NYHET25 januari 2022

EU: Trycket hårdnar att få klart regelverk för digital marknad

Lagen om digitala marknader är en grundbult i EU:s digitala strategi. Lagstiftningsarbetet pågår för fullt. För Svenskt Näringsliv är det viktigt att lagen är rättssäker och har regler som är proportionerliga som gynnar innovation, effektivitet och investeringsvilja.

Digital Markets Act ska tillämpas på särskilt utsedda grindvakter, det vill säga leverantörer av kärnplattformstjänster.

Trycket att färdigställa Digital Markets Act, DMA, under nuvarande franska ordförandeskap är stort och ambitionen är att bli klar redan före det franska valet i vår. De lagstiftande parterna, EU-kommissionen, EC, Europaparlamentet, EP, och Rådet, har just inlett trilogmöten och förhandlingar utifrån de olika positioner som respektive part beslutat om.

DMA är en av näringslivets viktigaste nya rättsakter och Svenskt Näringsliv följer det pågående lagstiftningsarbetet nogsamt. Viktigt är att DMA uppfyller följande krav:

Ett harmoniserande, rättssäkert och effektivt regelverk, riktat mot de som har den allra största marknadsmakten och möjligheten att utöva en sådan makt på de digitala marknaderna, med regler som är proportionerliga och som gynnar innovation, effektivitet och investeringsvilja för samtliga aktörer.

Ett harmoniserande, rättssäkert och effektivt regelverk

Både Rådet och EP har i sina respektive DMA-versioner kommit med en rad olika ändringsförslag som rör hur rättsakten ska genomföras och verkställas. Ändringarna beskriver mer långtgående än EC:s ursprungsförslag framförallt hur samarbetet mellan EC och medlemsstaterna ska fungera.

Ett bra samarbete är viktigt och kan bland annat bidra till bättre och effektivare användning av befintliga resurser, men som Svenskt Näringsliv tidigt uttryckt är det viktigt att EC ensamt verkställer DMA. Att ge de nationella konkurrensmyndigheterna en större roll kan leda till en mer fragmenterad och mindre tydlig tillämpning och fler aktörer för grindvakterna att interagera med. Även om nuvarande ordförandeland, Frankrike, tillsammans med Tyskland och Nederländerna tidigare föreslagit att medlemsstaterna ska ges en mer betydande roll, har detta avslagits i Rådets slutliga position, och samtliga tre versioner av DMA vidhåller inför trilogerna att EC ska sitta kvar i förarsätet när det gäller verkställighet. En sådan ordning är naturlig eftersom de centrala plattformstjänster som DMA riktar in sig på verkar gränsöverskridande, ofta på global nivå.

DMA syftar till att harmonisera reglerna på digitala marknaderna och Svenskt Näringsliv vill därför peka på viktiga förtydliganden som föreslagits i den inledande artikeln om hur DMA ska samverka med nationell lagstiftning. Ett viktigt tilläggsförslag för att undvika fragmentering föreskriver dessutom att nationella domstolar inte kan döma mot tidigare beslut från EC.

De med störst marknadsmakt ska omfattas

DMA riktar in sig på ett fåtal stora plattformar som fungerar som grindvakter mellan företagsanvändare och slutanvändare och vars ställning som grindvakter är varaktig. EC och Rådet å ena sidan och EP å andra sidan står fortsatt långt ifrån varandra vad gäller den nya rättsaktens omfattning, som bland annat styrs av gränsvärden för företagens omsättning och antalet användare på plattformstjänsterna. Detta väntas vara en av de stora förhandlingsfrågorna i trilogerna.

DMA ska tillämpas på särskilt utsedda grindvakter, det vill säga leverantörer av kärnplattformstjänster. De aktörer som kan omfattas ska enligt EC:s ursprungsförslag, vilket förslag Rådet stödjer i sin DMA version, ha en mycket stor omsättning i unionen och tillhandahålla en eller flera kärnplattformstjänster i minst tre medlemsstater. DMA kommer i vart fall att omfatta GAFAM-företagen (Google, Amazon, Facebook/Meta, Apple och Microsoft) samt därtill ett begränsat antal andra stora leverantörer av digitala tjänster.

EP har i sin DMA version föreslagit att trösklarna för vilka tjänster som ska omfattas ska höjas. EP har även i tidigare utkast till förhandlingsposition justerat trösklarna eller kriterierna för grindvakter. Svenskt Näringsliv har tidigt invänt mot förslag som diskuterats i EP och som inneburit att regelverkets omfattning utan tydlig motivering begränsas så att regelverket endast omfattar icke-europeiska aktörer. Det är viktigt att de lagstiftande parterna tar allvar på den kritik som framförts om att DMA riskerar att uppfattas vara anti-amerikanskt eller att DMA används för att uppnå teknisk suveränitet i Europeiska unionen.

Proportionerliga regler som gynnar innovation, effektivitet och investeringsvilja

Den regulatoriska dialogen (artikel 7) är viktig för att säkerställa att de åtgärder som vidtas är proportionerliga och relevanta för de olika kärnplattformstjänster som omfattas av DMA. Både grindvakter och användare gynnas, och efterlevnaden stärkas. Dialogen kan bidra till att DMA uppnår sina mål och skapar rättssäkerhet genom att tillhandahålla ytterligare specifikationer för de skyldigheter som grindvakter måste uppfylla. Det är välkommet att i likhet med både Rådets och EP:s respektive ändringsförslag möjliggöra för intresserade tredje parter, företagsanvändare och slutanvändare, att frivilligt bidra med underlag till den regulatoriska dialogen.

Vad närmare gäller de skyldigheter som ska vara uppfyllda är det viktigt att potentiella regelkonflikter undviks. Svenskt Näringsliv har i sitt DMA positionspapper bland annat påpekat att det bör förtydligas hur förbudet att kombinera data förhåller sig till den allmänna dataskyddsförordningen (”GDPR”). Att behandla personuppgifter ska inte riskera att innebära överträdelse av både DMA och GDPR. För att undvika förekomsten av motstridiga eller annars otydliga regler måste DMA också vara tydlig och stringent i de många hänvisningar som görs till GDPR och rätten att behandla personuppgifter med stöd av samtycke.

Svenskt Näringsliv vill också peka på risken för otydligheter i EP:s ändringsförslag som föreslår förbud mot riktad marknadsföring mot minderårig. Medlemsstaterna har getts utrymme att frångå den åldersgräns för behandling av personuppgifter av minderårig som gäller enligt GDPR och det är oklart vilken ålder EP:s förslag kommer att avse.

Svenskt Näringsliv stödjer dock inte heller i övrigt EP:s förslag att förbjuda riktad marknadsföring. Skälen till detta är flera. För det första innehåller redan EC:s ursprungsförslag, och för den delen rådets ändringsförslag, begränsningar mot riktad marknadsföring genom förbud att kombinera data utan giltigt samtycke. Dessutom föreslås att både DMA och DSA ska innehålla ökade krav på transparens av erbjudna marknadsföringstjänster. DSA uppmuntrar också EC att utarbeta EU-omfattande uppförandekoder för onlineannonsering. Riktad marknadsföring online är ofta en kostnadseffektiv metod för att nå nya kunder och marknader, särskilt för mindre företag som ofta förlitar sig på grindvakternas marknadsföringstjänster. Regler för riktad marknadsföring finns redan i annan lagstiftning och det är därför bättre att överväga ökade transparenskrav snarare än förbud för att stärka tilliten till digitala tjänster och olika marknadsföringsinsatser.

Reglering av digitala plattformar
Skriven avCarola Ekblad
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist