Upphandling ”the Dutch way” – är det något för oss?

NYHET Publicerad

KOMMENTAR Det är dags att kartlägga missnöjet bland företagare som deltar i offentlig upphandling. Många vittnar om utestängande, överflödiga och motstridiga ska-krav som är hopplösa att uppfylla. Vägledning och hjälp finns i Nederländerna, skriver upphandlingsexpert Birgitta Laurent.

Birgitta Laurent-1.jpg

Den offentliga marknaden är mycket stor. Därför är det viktigt att konkurrensen på marknaden fungerar bra, så att vi förvaltar våra skattemedel på bästa sätt, säger Birgitta Laurent, upphandlingsexpert.

Under de senaste två veckorna har jag rest runt i landet för att informera företagare om nya regler för offentlig upphandling, som är i bruk sedan årsskiftet. Jag har varit på sju olika ställen och mött cirka 400 företag. Vid varje tillfälle har det kommit fram företagare och berättat att de inte längre anser det vara lönt att delta i offentliga upphandlingar. Detta har inträffat så många gånger att jag inser att problemet är större än jag tidigare trodde. Att vi måste ta tag i frågan är helt klart, men i vilken ände ska man börja?

För det första är konkurrensen svag på den svenska offentliga marknaden och den verkar dessutom ha blivit sämre. Det vanligaste antalet anbud i en upphandling är två men i många upphandlingar och särskilt i upphandlingar av större värden inkommer endast ett anbud. En relevant fråga är därför varför leverantörer inte lägger anbud i högre utsträckning.  

För det andra vittnar många företagare om att de är missnöjda med hur kommunerna sköter sina upphandlingar. Svenskt Näringslivs mätning av det lokala företagsklimatet i år visade att 80 procent av kommunerna fick underkänt av företagen i upphandlingsfrågan. Det är därför viktigt att fråga sig varför företagen är så missnöjda. 

För det tredje anser regeringen att antalet överprövningar per år är för högt och har därför bett en utredare lämna förslag på hur dessa ska bli färre. Ministern vill att frågan om avgiftsbeläggning av överprövningar, och att den som förlorar domstolsprocessen ska åläggas att betala motpartens processkostnader, ska utredas. Innan man ändrar förutsättningarna för överprövning borde man rimligen ställa sig frågan varför så många företag är så missnöjda att de tar beslutet att överpröva en offentlig upphandling?

Vi har nya regler för offentlig upphandling där ett av syftena är att förenkla förfarandet men räcker detta för att locka tillbaka företagen till den offentliga marknaden? Knappast. Det är därför hög tid att börja kartlägga vari företagens missnöje ligger. Det många leverantörer vittnar om när jag träffar dem är att många ska-krav är utestängande, överflödiga, hopplösa att uppfylla, motstridande, aldrig följs upp och så vidare.

Att kravställandet blir bättre borde därför vara en målsättning för de offentliga aktörerna och en väg att ta tag i detta är att snegla på vad Nederländerna gör. Där har man tagit fram en proportionalitetsguide, som används av såväl upphandlare som domare. I guiden kan man läsa sig till vad som är ett proportionellt krav, dvs. ett väl avvägt krav. Av guiden framgår bland annat vikten av proportionalitet i hela inköpsprocessen, dvs. från fastställandet av behovet och det interna upphandlingsarbetet till marknadsanalysen, vilken upphandlingsform som ska väljas, vilka ska-krav som ska ställas (inklusive vid riskanalysen) och hur uppföljningen ska ske osv.  

Från Svenskt Näringsliv kommer vi att låta översätta den holländska guiden i syfte att få igång en diskussion kring proportionella krav. En svensk proportionalitetsguide räcker sannolikt inte men är ett första steg och skulle i förlängningen kunna resultera i att företagare blir mer nöjda med hur kommunerna sköter sina upphandlingar, att vi får fler anbud i varje upphandling och färre överprövningar.

Att ta fram hjälpmedel som syftar till att underlätta och förbättra upphandlingsarbetet ligger dessutom i linje med EU:s önskan såsom den formulerades i en rekommendation i början av oktober i år, då EU slog fast att arbetet som ”offentlig inköpare” måste professionaliseras i EU:s medlemsländer.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Positivt med nationell strategi – viktigt att fortsätta arbetet i dialog med näringslivet

KOMMENTAR Cirkulär ekonomi är ett viktigt verktyg för att nå klimatmålen.Regeringen har tagit fram en nationell strategi.  Strategin är övergripande och vi förutsätter att de kommande handlingsplanerna tas fram i nära samarbete med näringslivet och i en tydlig EU-kontext, skriver Jenny Svärd, ansvarig för miljöpolicies.
NYHET Publicerad:

EU-förordning kan lösa tvisten om "en svensk tiger"

KOMMENTAR Komikern Aron Flam åtalas för upphovsrättsbrott efter att ha gjort en parafras av bilden ”en svensk tiger”. ”Lösningen kan ligga i EU-rätten. Ett aktuellt mål sätter upp kriterier för när parodi ska anses tillåtet”, skriver juristen Christina Wainikka.
NYHET Publicerad:

Efterlängtad utredning om förbättrat trygghetssystem

KOMMENTAR Svenskt Näringsliv är positiv till att regeringen tillsätter en utredning som ska lämna konkreta förslag som förenklar reglerna i trygghetssystemen för företagare. ”Det är angeläget att företagarens eget försäkringsskydd förbättras och görs mer förutsebart”, skriver försäkringsexpert Catharina Bäck.
NYHET Publicerad:

"Rätt om skatt på arbete, fel om skatt på kapital"

KOMMENTAR Skatteförslagen från Finanspolitiska rådet har allvarliga brister, eftersom det saknas analys av kapitalskatters snedvridande effekter. Även på momsområdet är analysen ofullständig, skriver skattechef Johan Fall.
NYHET Publicerad:

Viktigt med tydliga drivkrafter i omställningsförsäkring

KOMMENTAR Ett förslag till ny arbetslöshetsförsäkring har presenterats. "Systemet blir mer förutsägbart och administrationen för arbetsgivare enklare", skriver försäkringsexpert Pär Andersson.
NYHET Publicerad:

Väl fungerande konkurrens viktigare än på länge

KOMMENTAR Den aktuella ekonomiska krisen kommer leda till stora förändringar på marknaderna. Då behövs en stark myndighet som säkrar justa spelregler. Det skriver konkurrensexpert Stefan Sagebro med anledning av förslaget att låta Konkurrensverket få beslutanderätt i konkurrensmål.
NYHET Publicerad:

Offensiv forskningsproposition krävs för att rädda näringslivets FoU

KOMMENTAR Coronakrisen har slagit hårt mot kunskapsintensiva företag och många FoU-projekt skjuts upp. För att dämpa krisens effekter på näringslivets FoU krävs både akuta åtgärder och insatser i den kommande forskningspropositionen, skriver Emil Görnerup, forsknings- och innovationspolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Staten har rollen som den sista linjens försäkringsbolag

KOMMENTAR Pandemier är i väldigt liten utsträckning försäkringsbara. Därför har staten rollen som den sista linjens försäkringsbolag. Det är ju till staten som företagen i alla år har betalat in sina skatter, skriver Jonas Frycklund, biträdande chefekonom.
NYHET Publicerad:

Så får vi igång den internationella handeln

CORONAKRISEN Den internationella handeln drabbas hårt av coronakrisen. Därför har Svenskt Näringsliv lyft ett antal förslag till regeringen som kan bidra till att få igång handeln och försörjningen av nödvändiga varor och tjänster, skriver Anna Stellinger, chef för Internationella och EU-frågor.
NYHET Publicerad:

Effektivisering handlar inte om att springa fortare

KOMMENTAR Kommunsektorns kris kan undvikas, visar en ny rapport från Svensk Näringsliv. Lösningen är inte att springa fortare utan att lära av de mest framgångsrika kommunerna och tillämpa ny teknik. Mjuka faktorer som ledning, styrning, uppföljning och upphandling är avgörande för effektiviteten i en kommun, skriver Anders Morin, ansvarig för välfärdspolitik.
NYHET Publicerad:

Så blir upphandlingen en lyckad affär

INKÖP Offentliga Sverige spenderar stora summor på upphandling, så det gäller att inte göra onödiga missar. Svenskt Näringslivs experter tipsar om vad en kommun ska göra för att lyckas med sina affärer.
NYHET Publicerad:

Uppskattad jubilar fyller 10 år

KOMMENTAR Yrkeshögskolan fyller tio år. Värna skolans särart och låt den stå modell för fler utbildningsformer, skriver Mia Bernhardsen, utbildningspolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Öppenhet ger bättre offentlig upphandling

KOMMENTAR Sekretess försvårar möjligheterna att göra bra affärer och maximera nyttan för skattepengarna. Större öppenhet skulle ge effektivare upphandling, skriver Ellen Hausel Heldahl och Birgitta Laurent.
NYHET Publicerad:

Sverige behöver en yrkesutbildningspolitik i världsklass

Utbyggnaden av yrkeshögskolan fordrar tuffa prioriteringar. Bland annat måste den gymnasiala yrkesutbildningen tydligare kopplas till företagen, skriver Tobias Krantz, chef för utbildning, forskning och innovation.
NYHET Publicerad:

Sverige i innovationstopp – men är det en pyrrhusseger?

KOMMENTAR Sverige skuggar Schweiz i toppen på listan över innovativa länder. Framgången till trots, så finns det saker att fundera över i ett internationellt perspektiv. En är att den här typen av rankingar ofta ser mer bakåt än framåt, skriver Christina Wainikka, policyexpert immaterialrätt.
NYHET Publicerad:

Jacke: Arbetsmarknaden bör regleras på nationell nivå

KOMMENTAR "Frågor som rör arbetsmarknaden bör även i fortsättningen regleras på nationell nivå", säger Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke om att Ylva Johansson föreslås bli ny EU-kommissionär.
NYHET Publicerad:

De privata aktörerna är en del av lösningen

KOMMENTAR De privata aktörerna är en del av lösningen
NYHET Publicerad:

Vi har redan sänkt överskottsmålet

KOMMENTAR Sedan årsskiftet gäller det nya lägre överskottsmålet. Att målet sänktes var bra och välavvägt, eftersom statsfinanserna i nuvarande läge är tillräckligt bra. Men nu vill LO-ekonomerna sänka överskottsmålet igen. Trots att knappt fem månader har gått, skriver Jonas Frycklund, biträdande chefekonom.
NYHET Publicerad:

Pensionspopulismen har nått regeringen

KOMMENTAR Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) visar i flera oroande uttalanden – senast i Svenska Dagbladet den 9 maj – att Socialdemokraterna vacklar betänkligt som försvarare av pensionssystemet. Grunden för detta är livsinkomstprincipen som innebär att pension är ett resultat av arbete. Ju mer eller ju längre vi arbetar, desto högre blir pensionen.
NYHET Publicerad:

Kommissionen genomför stor översyn av statsstödsreglerna

KOMMENTAR Statsstödsreglerna avgör när företag i Sverige och andra medlemsländer kan motta stöd i olika former från det offentliga. EU-kommissionen har nu sjösatt en omfattande utvärdering av reglerna, som ska ligga till grund för nästa kommissions revideringsarbete. Svenska företag har möjlighet att påverka regelverkens långsiktiga utformning, skriver konkurrens- och statsstödsexpert Stefan Sagebro.