NYHET30 augusti 2021

Regler som tvingar företag att ge upp data för allmänintresset

EU-kommissionen har publicerat en konsultation som företag kan besvara fram till fredag den 3 september. Konsultationen rör en kommande datalag som syftar till att effektivisera användningen av data på den inre marknaden. 

För att EU kommissionen ska få ett bra underlag för sitt lagstiftningsarbete bör så många företag som möjligt besvara frågorna i konsultationen.Foto: MostPhotos

Datalagen väntas bland annat innehålla regler som innebär att företag måste ge upp vissa data för allmänintresset, med eller utan ersättning. Vad allmänintresset innebär är ännu inte klart och flera frågor i konsultationen rör innebörden av detta begrepp. Även om de flesta delar uppfattningen att det i händelse av en katastrof kan vara nödvändigt att kräva tillgång till företagsdata, är bedömning en annan om företag regelbundet måste ge upp omfattande data för framställning av till exempel statistik. Regler om tvingande datadelning måste under alla omständigheter begränsas till vad som är nödvändigt!

I det kommande lagstiftningsarbetet är det också viktigt att dra lärdom av den datadelning som redan förekommer med stöd av avtal eller nu gällande lag. Det finns dessutom ytterligare regler om datadelning som är på gång och som måste beaktas. För att EU kommissionen ska få ett bra underlag för sitt lagstiftningsarbete bör så många företag som möjligt besvara frågorna i konsultationen som finns här.

Svenskt Näringsliv ståndpunkter i sitt svar på konsultationen är i korthet följande:

  • Datalagen får inte resultera i negativa effekter på företagens och den europeiska industrins konkurrenskraft. Både gällande och aviserade internationella regler och överenskommelser som rör datatillgång måste beaktas.
  • För att tillmötesgå företagens behov av rättssäkerhet krävs teknikneutrala och principbaserade lagar som håller över tid. Datalagen får inte innebära påbyggnadsreglering i de delar det redan finns gällande eller aviserad sektoriell och horisontell lagstiftning med samma eller liknande syften.
  • Vi motsätter oss regler om tvingande datadelning i datalagen. 
  • Företagens vilja och förmåga att dela data beror på rättsliga, tekniska och kommersiella överväganden. Det är därför viktigt att datadelning fortsatt värnar avtalsfriheten och bygger på frivillighet. Detta så att företag i varje enskilt fall har möjlighet att besluta om och hur datadelning ska ske med beaktande av vilken bakomliggande teknisk lösning som används, vilka affärsmodeller parterna har och de legala regelverk som aktualiseras.
  • Det är inte politikens roll att driva fram hur och på vilka villkor parterna på marknaden väljer att samarbeta.
  • För att underlätta användningen av data bör lagstiftningen som rör integritet, konkurrensrätt och immaterialrätt ses över. I Sverige måste även offentlighets- och sekretesslagen beaktas för att säkerställa att data som delas med det offentliga inte röjs i strid med det ändamål som datadelningen avsett. 

Reglering av digitala plattformarData act
Skriven avCarola Ekblad
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist