NYHET1 mars 2023

Dags att växla upp klimat-, handel- och utvecklingssamarbetet

Klimatet, exporten och biståndspolitiken hänger samman och när regeringen växlar upp arbetet bör man till fullo tillvarata näringslivets potential, skriver Marie Trogstam, avdelningschef hållbarhet och infrastruktur, och Anna Stellinger, chef för internationella och EU-frågor.

Anna Stellinger, chef för internationella och EU-frågor, Marie Trogstam, avdelningschef hållbarhet och infrastruktur.

Sverige står inför större utmaningar än på mycket länge. Vårt säkerhetspolitiska läge är det mest utsatta på decennier. Att säkra energiförsörjningen utan att tappa tempo i omställningen är avgörande för att vi ska klara klimatmålen. Hög inflation och en svag krona försvagar både företag och hushåll, samtidigt som den internationella handeln är satt under press. För ett omvärldsberoendeland som Sverige är det en utmanande verklighet, där säkerhet, geopolitik, handel och grön omställning vävs allt tätare samman.

Sveriges företag kommer att spela en helt avgörande roll för att vända utvecklingen och för att vi ska klara dessa och andra utmaningar. Samhällets förmåga att skapa välstånd och arbete, men också till omställning och motståndskraft hänger på att det finns starka, innovativa och konkurrenskraftiga företag. Företagen både kan och vill vara en kraft i såväl klimatomställningen som i internationell handel och utvecklingssamarbete.

Ny klimathandlingsplan 

Regeringen har aviserat att man kommer lägga fram en ny klimathandlingsplan och den sedan tidigare planerade export- och investeringsstrategin. Därutöver knyter man samman handels- och utvecklingspolitiken, inte minst genom att ansvaret för handel och bistånd nu samlats hos ett statsråd.

Klimatet, exporten och biståndspolitiken hänger samman och när regeringen växlar upp arbetet bör man till fullo tillvarata näringslivets potential. Man har nu ett unikt tillfälle att lägga grund för en internationellt inriktad klimatpolitik som växelverkar med en ambitiös och samordnad handels- och biståndspolitik. Det är bra att ambitionsnivån är hög. 

Beräkningar av den långsiktiga potentialen visar att svenska företag till 2040 skulle kunna skapa en global klimatnytta som med råge överstiger våra egna utsläpp.

Vårt fossilfria energisystem och svenska företags effektiva produktionsprocesser ger i sig lägre utsläpp, men till det kommer exporten av gröna innovationer som minskar utsläppen i andra länder. Det är exportföretagen som tar svenska innovationer och klimateffektiva lösningar ut i världen. En ännu inte publicerad rapport från Svenskt Näringsliv bekräftar analysföretaget Material Economics tidigare beräkningar om att det svenska näringslivets globala klimatnytta motsvarar ungefär hälften av Sveriges samlade utsläpp på hemmaplan. Beräkningar av den långsiktiga potentialen visar att svenska företag till 2040 skulle kunna skapa en global klimatnytta som med råge överstiger våra egna utsläpp.

En klok nationell energipolitik, inriktad på en fortsatt fossilfri elektrifiering av industri och transporter, är en förutsättning för att svenska företag fullt ut ska kunna bidra till den globala klimatnyttan. Effektiva och ändamålsenliga tillståndsprocesser och en modern miljö- och klimatlagstiftning är avgörande. Men också en svensk och europeisk politik som strävar efter fri och öppen handel, för att svensk grön teknik ska nå ut på internationella marknader. Den svenska rösten för en positiv handelsagenda är central, när både delar av Europa och USA ropar efter ett snävare nationellt fokus.

Handeln central för en hållbar utveckling

När biståndspolitiken knyts närmare handelspolitiken möjliggörs ett mer samordnat och kraftfullt svenskt bidrag till den globala utvecklingen. Handel, omställning och utveckling hör ihop. Forskarna Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson, verksamma vid Institutet för Näringslivsforskning, har i en rapport för Svenskt Näringsliv visat hur handeln har en positiv effekt på den globala konkurrensen. Bättre konkurrens gynnar mer produktiva – och mindre koldioxidintensiva – företag. Handeln är central för en hållbar och långsiktigt positiv utveckling i alla delar av världen.

Svenska företag är redan i dag på plats i många av de länder som är föremål för svenskt bistånd, inte minst i de länder som gått från stor fattigdom till relativt välstånd. Deras erfarenheter och möjligheten att på plats driva på för reell ekonomisk utveckling är viktiga tillgångar när handels- och biståndspolitiken vävs samman.

Välkommen satsning på svensk export

Satsningen på svensk export är välkommen och kopplingarna till Sveriges ambitioner för klimatet och för den globala utvecklingen är många. Men utformningen av en ny export- och investeringsstrategi måste också utgå från alltmer gränsöverskridande värdekedjor. I komplexa värdekedjor är företag både exportörer och importörer. Export och import hänger i sin tur samman med investeringar. Därför behöver regeringen presentera en handels- och investeringsstrategi, inte en snäv exportstrategi.

Vi kan inte längre ta stödet för transparent, regelbaserad och fri handel för given. När allt färre står upp för frihandelns grundläggande principer behövs en tydlig svensk röst, i EU och internationellt. Genom undanröjande av handelshinder, förbättrade regler inom Världshandelsorganisationen WTO och nya handelsavtal med strategiska länder och marknader kan vi minska den sårbarhet som många företag upplevt de senaste åren. Stängda gränser minskar inte vår sårbarhet. Fler allierade och ambitiösa avtal med strategiska länder gör det. Svensk politik bör vara tydlig i sina positioner. Sverige har inget att vinna på att Europa sluter sig.

Vi står bakom en ambitiös klimatplan som sätter företagens innovationskraft i centrum, en handels- och investeringsstrategi förankrad i vår tids utmaningar och en bistånds- och handelspolitik som tar vara på näringslivets kraft. Om vi tillsammans gör rätt kan vi stärka svensk konkurrenskraft, bidra till internationell ekonomisk utveckling och säkerställa att Sverige på bästa sätt kan bidra i det globala klimatarbetet. Svenskt Näringsliv och våra medlemsföretag är beredda att bidra fullt ut för att denna politik ska bli framgångsrik.

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist