NYHET12 november 2020

Så får vi stopp på snedvriden konkurrens från det offentliga 

Osund konkurrens från den offentliga sektorn är ett vanligt och växande problem. I en rapport föreslår Svenskt Näringsliv preciseringar av lagstiftningen. ”Det är inte schyst, de tar maten ur munnen på oss”, säger företagaren Morgan Carlsson. 

Filipstads Specialmaskiner är utsatta för osund konkurrens från kommunen. ”Det är inte schyst, de tar maten ur munnen på oss”, säger ägaren Morgan Carlsson.

Offentlig säljverksamhet som tränger undan privat näringsverksamhet är ett vanligt förekommande problem, som särskilt drabbar små företag. Svenskt Näringsliv får regelbundet frågor från bekymrade näringsidkare som upplever osund konkurrens från kommun och stat. Faktum är att nästan var femte företag är drabbat, enligt en enkätundersökning genomförd av Konkurrensverket 2017. Samtidigt är det bara ett av tio drabbade bolag som vänder sig till Konkurrensverket för att få upprättelse. Det är vanligt att företag upplever att Konkurrensverket inte kan göra så mycket åt situationen.

Enligt Stefan Sagebro, Svenskt Näringslivs expert på konkurrens och statsstöd, ligger det något i det.

Stefan Sagebro, Svenskt Näringslivs expert på konkurrens och statsstöd.
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

– Konkurrensverkets möjligheter att driva dessa frågor i domstol har tyvärr försämrats. Vår bild är att domstolarna kommit att tolka regelverket på ett sätt som inte ligger i linje med lagstiftarens intentioner. Därför föreslår vi nu en precisering av lagen.

Det var i januari 2010 som nya regler mot konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet trädde i kraft. Kommuner och regioner förbjöds att bedriva säljverksamheter som riskerar att begränsa eller snedvrida konkurrensen – såvida inte verksamheten har lagstöd. För staten infördes liknande regler. Som tillsynsmyndighet utsågs Konkurrensverket.

– Syftet var inte att straffa utan syftet var framåtsyftande – att få kommun, region och stat att upphöra med konkurrenssnedvridande verksamhet. Och de nya reglerna fick en väldigt positiv effekt, vilket inte minst märktes i Svenskt Näringslivs mätningar av det lokala företagsklimatet, där indikatorn ”konkurrens från kommunen” förbättrades avsevärt. Men domstolarna har efter hand börjat anlägga ett alltför snävt perspektiv på konkurrens, där man tappat bort delar av det som beskrivs i förarbetena om långsiktig konkurrens, och därtill lagt en orimligt stor bevisbörda på Konkurrensverket. Det har tvingat Konkurrensverket att lägga ner väldigt mycket tid på varje utredning – och prioritera bort de flesta inkomna tips och klagomål, säger Stefan Sagebro

Domstolarna har efter hand börjat anlägga ett alltför snävt perspektiv på konkurrens, där man tappat bort delar av det som beskrivs i förarbetena om långsiktig konkurrens.

På ett webbsänt seminarium den 10 november kom flera drabbade företag till tals: Sandstedt El i Jönköping, som upplever konkurrens från kommunala bolag kring installation av exempelvis ladd-stolpar och solceller; Filipstads Specialmaskiner, där kommunen konkurrerar om bland annat underhåll av vägsamfälligheter och grustransporter; Qvarnsjö Skogstjänster i Jämtland, vars vedfabrik utsätts för osund konkurrens av en kommunal verksamhet; Europcar och Cramo maskinuthyrning i Söderhamn, som möter konkurrens från det statliga bolaget Arento inom maskinuthyrning..

– Det är inte schyst, de tar maten ur munnen på oss, säger Morgan Carlsson, ägare av Filipstads Specialmaskiner AB.

Offentlig säljverksamhet förekommer inom många branscher.

– Det har över tid handlat om allt från IT-kaféer och videouthyrning till försäljning av pelletsbrännare. Kommunerna – för det handlar oftast om kommuner – agerar ju inte så här av illvilja, utan ofta handlar det om åtgärder för att tillhandahålla grundläggande service eller sysselsättning åt vissa grupper eller om tillväxtfrämjande åtgärder. Ändå blir det ibland väldigt fel, på ett sätt som skadar både näringslivet och konsumenterna, säger Stefan Sagebro.

Ett viktigt fall gäller Hässleholms kommun. 2015 antog man en fiberetableringsplan som innebar att kommunen skulle erbjuda minst 95 procent av invånarna anslutning till ett kommunalt fibernät senast år 2020. Privat konkurrens har man satt stopp för genom att neka markupplåtelse till företag som planerat egna fibernät. I mars 2018 biföll Patent- och marknadsdomstolen (PMD) Konkurrensverkets talan mot kommunen, men Patent- och marknadsöverdomstolen återförvisade målet i januari 2020 och en ny dom i PMD väntas i december.

– Hässleholmsfallet är ett utmärkt exempel på hur svårt det blivit att driva dessa frågor i domstol. Samtidigt blir utfallet avgörande för hur regelverket ska tolkas framgent. Förlorar Konkurrensverket den här tvisten har vi inget effektivt skydd kvar, säger Stefan Sagebro.

Det är för att öka möjligheterna för Konkurrensverket att framgångsrikt driva dessa fall i domstol som Svenskt Näringsliv nu föreslår preciserade regler mot konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet. Advokat Per Karlsson, en före detta chefsjurist på Konkurrensverket, har utrett förslagen.

– Det rör sig inte om några dramatiska förändringar, men viktiga. Egentligen handlar det om att tydliggöra intentionerna bakom 2010 års lagändring och att ge Konkurrensverket större möjligheter att med proportionerliga utredningsresurser belysa hur offentliga säljverksamheter orsakar långsiktig skada på konkurrensförhållandena, säger Stefan Sagebro.

Svenskt Näringsliv har arbetat med frågan i många år. Inledningstalade på webbinariet gjorde Göran Grén, chef för sakområdet företagsjuridik på Svenskt Näringsliv.

– Vi har bland annat genomfört omfattande informationsinsatser ute i regionverksamheten där vi träffat representanter för det offentliga. Och vi har tagit fram en guide för att hjälpa framför allt kommunerna att undvika att trampa snett. Men ingenting har gett det resultat som vi hoppats på. Nu återstår lagstiftningsvägen, säger Göran Grén.

KonkurrensFöretagsjuridik
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist