Geoblockering förbjuds mitt i julhandeln

NYHET Publicerad

NÄTHANDEL Från 3 december i år ska konsumenter och företag få besöka och handla från webbsidor inom hela EU. För dig som är leverantör är det viktigt att ha koll på vad som verkligen krävs. Sanktionsavgifterna i Sverige föreslås få uppgå till max 10 procent av årsomsättningen.  

Det finns olika typer av julklappar. Från den 3 december 2018 ska konsumenter och företag få besöka och handla från webbsidor inom hela EU. Förordningen om omotiverad geoblockering och andra former av diskriminering gäller priser, försäljning och betalningsvillkor vid köp av produkter och tjänster i ett annat EU-land. Förhoppningen är att åtgärda både företagskunders och konsumenters missnöje. För dig som är leverantör är det viktigt att ha koll på vad som verkligen krävs. Sanktionsavgifterna i Sverige föreslås få uppgå till max 10 procent av årsomsättningen.  

Åtkomst till webbsidor för e-handel

Geoblockering är den teknik som hindrar nätkunder från att komma åt och köpa produkter eller tjänster på en webbplats i ett annat EU-land. Leverantörer har använt geoblockering för olika prissättning i olika marknadsområden eller för att begränsa tillgången av licensskäl. Ofta har orsaken till tillgångsblockeringen varit så enkel som att leverantören velat begränsa sin marknad geografiskt. Det gör företag för att mäkta med leveranser, regelefterlevnad och de kostnader som försäljning till andra länder medför, till exempel moms, registreringskrav och olika köprättsliga regler.

Enligt den nya geoblockeringsförordningen är huvudregeln att blockering eller begränsning av kunders åtkomst till e-handelssidor förbjuds. Om en näringsidkare begränsar kunders åtkomst eller omdirigerar kunder till en annan version av webbsidan måste det förklaras på ett klart och tydligt sätt. Om besökaren givit sitt samtycke till omdirigering till annan version av sidan ska hon ändå kunna gå tillbaka till den ursprungligt besökta sidan.

Förbjuden diskriminering av kund

Diskriminering är redan förbjudet enligt EU:s tjänstedirektiv och lagen om tjänster vid försäljning av tjänster inom EU. Geoblockeringsförordningen innebär mer detaljerade regler som gäller för både försäljning av varor och tjänster. Den nya förordningen, som antagits av alla EU:s medlemsstater, förbjuder diskriminering av konsumenter och företag som är slutkund i fråga om priser, försäljning eller betalningsvillkor på grund av nationalitet, bosättningsort eller etableringsort. Olika priser, så kallad prisdifferentiering, är tillåten i olika länder, men kunden ska få handla i alla länder.

För tjänster gäller att diskriminering inte får ske om de levereras elektroniskt, t.ex. molntjänster, datalagerhantering och webbhotelltjänster. För elektroniskt levererade tjänster blir leverantören momspliktig i köparens land även om försäljningen skett passivt på kundens initiativ från företag etablerad i annan medlemsstat.

Diskriminering får inte heller ske vid försäljning av tjänster som kunden tar emot i ett land som leverantören är etablerad i. Det gäller till exempel köp av hotellövernattningar, besök i äventyrsparker eller biluthyrning.

Undantag

Tjänster kopplade till upphovsrättsskyddat innehåll eller verk i immateriell form, som musikströmningstjänster och e-böcker, undantas från förordningens tillämpningsområde.

Finansiella tjänster, audiovisuella tjänster, transporttjänster, hälsovårdstjänster och sociala tjänster undantas.

Till skillnad från prisdiskriminering kommer prisdifferentiering inte att förbjudas. Näringsidkare kommer därför att ha rätt att erbjuda olika allmänna villkor, inbegripet priser, och att lämna riktade erbjudanden till vissa grupper av kunder på vissa territorier.

Företag är inte skyldiga att leverera varor till kunder utanför den medlemsstat till vilken de erbjuder leverans. Kunden har dock rätt att köpa och själv hämta upp varan.

Passiv försäljning

Om kunden själv tagit initiativ och gjort en beställning, så kallad passiv försäljning, gäller geoblockeringsförordningen framför EU:s konkurrenslagstiftningen. Leverantörernas rätt att begränsa aktiv försäljning kommer inte att påverkas. Begränsningar av passiv försäljning betraktas allmänt som en överträdelse av konkurrensrätten, medan begränsningar av aktiv försäljning är en vanlig praxis.

Tillsyn och sanktionsavgifter

I Sverige har man ännu inte utsett någon tillsynsmyndighet. Den svenska lag som ska komplettera geoblockeringsförordningen lämnades till lagrådet den 1 november. I förslaget föreslås att sanktionsavgiften ska uppgå till minst 5000 kronor och max 5 miljoner kronor. Men den får inte överstiga 10 % av företages föregående årsomsättning.

Läs mer:

Q & A från EU-kommissionen

Svenskt Näringslivs remissvar angående genomförandet i svensk lag

Svenskt Näringslivs remissvar på EU:s geoblockeringsförordning

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Öka AI användningen

KOMMENTAR Sveriges har en tätposition i byggandet av framtidens digitala samhälle. AI-användning är centralt. För att lyckas krävs hög kunskapsnivå, en anpassad infrastruktur och ett fungerande regelverk, säger Carolina Brånby, jurist med fokus på digital policy.
NYHET Publicerad:

GDPR: Mer stöd till företagen men inga lagändringar

KOMMENTAR Var fjärde år ska EU-kommissionen utvärdera dataskyddsförordningen (GDPR) och nu har den första rapporten presenterats. Kommissionen fastslår att Europa behöver enhetlig tillämpning av regelverket, hjälpa de mindre företagen och underlätta internationella dataöverföringar. "Det är glädjande att åtgärder kommer som speglar vad näringslivet efterfrågat och föreslagit", säger Carolina Brånby, policyansvarig, i en kommentar.
NYHET Publicerad:

Europas digitala omvandling får arbetsgivarnas stöd

DIGITALISERINGEN Svenskt Näringsliv är positiv till EU:s plan att skapa en gemensam digital inre marknad. Färre tekniska och rättsliga hinder och kompetenssatsningar är viktiga inslag i strategin.
NYHET Publicerad:

Det digitala Europa ska byggas med människan i centrum

KOMMENTAR EU-kommissionen har presenterat en strategi för hur man både ska kunna vara världsledande på artificiell intelligens, AI, samtidigt som medborgarnas rättigheter inte kränks av teknologin. "Tekniken är ett viktigt verktyg som politiken kan använda för att lösa existerande utmaningar och skapa ett modernt samhälle", skriver juristen Carolina Brånby.
NYHET Publicerad:

Resurssvag tillsynsmyndighet och villrådiga företagare – GDPR efter 18 månader

DATASKYDD Dataskyddsförordningen har varit i bruk i ett och ett halvt år. De värsta farhågorna har kommit på skam, men det finns ett stort behov av hjälp och förbättringar. ”Regeringen bör snarast möjligt tillsätta en ny utredning för att skapa regelförenkling”, säger Carolina Brånby, policyansvarig för dataskyddsfrågor.
NYHET Publicerad:

Det här är felet med GDPR

KOMMENTAR GDPR-förordningen kräver att företag skyddar personuppgifter. Det är bra, men mycket kan bli bättre. Det är hög tid att analysera hur reglerna påverkar innovation och internationell konkurrenskraft, skriver jurist Carolina Brånby.
NYHET Publicerad:

GDPR- expert: ”Samtycke har ingen rättslig grund i en beroendeställning”

DATASKYDDSFÖRORDNINGEN Gymnasieskolan som använde kameraövervakning bröt mot dataskyddsförordningen. När det finns en beroendeställning gäller inte samtycke som rättslig grund, menar jurist Carolina Brånby.
NYHET Publicerad:

Digitaliseringen av svensk offentlig förvaltning – ett arbete med förhinder?

KOMMENTAR I en OECD:s rapport ställs frågan varför Sverige, trots hög teknisk standard och datamognad, inte förmår använda digitaliseringen för att effektivisera svensk offentlig förvaltning.
NYHET Publicerad:

Plattformsekonomi – vad är det och hur fungerar den?

DATAEKONOMIN I samarbete med fyra medlemsorganisationer – IT och telekomföretagen, Svensk Handel, Teknikföretagen och Visita – höll SN ett seminarium på detta tema den 17 maj. 65 nyfikna deltagare samlades på Europahuset i Stockholm.
NYHET Publicerad:

Så skapas AI du kan lita på

DIGITALISERING Ett 50-tal experter från universitet, näringsliv och civilsamhället har på EU-kommissionens uppdrag arbetat fram ett dokument med riktlinjer för Tillitsfull AI.
NYHET Publicerad:

Låt inte ePrivacy dränka digitala möjligheter

KOMMENTAR Om ePrivacyförordningen får fel utformning, så beskär det möjligheterna till elektronisk överföring och lagring av data. Det är negativt för alla som kommunicerar digitalt. Kasta förslaget i soptunnan och börja om, skriver Carolina Brånby, jurist digital policy.
NYHET Publicerad:

Akut att stoppa cyberbrottsligheten – så ska det gå till

IT-SÄKERHET I ljuset av den stora säkerhetsläckan från 1177 Vårdguiden är frågan hur Sverige ska stärka sin IT-säkerhet viktigare än någonsin. På Näringslivets Säkerhetsdelegations årsmöte diskuterades hur svenska företag och myndigheter kan arbeta för att stå emot den växande cyberbrottsligheten.
NYHET Publicerad:

E-faktura närmar sig med stormsteg

DIGITALISERING Tre av fyra småföretag klarar inte att använda e-faktura i affärer med offentlig sektor. ”Vägledningen måste vara tydlig och lättbegriplig”, säger jurist Birgitta Laurent.
NYHET Publicerad:

"Ingen pratar om det som redan görs med AI"

AI Just nu pågår det närmast en Tsunami av event om artificiell intelligens, AI, i Bryssel. Det som tas upp är potential för tekniken, behovet av investeringar men också risker med den nya tekniken, berättar Sophia Bengtsson, biträdande Chef Svenskt Näringslivs Brysselkontor, i samband med att hon var värd för seminariet AI IN PRACTICE som arrangerades tillsammans med IT&Telekomföretagen.
NYHET Publicerad:

Trubbigt biträdesavtal riskerar ge färre anbud

OFFENTLIG UPPHANDLING Sveriges kommuner och landsting, SKL, har tillsammans med SKL Kommentus och Inera arbetat fram en mall för ett personuppgiftsbiträdesavtal som ska kunna användas vid offentlig upphandling. ”Vi är kritiska till att en och samma mall, som kommer att uppfattas som bindande, ska användas i alla olika typer av avtal. Risken är stor att företag då väljer att avstå från att delta i offentlig upphandling med en sämre konkurrens som följd”, skriver juristerna Birgitta Laurent och Carolina Brånby
NYHET Publicerad:

Snabb teknisk utveckling påverkar immaterialrätten

SEMINARIUM Den fjärde industriella revolutionen är här. Förändringarna är så snabba och genomgripande att alla måste skapa sig en förståelse av hur de kan komma att påverka företag och arbetsplatser. Det innebär utmaningar för kunskapsbaserade tillgångar.
NYHET Publicerad:

Så fungerar AI i praktiken

SEMINARIUM Artificiell intelligens, AI, är på allas läppar i EU:s huvudstad Bryssel. Seminarier avlöser varandra.
Under Brysselkontorets och It&telekomföretagens evenemang presenterades flera företagsexempel.
NYHET Publicerad:

EU:s plan för artificiell intelligens stärker företagens konkurrenskraft

KOMMENTAR EU:s medlemsländer har presenterat en AI-plan för att främja utveckling och användning av artificiell intelligens. Att stärka AI vad gäller utveckling och användning i Europa är välkommet. Svenskt Näringsliv betonar bland annat betydelsen av ett hållbart och flexibelt regelverk, en investeringsvänlig politik och en infrastruktur av hög kvalitet. 
NYHET Publicerad:

Sverige driver inte digitaliseringen

KOMMENTAR Sverige anser sig vara en av EU:s nio ”digitala frontrunners”. När digitaliseringsministrarna möttes i Wien nyligen blev det uppenbart att Sverige inte är drivande och inte har förstått vikten av ePrivacy-förordningen, skriver jurist Carolina Brånby.
NYHET Publicerad:

”Samtycke ska vara sista utvägen”

ARBETSGIVARDAGEN För ungefär ett halvår sedan trädde EU:s nya dataskyddsförordningen, GDPR, och kompletterande svenska dataskyddsregler i kraft i Sverige. Fortfarande råder viss förvirring och en del missförstånd kring regelverket, konstaterade Svenskt Näringslivs expert Carolina Brånby på ett Arbetsgivardagen i Malmö. Exempelvis är det många som tror att det alltid krävs samtycke för att spara uppgifter. ”Det finns flera andra grunder för att få spara uppgifter, och om möjligt bör man försöka använda någon av dem”, säger Carolina Brånby.