Nu måste hyresmomsen för verksamhetslokaler moderniseras

Det finns ett stort behov av att modernisera, förenkla och förbättra reglerna avseende den frivilliga skattskyldigheten för verksamhetslokaler. Ett allt mer digitaliserat, globaliserat och konkurrensutsatt näringsliv har lett till stora förändringar i behov, utformning samt utnyttjande av lokaler.

Dagens regler avseende hyresmomsen är omoderna, oflexibla, utestänger aktörer, medför att lokaler står tomma, förhindrar effektivt lokalutnyttjande, hindrar hållbar tillväxt och samhällsutveckling. Dagens regler är inte förenliga med skattens grundläggande principer, syften och ändamål utan medför samhälls- och företagsekonomisk ineffektivitet, minskar sysselsättning och produktion samt är oförenliga med EU-rättens krav på neutralitet då de är uppenbart konkurrenssnedvridande.

Idag 24 oktober 2018 har vi från Svenskt Näringsliv och Fastighetsägarna skickat in en hemställan om lagändring till Finansministern, Näringsministern och till Riksdagens skatteutskott. Vi föreslår:

  • Att kravet på att verksamhet som medför skattskyldighet eller rätt till återbetalning bedrivs i lokalen slopas.
  • Att kravet på viss bestämd yta slopas.
  • Att kravet på stadigvarande uthyrning slopas.
  • Att begränsningen till som mest tredjehandsuthyrning slopas.
  • Att uppförandeskede möjliggörs för fler än fastighetsägaren.
  • Att jämkningsregeln vid uppförandeskede ändras.
  • Att begränsningen för det som har karaktär av stadigvarande bostad slopas.
  • Att problemen vid korttidsuthyrning av idrottslokaler åtgärdas.
  • Att förskottsregeln åtgärdas.
  • Att en möjlighet till utträde införs.

Om dessa problem åtgärdas kommer även en majoritet av problemen avseende huvudsaklighets- eller delningsprincipen vid fastighetsupplåtelser att försvinna.

Idag belastar hyresmomsen en stor mängd experter på Skatteverket, domstolar, konsulter, företag och organisationer. Mängden rättsliga bedömningar och processer skulle signifikant reduceras och undvikas om regelverket förenklades och moderniserades. Momsreglerna toppar i regelbörda och inte minst hyresmomsen återfinns bland de mest komplexa och betungande reglerna.

Vad gäller de problem och den komplexitet som uppstår kring hyresmomsen bär svensk lagstiftare ansvaret och Sverige är inte beroende av EU för att genomföra förenklingar och förbättringar.

Vi föreslår att förutsättningen för frivillig skattskyldighet kopplas till vad som avtalas mellan parterna. Målet är enkla, neutrala och samhällsekonomiskt effektiva regler som stödjer det svenska näringslivet.

SKRIVET AVAnna Sandberg Nilsson

Visa alla inlägg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist