REMISSVAR6 november 2023

Vägledning för att identifiera samhällsviktig verksamhet som kan vara i behov av särskild kravställning

MOTTAGARE
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Externt diarienummer
MSB 2023-13986
Svenskt Näringslivs diarienummer
2023-162

Svenskt Näringsliv ser positivt på att regeringen givit MSB i uppdrag att ta fram vägledning för att identifiera den verksamhet som kan vara i behov av särskild kravställning. Svenskt Näringsliv förordar dock att begreppet totalförsvarsviktig verksamhet används istället för särskild kravställning då vår uppfattning är att totalförsvarsviktig verksamhet är en delmängd av samhällsviktig verksamhet. Identifieringen av totalförsvarsviktig verksamhet (i MSBs vägledning benämnd verksamhet som kan vara i behov av särskild kravställning) behöver ske skyndsamt och i nära samarbete med berört näringsliv. Tillsättande av nya utredningar bör undvikas. Tydliga kriterier behöver tas fram och näringslivets förutsättningar att tillhandahålla verksamheten måste beaktas tidigt i processen. Näringslivet bör inkluderas i samtliga steg dvs. analys, inventering och bedömning. Slutligen är det av vikt att den sektoriella identifieringen av totalförsvarsviktig verksamhet också kompletteras med en tvärsektoriell bedömning för att tillse att beroendeförhållanden mellan olika verksamheter tidigt omhändertas. Även här är det av vikt att näringslivet inkluderas.

Ansvarig handläggareJohan Sjöberg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist