NYHET8 mars 2021

Så ska region Gotland locka fler företag att delta i offentlig upphandling

I Svenskt Näringslivs årliga undersökning av det lokala företagsklimatet får upphandling bottenbetyg i majoriteten av Sveriges kommuner. Region Gotland är inget undantag, upphandling får lägst betyg av alla företagsklimatfrågor när företagarna får säga sitt. Nanna Sörling tillträdde som upphandlingschef för regionen i september 2019. ”Ambitionen för upphandlingsarbetet ska vara att skapa goda affärer som tillgodoser behov och är till god nytta för skattepengarna. Inköpen ska bidra till en hållbar utveckling och en välfärd i balans”, säger Nanna Sörling.
 

En viktig del av utvecklingen är att säkerställa effektivitet och kvalitet i regionens interna inköpsarbete, säger upphandlingschef Nanna Sörling.
Foto: Privat

Svenskt Näringsliv har under hösten betonat vikten av det offentliga som en möjliggörare för att återstarta ekonomin. En tidigareläggning av tio procent av investeringarna i Sveriges kommuner innebär en utökad investeringsvolym med 18,4 miljarder kronor på årsbasis. Det skulle skapa efterfrågan och nya arbetstillfällen.

Till följd av krisen, har region Gotland tidigarelagt investeringar eller planerar att göra det?
– Redan tidigt i pandemin bestämde sig region Gotland för att i möjligaste mån genomföra de upphandlingar som var planerade att göras under 2020. Vi såg att det bästa stödet vi kunde ge näringslivet var att fortsätta göra våra inköp för att företagen skulle få affärer. Vi har också fört dialog med leverantörer som haft utmaningar att fullfölja sina avtal med regionen och tillsammans med dem försökt hitta lösningar, säger Nanna Sörling.

I Svenskt Näringslivs senaste företagarpanel fick företagen på Gotland tycka till om hur de upplever processen kring offentlig upphandling. 66 procent av företagen svarar att de någon gång deltagit i en offentlig upphandling. Det är en stor andel företag som kan räkna det offentliga till sin kundbas. Trots detta väljer många att inte lämna anbud och anledningarna till det varierar. 65 procent av företagen uppger att de väljer att avstå för att administrationen var för omfattande. 52 procent avstår för att upphandlingarna har för stort fokus på låga priser och 42 procent av företagen bedömer chansen att vinna upphandlingen som för liten för att det ska vara värt att lämna anbud.

I undersökningen fick företagen också svara på vad som skulle få dem att lämna anbud. Av regionens företag önskar 43 procent att upphandlingarna primärt fokuserar på kvalitet, inte pris. 34 procent vill att det ska vara lättare att få reda på vilka upphandlingar som passar deras företag. Slutligen önskar 30 procent mer relevanta kravspecifikationer.

Hur arbetar regionen för att fler företag ska vilja delta i offentlig upphandling?
– Vi önskar många anbud i våra upphandlingar, det gynnar konkurrensen och ger underlag till goda affärer för våra skattemedel. Vi arbetar för att öka dialogen med branscher och företag under förarbetet inför olika typer av upphandlingar. Avseende utvärderingskriterier ser vi inför varje upphandling över hur vi på ett bra sätt ska kunna utvärdera inkomna anbud. För att företagen ska få mer information om kommande upphandlingar kommer vi att publicera årets kommande upphandlingar på region Gotlands websida, säger Nanna Sörling.

Enligt undersökningen ser företagen på Gotland stor förbättringspotential inom området upphandling. Hur samverkar ni med näringslivet?
– Som exempel på samverkan etablerar vi ett upphandlingsforum tillsammans med representanter för det gotländska näringslivet. Vi för också löpande dialog med näringslivsföreträdare och företag på Gotland. I dessa forum diskuterar vi bland annat hur vi kan underlätta för potentiella leverantörer att delta i upphandlingar som regionen genomför. Vi vill samarbeta och dela kunskap mellan varandra för att öka förståelsen kring såväl näringslivets förutsättningar som upphandlingar, säger Nanna Sörling.

Hur ser det interna utvecklingsarbetet inom upphandling ut?
– En viktig del av utvecklingen är att säkerställa effektivitet och kvalitet i regionens interna inköpsarbete, bland annat genom att stärka styrning och ledning av inköp. Processer, arbetssätt, rutiner och stöd till de verksamheter som gör inköp inom regionen utvecklas och digitaliseras. Vi stärker också planering och uppföljning av inköp för att på det sättet ge underlag till goda affärer, säger Nanna Sörling.

Offentlig upphandling
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist