Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET1 mars 2021

Så kommer EU:s nya klassificeringssystem påverka näringslivet  

EU:s taxonomi är ett regelverk som syftar till att klassificera vad som är miljömässigt hållbart och vad som inte är det. Taxonomi är ett första steg i EU-kommissionens handlingsplan för en hållbar tillväxt, syftet är att nå Parisavtalet och klimatneutralitet till år 2050. 

”Vi följer utvecklingen avseende taxonomin med stort intresse och med viss oro”, säger Anders Edholm, kommunikationsdirektör på SCA.  

Implementeringen av taxonomin planeras ske i två steg, först lanseras definitioner kopplade till klimat under år 2022 och sedan övrig miljöpåverkan år 2023. 

Nyligen presenterades rapporten ”Översyn av taxonomins påverkan på det svenska näringslivet” av analysföretaget Cartina. Rapporten är baserad på ett stort antal intervjuer med företrädare för näringslivet och finansbranschen. Sammanfattningsvis är företrädare från branschorganisationerna som har medverkat i undersökningen oroliga. De anser att ambitionerna bakom taxonomin är goda, men att initiativet har utvecklats till ett medel som inte främjar målet. 

Oron är något som Sundsvallsbaserade SCA bekräftar.

– Vi följer utvecklingen avseende taxonomin med stort intresse och med viss oro. Processen för att ta fram den delegerade akten har inte varit transparent och signaler om att exempelvis biodrivmedel och vattenkraft inte kommer att klassas som hållbara är oroväckande. Vi har bidragit med våra synpunkter genom att sända in ett konsultationssvar till EU-kommissionen och väntar nu på Kommissionens förslag vilket ska presenteras under våren. Då vi inte har sett något förslag från Kommissionen vill jag inte spekulera i exakt vad ett sådant skulle ha för implikationer för SCA, säger Anders Edholm, kommunikationsdirektör på SCA.  

Ett orosmoln som tas upp i rapporten är att vattenkraft, kärnkraft och bioenergi som utgör basen för svensk energimix förmodligen inte kommer att klassificeras som grön. Även biobränsle som är en stor del av den svenska strategin för klimatneutralitet kommer inte att klassas som grön enligt taxonomin. 

Marcus Morfeldt, hållbarhetsexpert på Svenskt Näringsliv, konstaterar att mer måste göras för att nå Parisavtalet. Men att det finns en hel del frågetecken kring EU:s taxonomi. 

– Det är nödvändigt med omfattande investeringar från både privat och offentligt håll. Grundtanken för taxonomin är god, men jag är tveksam till hur den har arbetats fram, säger Marcus Morfeldt. 

– Att det finns ett förtroende för att taxonomin främjar klimatnytta är helt avgörande. Därför ser vi att det är angeläget att inkludera företag och näringsliv i processen, fortsätter han. 

Marcus Morfeldt ser en tydlig oro hos företagen att taxonomin ska slå mot svenska företags konkurrenskraft. 

– Nu behövs en framåtblickande hållning för att finansiera nya tekniska lösningar. I Sverige behöver vi en kraftig utbyggnad av vindkraft och reinvesteringar i vattenkraft och kärnkraft, det är väldigt oroande att dessa två sistnämna fossilfria energislag inte klassas som gröna. Det kan göra att elintensiv industri kan komma att uppfattas som mindre hållbara framöver. Transportsektorn står nu för en tredjedel av våra utsläpp, här är biobränsle avgörande, då kan taxonomin påverka väldigt negativt eftersom den riskerar missgynna användningen av biodrivmedel. 

Fakta

Taxonomin är den första punkten i EU-kommissionens handlingsplan för finansiering av hållbar tillväxt. 

För att Parisavtalet ska uppnås krävs stora investeringar i den Europeiska industrin som förväntas kanaliseras via finansmarknaden. Taxonomin är framtagen för att vara ett verktyg för finanssektorn som ska underlätta att fatta investeringsbeslut som är i linje med Parisavtalet. För att se till så att kapitalet hamnar rätt har EU-kommissionen nu tagit fram en första version av vad som anses vara hållbara ekonomiska aktiviteter inom olika näringsgrenar och definierat tröskelvärden för vad som kan kvalificeras som miljömässigt hållbart. 

För att en ekonomisk aktivitet ska klassificeras som grön krävs att den väsentligt bidrar till minst ett av de sex miljömålen: 

 1. 1.
  Begränsningar av klimatförändringar
 2. 2.
  Anpassning till klimatförändringar
 3. 3.
  Hållbar användning och skydd av vatten och marina resurser 
 4. 4.
  Övergång till en kretsloppsekonomi
 5. 5.
  Förbyggande och begränsning av föroreningar 
 6. 6.
  Skydd och återställande av biologisk mångfald och ekosystem 

Och den ekonomiska aktiviteten får inte förorsaka någon väsentlig skada på övriga 
miljömål. 

Taxonomin är uppbyggd för att klassificera ett antal ekonomiska aktiviteter, dessa är antingen klassade som ”gröna” eller ”transitional”. Aktiviteter som inte inkluderas i taxonomin anses neutrala. Det har även funnits en diskussion kring behovet att skap en brun taxonomi som klassificerar ekonomiska aktiviteter som motverkar miljömässig hållbarhet. 

Hållbar utveckling genom Agenda 2030
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist