NYHET1 april 2022

Problematisk lagändring på upphandlingsområdet

Den idéburna sektorn ska växa, enligt regeringen. Förslaget får kritik från flera håll. ”Den föreslagna ändringen av lagen om offentlig upphandling är sannolikt inte förenlig med EU-rätten”, säger upphandlingsexpert Ellen Hausel Heldahl.
 

Civilminister Ida Karkiainen och Ellen Hausel Heldahl, jurist och expert på offentlig upphandling på Svenskt Näringsliv. Foto: Henrik Montgomery / TT / Ernst Henry

På riksdagens bord ligger just nu en proposition om idéburen välfärd. Förslaget innebär bland annat att upphandlande myndigheter ges möjlighet att reservera rätten att delta i upphandling av vissa välfärdstjänster över EU:s tröskelvärde om cirka 7,8 miljoner kronor till idéburna organisationer under förutsättning att organisationens allmännyttiga syfte bidrar till att uppfylla ändamålet med den tjänst som upphandlas. De tjänster som omfattas är exempelvis hälsovård, socialtjänst och närbesläktade tjänster och undervisnings- och utbildningstjänster.

Regeringen förslår även att upphandlande myndigheter ges möjlighet att reservera rätten att ansöka om att få delta i ett valfrihetssystem till idéburna organisationer som har ett allmännyttigt syfte som bidrar till att uppnå ändamålet med den tjänst som ska tillhandahållas.

Underlätta för idéburna organisationer

Civilminister Ida Karkiainen motiverar den föreslagna lagändringen med nödvändigheten att regeringen underlättar för idéburna organisationer som bidrar till den offentliga välfärden.

– Pandemin och Rysslands invasion av Ukraina är två exempel på hur vi behöver samla alla goda krafter som vill bidra till den offentliga välfärden. De förslag som nu överlämnas till riksdagen innebär att idéburna aktörer med sin kraft och kompetens kommer att kunna bidra mer till vår gemensamma välfärd, säger hon i ett pressmeddelande.

Ellen Hausel Heldahl, jurist och expert på offentlig upphandling på Svenskt Näringsliv, lyfter fram att de idéburna verksamheterna bidrar med mycket värdefullt kunnande och kompetens. Men hon menar samtidigt att det finns en rad brister i den föreslagna lagstiftningen.

– Den föreslagna ändringen av lagen om offentlig upphandling är sannolikt inte förenlig med EU-rätten. Enligt Lagrådets mening kan den rättsliga analysen av huruvida den föreslagna paragrafen är förenlig med EU-rätten ifrågasättas. Flera tunga remissinsatser också har påtalat samma sak, säger hon.

 Det anmärkningsvärt att det inte görs någon analys av det obligatoriska vårdvalet för primärvården som bygger på LOV, lagen om valfrihetssystem. 
Ellen Hausel Heldahl , jurist och expert på offentlig upphandling 

– Dessutom är det anmärkningsvärt att det inte görs någon analys av det obligatoriska vårdvalet för primärvården som bygger på LOV, lagen om valfrihetssystem.

Hon lyfter fram att den föreslagna bestämmelsen i LOV medför att en myndighet kan reservera ett LOV-system för enbart idéburen verksamhet. Av hälso- och sjukvårdslagen (HSL):s sjunde kapitel, paragraf tre framgår att regionerna ska tillämpa LOV för primärvården och att regionen ska utforma vårdvalssystemet så att alla utförare behandlas lika, om det inte finns skäl för något annat.

– Det finns således två paragrafer som inte är synkroniserade. Frågan som nu uppstår är om en region kan reservera ett vårdval till förmån för endast idéburna verksamheter? Detta är en uppenbar brist i lagstiftningsarbetet. Föreslagen ändring kan medföra att regioner som inte vill ha privata företag i primärvården kan utestänga dessa.

Ellen Hausel Heldahl lyfter även fram att regeringen i november 2014 överlämnade en proposition till riksdagen som föreslog att landstingen inte längre ska vara skyldiga att ha vårdvalssystem inom primärvården enligt LOV, denna proposition röstades ner i riksdagen. Men frågan kommer nu tillbaka i ny tappning. 

– Om regeringen vill underlätta för idéburen verksamhet är det i stället viktigt att sprida budskapet till upphandlande myndigheter att ställa krav som uppmuntrar till mångfald och innovationer. Och att inte endast priset ska styra vem som vinner upphandlingen, säger hon.

– Vad gäller LOV är det viktigt att komma ihåg att det är den enskilde som väljer utförare, inte myndigheten. Av informationen till brukare och patient ska det framgå huruvida utföraren är idéburen eller inte. Det är till syvende och sist den enskildes val som ska styra efterfrågan.

Frågan prövas även internationellt

Frågan har även en internationell kontext då EU-domstolen just nu prövar ett mål om frågan om nationella bestämmelser för sociala tjänster i Valencia, Spanien.

– De spanska reglerna tillåter upphandlande myndigheter att anlita icke-vinstdrivande organisationer för att tillhandahålla sociala tjänster, vilket bland annat innebär äldreomsorg, mot ersättning som täcker kostnaderna, utan att tillämpa upphandlingsreglerna.

Frågan om dessa regler är förenliga med EU-rätterna kom in till EU-domstolen i september 2020 och generaladvokaten har nu lämnat sitt yttrande med förslag till avgörande.

– Slutsatsen som generaladvokaten drar är att om det inte förekommer en gränsöverskridande dimension och det rör köp under tröskelvärdet för sociala tjänster, som uppgår till 7,8 miljoner kronor, är regelverket i Spanien tillåtet.

– Det kan också uttryckas som att om det finns ett gränsöverskridande intresse och att avtalet rör mer än 7,8 miljoner kronor är upplägget inte tillåtet.

Om domstolen kommer till samma slutsats som generaladvokaten kommer de föreslagna bestämmelserna i propositionen inte vara förenliga med EU-rätten, menar Ellen Hausel Heldahl.

Offentlig upphandlingUpphandling
Skriven avRedaktionen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist