ska nå netto-noll utsläpp 2045, skriver vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Så ska den svenska industrin bli klimatneutral

ENERGI Det krävs en kraftig ökning av el- och bioenergianvändningen för att den svenska industrin och transportsektorn ska kunna bli klimatneutrala år 2045. Utmaningen är särskilt stor på bioenergisidan. Det framkom på ett seminarium som Svenskt Näringsliv arrangerade nyligen, där rapporten "Klimatneutral Konkurrenskraft" diskuterades.
NYHET Publicerad:

Jan-Olof Jacke: Vi behöver mer el för att klara klimatet

ENERGI Bra förutsättningar för investeringar och forskning, och användande av olika tekniker. Det är vd Jan-Olof Jackes recept för att säkra tillgången på klimatneutral el i Sverige.
NYHET Publicerad:

Klimatets regelbok ett steg mot lika konkurrensvillkor

KLIMATKONFERENS På lördagen avslutades FN:s klimatmöte i Polen. Det är mycket positivt att regelboken för Parisavtalet kommit på plats, även om vissa delar fortfarande är olösta och de samlade globala ambitionerna fortsatt är för svaga, kommenterar klimat- och energiexpert Linda Flink.
NYHET Publicerad:

Avgörandets stund för klimatmötet

HÅLLBAR TILLVÄXT FN:s klimatkonferens i Polen är inne på sin andra och sista vecka. Förhandlingarna rör sig framåt, men svåra frågor återstår, rapporterar Svenskt Näringslivs klimat- och energiexpert på plats i Polen.
NYHET Publicerad:

Klimatmöte: Ambitionsnivån måste höjas, rejält

HÅLLBAR UTVECKLING Maria Sunér Fleming, klimatexpert, hoppas att världens länder enas om regelverken för Parisavtalet och att det blir tydligt att man är beredd att öka sina ansträngningar för att hejda den globala uppvärmningen. Dessutom önskar hon att näringslivets positiva insatser för klimatet uppmärksammas på mötet i Katowice.
NYHET Publicerad:

Jacke: Elkrisen stoppar nya investeringar

ENERGI Sverige har elbrist. Oron sprider sig inom näringslivet för att investeringar och jobb flyttar utomlands. ”Det är bra att vindkraften byggs ut. Men den har inte alls samma leveranssäkerhet som kärnkraften”, säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Nordiska näringslivet duckar inte för klimatutmaningen

HÖG AMBITIONSNIVÅ EU:s klimatpolitik för 2050 bör vara ambitiös, så att den lever upp till Parisavtalet, och skapa förutsättningar för företag att bidra med klimatnytta anser det nordiska näringslivet. En stark och tydlig signal, som visar att klimatutmaningen tas på allra största allvar, enligt vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

EU behöver en målsättning om ett netto-noll klimatutsläpp 2050

DEBATT Svenska företag ligger i framkant i sitt klimatarbete. Det finns ett starkt engagemang i hela näringslivet. Klimat ses som en strategisk fråga såväl i produkt- och tjänsteutveckling som i styrningen och ledningen av den egna verksamheten, skriver Caroline af Ugglas, vice VD och Maria Sunér Fleming, enhetschef energi, infrastruktur och miljö.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv bedriver ingen lobbykampanj mot skärpta klimatmål

KOMMENTAR Ett internt diskussionsdokument från organisationen Business Europe har de senaste dagarna givit upphov till en rad missuppfattningar och ett antal i sak felaktiga artiklar som lyfter frågan om Svenskt Näringslivs arbete med klimatfrågor.