NYHET17 juli 2023

Stockholms vägnät bromsar företagens tillväxt

Sveriges infrastruktur har under en lång tid varit eftersatt. Runt om i landet rapporteras det om ett vägnät som inte håller en tillräckligt hög standard. Dåliga vägnät leder till onödiga hastighetssänkningar, framkomlighetsproblem och potthål som kan leda till olyckor och skador på både fordon och last. Ett problem som vi även ser i Stockholm.

Filip Areström, projektledare Svenskt Näringsliv Stockholms län.Foto: Stefan Tell

Stockholms län är Sveriges största region sett till befolkning och antal företag. Varje dag under 2022 ökade Stockholms läns befolkning med 68 personer och det startades i snitt 60 nya företag. För att mätta transportbehovet hos både de nyinflyttade och de nystartade företagen krävs ett välutvecklat vägnät. Tyvärr finns det idag stora brister i regionens vägnät som ställer till med problem.

I Svenskt Näringslivs årliga undersökning av det lokala företagsklimatet kommer ett förbättrat vägnät på plats fyra när företagen får välja vilka åtgärder de främst tycker att kommunerna i länet bör prioritera för att förbättra det lokala företagsklimatet. I år fanns den även möjlighet till fritextsvar. Från detta går det att urskilja framför allt två stora problem med Stockholms vägnät.

Vägskador och potthål

Stockholms vägar är mycket hårt trafikerade. Vägnätet är i många delar av regionen inte optimerat för att klara av den stora mängd och den tunga trafik som färdas på den. Detta i kombination med att underhållet på vägnätet i många områden är eftersatt leder till uppkomsten av skador och potthål.

Fritextsvaren vittnar om att vägskadorna och potthålen ställer till med problem för regionens företag. Det dåliga skicket på vägarna resulterar i att hastigheterna blir tvungna att sänkas så pass mycket att köer uppstår. En företagare uppger att de nu har börjat överväga att flytta sin verksamhet från den kommun de verkar i för att komma runt problemet.

Förutom att hastigheter tvingas att sänkas, finns även risken att stora skador på både vagn och gods kan uppstå som en följd av trasiga vägbanor. Skador på vagn innebär onödiga reparationskostnader och skador på gods riskerar att leda till utebliven inkomst och missnöjda kunder som inte får sin leverans i tid.

Framkomlighetsproblematiken

Den stora mängden fordon i kombination med smala vägar, flaskhalsar och ett vägnät som inte är dimensionerat efter Stockholms befolkningstillväxt skapar köerna. I undersökningen vittnar företagarna om just detta, hur de underdimensionerande vägarna leder till köer vilket ställer till med stora problem.

Köerna och de långa restiderna i länet är även en utmaning för företagen när de ska rekrytera personal. Ett av de största problemen som företagen står inför idag är att hitta rätt kompetens. I en arbetsmarknadsregion som Stockholm borde företagen ha en stor ”pool” att rekrytera från, men så är inte fallet. Företagen uppger att de har problem att rekrytera personal från andra sidan av länet just på grund av trafikköer. Andra företag uppger att de har tappat uppdrag eller tackat nej till nya jobb som en följd av köerna.

Om regionen ska fortsätta att behålla sin status som landets mest innovativa och entreprenörstäta region är det en grundläggande förutsättning att vägnätet håller hög standard. Företagens varor, tjänster och personal måste ha möjligheten att komma fram både säkert och i tid. Blir varor, tjänster eller personal försenade på grund av ett bristande vägnät tappar företagen både sitt anseende och antalet produktiva timmar.

Sveriges infrastruktur har idag en underhållsskuld på drygt 70 miljarder kronor. Underhållsskulden är det underhåll som inte har blivit av som skulle säkerställa att infrastrukturen håller en godkänd kvalité. Inom 10 år beräknas samma skuld vara över 100 miljarder kronor. Att nya vägar byggs är bra och viktigt, det behövs. Men det redan existerande vägnätet måste prioriteras och får inte glömmas bort.

Infrastruktur
Skriven avFilip Areström
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist