Upphandling ”the Dutch way” – är det något för oss?

NYHET Publicerad

KOMMENTAR Det är dags att kartlägga missnöjet bland företagare som deltar i offentlig upphandling. Många vittnar om utestängande, överflödiga och motstridiga ska-krav som är hopplösa att uppfylla. Vägledning och hjälp finns i Nederländerna, skriver upphandlingsexpert Birgitta Laurent.

Birgitta Laurent-1.jpg

Den offentliga marknaden är mycket stor. Därför är det viktigt att konkurrensen på marknaden fungerar bra, så att vi förvaltar våra skattemedel på bästa sätt, säger Birgitta Laurent, upphandlingsexpert.

Under de senaste två veckorna har jag rest runt i landet för att informera företagare om nya regler för offentlig upphandling, som är i bruk sedan årsskiftet. Jag har varit på sju olika ställen och mött cirka 400 företag. Vid varje tillfälle har det kommit fram företagare och berättat att de inte längre anser det vara lönt att delta i offentliga upphandlingar. Detta har inträffat så många gånger att jag inser att problemet är större än jag tidigare trodde. Att vi måste ta tag i frågan är helt klart, men i vilken ände ska man börja?

För det första är konkurrensen svag på den svenska offentliga marknaden och den verkar dessutom ha blivit sämre. Det vanligaste antalet anbud i en upphandling är två men i många upphandlingar och särskilt i upphandlingar av större värden inkommer endast ett anbud. En relevant fråga är därför varför leverantörer inte lägger anbud i högre utsträckning.  

För det andra vittnar många företagare om att de är missnöjda med hur kommunerna sköter sina upphandlingar. Svenskt Näringslivs mätning av det lokala företagsklimatet i år visade att 80 procent av kommunerna fick underkänt av företagen i upphandlingsfrågan. Det är därför viktigt att fråga sig varför företagen är så missnöjda. 

För det tredje anser regeringen att antalet överprövningar per år är för högt och har därför bett en utredare lämna förslag på hur dessa ska bli färre. Ministern vill att frågan om avgiftsbeläggning av överprövningar, och att den som förlorar domstolsprocessen ska åläggas att betala motpartens processkostnader, ska utredas. Innan man ändrar förutsättningarna för överprövning borde man rimligen ställa sig frågan varför så många företag är så missnöjda att de tar beslutet att överpröva en offentlig upphandling?

Vi har nya regler för offentlig upphandling där ett av syftena är att förenkla förfarandet men räcker detta för att locka tillbaka företagen till den offentliga marknaden? Knappast. Det är därför hög tid att börja kartlägga vari företagens missnöje ligger. Det många leverantörer vittnar om när jag träffar dem är att många ska-krav är utestängande, överflödiga, hopplösa att uppfylla, motstridande, aldrig följs upp och så vidare.

Att kravställandet blir bättre borde därför vara en målsättning för de offentliga aktörerna och en väg att ta tag i detta är att snegla på vad Nederländerna gör. Där har man tagit fram en proportionalitetsguide, som används av såväl upphandlare som domare. I guiden kan man läsa sig till vad som är ett proportionellt krav, dvs. ett väl avvägt krav. Av guiden framgår bland annat vikten av proportionalitet i hela inköpsprocessen, dvs. från fastställandet av behovet och det interna upphandlingsarbetet till marknadsanalysen, vilken upphandlingsform som ska väljas, vilka ska-krav som ska ställas (inklusive vid riskanalysen) och hur uppföljningen ska ske osv.  

Från Svenskt Näringsliv kommer vi att låta översätta den holländska guiden i syfte att få igång en diskussion kring proportionella krav. En svensk proportionalitetsguide räcker sannolikt inte men är ett första steg och skulle i förlängningen kunna resultera i att företagare blir mer nöjda med hur kommunerna sköter sina upphandlingar, att vi får fler anbud i varje upphandling och färre överprövningar.

Att ta fram hjälpmedel som syftar till att underlätta och förbättra upphandlingsarbetet ligger dessutom i linje med EU:s önskan såsom den formulerades i en rekommendation i början av oktober i år, då EU slog fast att arbetet som ”offentlig inköpare” måste professionaliseras i EU:s medlemsländer.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Oklara besked från Skatteverket om vårdskatten

KOMMENTAR Svenskt Näringsliv har upprepade gånger varnat för de rättsliga problem som följer med vårdskatten eftersom gränsen mellan de insatser som ska beskattas och de som ska vara skattefria är mycket oklar. Trots nya besked från Skatteverket är läget fortfarande otydligt.
NYHET Publicerad:

Populistiskt förslag om digitalskatt

KOMMENTAR Den franska finansministern vill att Sverige och EU ska införa en skatt på så kallade digitala företag. Ironiskt, med tanke på att Frankrike själva, nationellt, har infört mycket förmånliga skatteregler för digitala företag. Digitalskatten är inte en fråga om rättvis beskattning utan ett populistiskt och protektionistiskt förslag som, om det infördes, väsentligt skulle öka risken för ett öppet handelskrig över Atlanten.
NYHET Publicerad:

Arbetsförmedlingens misskötsel slår mot kompetensförsörjningen

KOMMENTAR Regeringens egen granskningsmyndighet IAF riktar i dag ny skarp kritik mot Arbetsförmedlingens bristande uppföljningsåtgärder för arbetssökande. Bilden av att kontrollfunktionerna inte fungerar är allvarlig. Ytterst slår misskötseln av arbetsmarknadspolitiken mot kompetensförsörjningen, skriver Pär Andersson, försäkringsexpert.
NYHET Publicerad:

Kravet på rätt titel kostade sju miljoner extra

UPPHANDLING En bristande dialog mellan köpare och säljare skapar hinder vid offentliga upphandlingar. Det menade företrädare från näringslivet och offentlig sektor under ett seminarium. Byggföretagaren Carin Stoeckmann lyfte ett exempel där upphandlaren valde att betala sju miljoner extra för "rätt" titel på pappret.
NYHET Publicerad:

En myt att mer resurser löser välfärdens problem

KOMMENTAR Mer resurser löser inte välfärdens problem, utan leder till följdproblem. Den enda lösning som är förenlig med förbättrad välfärd är att öka användningen av modern teknik i kommunsektorn, skriver Bettina Kashefi, chefekonom och Anders Morin, ansvarig välfärdspolitik.
NYHET Publicerad:

Brexit: Företagen uppmanas öka sina förberedelser

KOMMENTAR Brexitförhandlingarna kärvar. Svenska företag känner oro. Gör en grundlig riskanalys och en handlingsplan om effekterna kring tull, tillstånd och logistik, uppmanar Jens Hedström, chef för Brysselkontoret.
NYHET Publicerad:

Svenska universitet borde kunna bättre

KOMMENTAR Svenska universitet halkar ner på en internationell lista över världens främsta lärosäten. "Sverige borde kunna bättre och klättra rejält i rankningarna”, skriver Fredrik Sand, högskolepolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Snart är e-faktura ett krav vid upphandling

OFFENTLIGA AFFÄRER Efter första april nästa år, är det förbjudet att skicka pappersfakturor till kommuner, landsting och andra myndigheter. Då gäller e-faktura. "Den är miljövänlig, billig, tidsbesparande och ger effektivitetsvinster", summerar upphandlingsexpert Birgitta Laurent.
NYHET Publicerad:

Svenska företag viktiga för att nå klimatmål

KOMMENTAR Natten till måndag presenterade FN:s klimatpanel IPCC sin rapport om möjligheterna att begränsa den globala uppvärmningen till maximalt 1,5 grader. Det är positivt att det nu finns vetenskapliga fakta kring förutsättningarna att nå Parisavtalets klimatmål, skriver klimatexpert Maria Sunér Fleming.
NYHET Publicerad:

EU:s protektionism visar sitt fula tryne

KOMMENTAR EU:s protektionism borde få större utrymme i debatten. Ofta göms frågan i snåriga och tekniska formuleringar, anser Christina Wainikka, policyexpert för immaterialrätt.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv bedriver ingen lobbykampanj mot skärpta klimatmål

KOMMENTAR Ett internt diskussionsdokument från organisationen Business Europe har de senaste dagarna givit upphov till en rad missuppfattningar och ett antal i sak felaktiga artiklar som lyfter frågan om Svenskt Näringslivs arbete med klimatfrågor.
NYHET Publicerad:

Långsiktighet måste vara i fokus i EU:s klimatpolitik

KOMMENTAR De senaste dagarna har det florerat uppgifter om Business Europes inställning till att höja EU:s klimatmål till 2030, och ett underlags-PM har spridits i svensk och europeisk media. Det här tar fokus från arbetet som ska leda till minskade utsläpp, enligt Svenskt Näringsliv
NYHET Publicerad:

Ingen kan tycka att upphovsrättens problem är lösta

KOMMENTAR Det är få frågor inom immaterialrätten som väcker så heta känslor som förändringar i det upphovsrättsliga skyddet. Diskussionen kring den omröstning som skedde i EU-parlamentet den 12 september visar detta med önskvärd tydlighet.
NYHET Publicerad:

Övervinster i skolan en myt

KOMMENTAR I en artikel i Svenska Dagbladet idag redovisas vinstnivåer för företagen inom skolsektorn. Den slutsats som dras är att dess vinstnivåer är relativt sett låga, skriver Anders Morin, ansvarig för välfärdspolitik.
NYHET Publicerad:

Varken hemligt eller konstigt att näringslivet opinionsbildar

KOMMENTAR I rapporten "Pengarna bakom samhällspolitiken" från Arena Opinion och LO (som är en av Arenagruppens finansiärer) försöker författaren hävda att Svenskt Näringsliv dominerar valrörelsen ekonomiskt. Rapporten är full av felaktigheter.
NYHET Publicerad:

Företagens behov bör spilla över på Komvux

KOMMENTAR Komvuxutredningen har lämnat sitt slutbetänkande. Bra att utredningen ser behovet av att förändra urvalsreglerna, så att fler personer snabbare kan komma i jobb, skriver Helen Rönnholm, utbildningspolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Rumphugget om fjärde industriella revolutionen

KOMMENTAR Artificiell intelligens, robotteknik, nanoteknologi och 3D-printing. Den fjärde industriella revolutionen är här. Utmaningarna kräver att osäkerheten kring gällande regler minskar och att policyutvecklingen skyndas på, anser Christina Wainikka, policyexpert för immaterialrätt.
NYHET Publicerad:

”Viktiga förslag för svensk forskning från Liberalerna”

KOMMENTAR Liberalerna presenterar ett reformpaket för att Sverige ska ta igen förlorad mark inom forskning och utveckling. Bra, att partiet lyfter viktiga framtidsfrågor för svensk ekonomi och välstånd, skriver Emil Görnerup, ansvarig för forsknings- och innovationspolitiska frågor.
NYHET Publicerad:

Internationalisering – krävande strategi för regering och universitet

KOMMENTAR Regeringen har tagit initiativ till en ny strategi för internationalisering för högre utbildning och forskning i Sverige. Det är välkommet. Men tyvärr saknas viktiga frågor i strategin, exempelvis uppehållstillstånd, bostadsbristen och samarbetet med näringslivet. Universitet, högskolor och myndigheter har mycket att leva upp till, men regeringen måste också leverera, skriver Fredrik Sand högskolepolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Utbildningsplikten är feltänkt

KOMMENTAR Regeringens reform för att öka utbildningsnivån bland nyanlända – den så kallade utbildningsplikten – går trögare än tänkt. Hittills i år har 5 500 personer bedömts omfattas av utbildningsplikt. Av dem har endast 90 personer påbörjat studier. Det är svårt att inte se det som ett fiasko, skriver Karin Rebas, skolpolitisk expert.