Omstritt förslag om beskattning vid tillfälligt arbete åter på tapeten

Som tidigare rapporterats valde regeringen hösten 2018 att senarelägga sitt omdebatterade förslag till lagstiftning om utvidgad beskattning vid tillfälligt arbete i Sverige. Förslaget innebar att uthyrd arbetskraft ska beskattas i Sverige även om arbetstagaren befinner sig i Sverige kortare tid än 183 dagar under ett år och är anställd av en utländsk arbetsgivare utan fast driftställe i Sverige. Efter hård kritik från remissinstanserna omarbetades förslaget och undantag gjordes för vissa arbeten som utförs inom samma koncern. Då även detta förslag mötte kritik valde regeringen att avvakta med att gå vidare.

Idag aviserades genom ett pressmeddelande från finansministern att frågan nu åter är aktuell. Förutom att vissa koncerninterna situationer bör undantas från de framtida reglernas tillämpningsområde anges inte några närmare detaljer kring hur förslaget är tänkt att utformas. Av pressmeddelandet framgår att de nya bestämmelserna föreslås att träda ikraft 1 januari 2021, vilket sannolikt innebär att regeringen har för avsikt att presentera ett förslag under våren 2020. Svenskt Näringsliv har tidigare riktat skarp kritik mot den bristfälliga beredningsprocessen. Mot bakgrund av att de tänkta åtgärderna är ingripande och skulle innebära kraftigt ökad administration för många företag efterlyser vi att regeringen innan den presenterar sitt nya förslag för en närmare dialog med berörda parter. Mot bakgrund av att förslaget är framflyttat till 2021 finns det rimligen gott om tid för reflektion och diskussion.

SKRIVET AVClaes Hammarstedt

Visa alla inlägg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist