Ta bort kravet på prövningstillstånd i kammarrätt för samtliga moms- och punktskattemål

En given utgångspunkt måste vara att materiell prövning av moms- och punktskattebeslut inte ska bero på vilken myndighet som fattat beslut. Så är nu inte fallet. Om Skatteverket är beskattningsmyndighet finns det inget krav på prövningstillstånd om en förvaltningsrättsdom överklagas till kammarrätt, men om Tullverket är beskattningsmyndighet begränsas möjlighet att överklaga till kammarrätt eftersom det finns krav på att behörig kammarrätt beviljar prövnings­tillstånd. Svenskt Näringsliv har skickat en hemställan till regeringen med förslag på tillägg i tullagen för att åtgärda nuvarande diskrepans.

Som huvudregel är Skatteverket beskattningsmyndighet för moms och punktskatter som ska redovisas och betalas i Sverige. Vid import från tredje land där importören/deklaranten inte är momsregistrerad i Sverige, vilket gäller bl.a. privatpersoner, föreningar och många utländska företag, är Tullverket beskattningsmyndighet för importmoms. Vidare är Tullverket beskattningsmyndighet för en tullskuld som uppkommer vid bristande efterlevnad enligt artikel 79 i tullkodex, t.ex. om ett företag som är momsregistrerat i Sverige gör ett administrativt misstag i importförfarandet.

Vid import av punktskattepliktiga varor från land utanför EU är Tullverket som huvudregel beskattningsmyndighet om inte varorna omfattas av ett godkänt uppskovsförfarande för punktskatt. Sammanfattnings innebär detta, till skillnad från flera andra länder såsom Danmark som har en beskattningsmyndighet, att antingen Skatteverket eller Tullverket kan bli beskattningsmyndighet vid import av moms- och punktskattepliktiga varor.

På skatteområdet finns inget krav på prövningstillstånd i kammarrätt. Varför det finns en skillnad mellan skatteförfarandelagen och tullagen avseende prövningstillstånd, anges inte i förarbetena och skillnaden förefaller inte vara motiverad.

Likt många skatteregler är bestämmelserna gällande moms och punktskatter komplicerade och i många fall svårtolkade. En enhetlig hantering utan krav på prövningstillstånd i samtliga moms- och punktskattemål, oavsett beskattningsmyndighet, borde vara en självklar likabehandling mellan skattskyldiga. Ur ett rättssäkerhetsperspektiv är det rimligt att de enskilda kan få sin sak prövad i mer än en instans. Sverige har full rådighet att åtgärda dagens diskrepans och en ändring ligger i linje med Sveriges internationella åtagande för att säkerställa en rättvis domstolsprocess.

Det är inte rimligt att möjligheten att få en prövning av kammarrätt begränsas i moms- och punktskattemål i de fall Tullverket är beskattningsmyndighet. Svenskt Näringsliv anser att asymmetrin mellan tullagen och skatteförfarandelagen måste lösas snarast genom tillägg i tullagen för att säkerställa att inte Sveriges uppdelning på olika beskattningsmyndigheter ska påverka möjligheten att få ett moms- eller punktskatteärende prövat av kammarrätt.

Robert Lönn, Katarina Bartels och Anna Sandberg Nilsson

SKRIVET AVRobert Lönn

Visa alla inlägg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist